På svenska
OVTES
Osio A Yleinen osa

III Työaika

31 § Työaikamuodot

Opetushenkilöstön työaika on asianomaisen osion ja/tai liitteen mukainen.


Soveltamisohje

Opetushenkilöstön työaikamuotoja ovat seuraavat (työaikamuodon jäljessä oleva henkilöstöluettelo ei ole tyhjentävä, vaan esimerkkiluettelo):

1. Opetusvelvollisuuteen ja ylitunteihin perustuva opetusvelvollisuustyöaika

  • peruskoulun opettajat
  • lukion opettajat

2. Kokonaistyöaika (toiminnalliset vaatimukset huomioon ottava toimistotyöaika KVTES III luku 8 §)

  • peruskoulun ja lukion rehtorit sekä peruskoulun ja lukion apulaisrehtorin viran haltijat
  • ammatillisten oppilaitosten rehtorit ja apulaisrehtorit

3. Vuosityötunteihin perustuvat työajat

  • peruskoulun oppilaanohjauksen lehtorit
  • kansalaisopiston opettajat
  • lukion vuosityöaikaan otetut opinto-ohjaajan ja erityisopetuksen viran haltijat

4. Vuosityöaika

  • ammatillisten oppilaitosten opettajat

5. Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön (osio G) työaikamuodot

  • Yleistyöaika (KVTES III luku 7 §)
  • Jaksotyöaika (KVTES III luku 9 §) voi tulla sovellettavaksi ympärivuorokautisessa päiväkodissa tai sairaalassa jaksotyön soveltamisedellytysten täyttyessä.

Kansalaisopistojen, kansanopistojen, lasten ja nuorten taidekoulujen tuntiopettajien sekä eri koulujen ja oppilaitosten virkasuhteisten sivutoimisten tuntiopettajien työaika määräytyy työsopimuksen tai virkasuhteista tuntiopettajaa koskevan määräyksen mukaisena.

32 § Työpäivien lukumäärä, sijoittuminen ja oppitunnin pituus

1 mom.           

Työpäivien (oppilas- ja opettajatyöpäivät) lukumäärä, opetus- ja muun työnantajan määrättävissä olevan työajan sijoitus sekä oppitunnin pituus määräytyvät 31.12.1998 voimassa olleen lainsäädännön ja työsuunnitelmasta tai sitä vastaavasta asiakirjasta ilmenevän vakiintuneen käytännön mukaisesti.


Soveltamisohje

Määräyksen tarkoituksena on säilyttää opettajan työajasta työnantajan määrättävissä oleva osuus ao. koulussa/oppi­laitoksessa määrällisesti ja ajallisesti entisellään.

Peruskoulussa noudatetaan kuitenkin perusopetuslain ja perusopetusasetuksen säännöksiä.


2 mom.        

Jos koulutuksen järjestämisen kannalta on tarpeen soveltaa tämän pykälän määräyksiä toisin, asiasta voidaan erikseen sopia tapauskohtaisesti ao. luottamusmiehen kanssa.