Suomeksi
TS
Handledning för TS

Handledning för TS: MUUTTUUKO NIMI? Tillämpliga bestämmelser från tidigare avtal

Dokument som det hänvisas till i texten

– – –

§ 29 Övergångsbestämmelse (TS-95)

mom. 1

Med ikraftträdelsedag avses i bestämmelserna i denna paragraf den ikraftträdelsedag i kommunen/samkommunen för avlöningsbestämmelserna i TS-95 som behörig myndighet i kommunen/samkommunen har fattat beslut om i enlighet med bestämmelsen i 2 § 2 momentet.

mom. 2

Av dem som dagen före ikraftträdelsedagen var anställda av kommunen/samkommunen 

1) och varit placerade i lönegrupper enligt bilaga 1 till TAKAT 1994 förflyttas från och med ikraftträdelsedagen till lönegrupper enligt 10 § i regel på följande sätt:

 • de som varit i lönegrupp D placeras i lönegrupp I,
   
 • de som varit i lönegrupp C eller B placeras i lönegrupp II och
   
 • de som varit i lönegrupp A placeras i lönegrupp III samt

2) de som varit i den löneklassificeringspunkt i AKTA 1994 som nämns i 1 stycket av tillämpningsdirektivet till § 3 förflyttas från och med ikraftträdelsedagen till lönegrupper enligt 10 § enligt motsvarande principer som framgår av 1) punkten.

mom. 3

Den uppgiftsrelaterade lönen och den individuella lönen för dem som avses i 2 momentet bestäms från och med ikraftträdelsedagen i enlighet med bestämmelserna i 4–6 momenten.


Tillämpningsdirektiv

Det som nedan i 4, 5 och 6 momenten sägs om till ikraftträdelsedagen betald uppgiftsbaserad lön och yrkeskunnighetstillägg avser vid tillämpningen av sagda bestämmelser på dem som nämns ovan i 2 momentet 2 punkten till dem fram till ikraftträdelsedagen betald grundlön och tjänstetillägg.


mom. 4

Om den uppgiftsbaserade lön som på ikraftträdelsedagen har fastställts för en tjänsteinnehavare/arbetstagare enligt 13 § 1 momentet är lika stor som den uppgiftsbaserade lön som betalats fram till ikraftträdelsedagen, ändras den uppgiftsbaserade lönen inte på ikraftträdelsedagen. Om en tjänsteinnehavare/arbetstagare fram till ikraftträdelsedagen i yrkeskunnighetstilIägg har fått mer än 20 %, får han från och med ikraftträdelsedagen i individuell lön som avses i 16 § 1 momentet 20 % och den överskridande delen ändras till ett separattillägg.

mom. 5

Om den uppgiftsbaserade lön som på ikraftträdelsedagen har fastställts för en tjänsteinnehavare/arbetstagare enligt 13 § 1 momentet är mindre än den uppgiftsbaserade lön som betalats till honom fram till ikraftträdelsedagen, övergår skillnaden till att bli individuell lön som avses i 16 § 1 momentet. Om en tjänsteinnehavare/arbetstagare fram till ikraftträdelsedagen i yrkeskunnighetstilIägg har fått mer än 20 %, får han från och med ikraftträdelsedagen i individuell lön som avses i 16 § 1 momentet 20 % och den överskridande delen ändras till ett separattillägg.

mom. 6

Om den uppgiftsbaserade lön som på ikraftträdelsedagen har fastställts för en tjänsteinnehavare/arbetstagare enligt 13 § 1 momentet är större än den uppgiftsbaserade lön som betalats till honom fram till ikraftträdelsedagen tas den bristande delen av till honom fram till ikraftträdelsedagen betalt yrkeskunnighetstilIägg och om det inte räcker till för att täcka den uppgiftsbaserade lönen, betalar arbetsgivaren skillnaden. Om en tjänsteinnehavare/arbetstagare fram till ikraftträdelsedagen i yrkeskunnighetstilIägg har fått mer än 20 %, får han från och med ikraftträdelsedagen i individuell lön som avses i 16 § 1 momentet 20 % och den överskridande delen ändras till ett separattillägg.

mom. 7

Kommunen/samkommunen kan ändra det separattillägg som ska betalas enligt 4–6 momenten i en eller flera rater helt eller delvis till sådan individuell lön som avses i 16 § 1 momentet.


Tillämpningsdirektiv

Kommunen/samkommunen kan inte nedsätta eller upphöra att betala den individuella lön som ska betalas till en tjänsteinnehavare/arbetstagare enligt 4–7 momenten.


– – –

§ 18 Fjärrortstillägg (TS-98)

Till tjänstinnehavare och arbetstagare betalas fjärrortstillägg i mark i enlighet med de bestämmelser som gällde 31.12.1997.


Tillämpningsdirektiv

När en tjänsteinnehavare övergår till en annan tjänst i kommunen eller samkommunen bibehålls fjärrortstillägget oförändrat, utom i det fall att inget fjärrortstillägg skulle ha betalts på den nya huvudsakliga tjänsteutövningsplatsen 1.1.1995. I så fall betalas tillägget inte.
Om tjänsteinnehavarens anställningsförhållande till kommunen/samkommunen upphör och han senare anställs på nytt i samma kommun/samkommun, har han i sitt nya anställningsförhållande i regel ingen absolut rätt till fjärrortstillägget.

Under följande förutsättningar har tjänsteinnehavaren dock absolut rätt till fjärrortstillägget:

 1. Anställningsförhållandet, som börjat före 1.5.1995 och som gällt tills vidare eller för viss tid, har upphört av en orsak som inte beror på tjänsteinnehavaren (arbetsuppgifterna har t.ex. tagit slut eller omorganiserats).
   
 2. Tjänsteinnehavaren blir på nytt anställd av kommunen/samkommunen inom 6 månader efter att ett anställningsförhållande som avses i punkt 1 har upphört.
   
 3. Tjänsteinnehavaren har varit arbetslös arbetssökande åtminstone under den största delen av avbrottet i anställningen (vid behov intyg av
  arbetskraftsmyndigheterna).

Vad som ovan sägs om tjänsteinnehavare gäller även arbetstagare som betalts fjärrortstillägg.


mom. 2

Kommunen eller samkommunen kan enligt prövning betala ett prövningsbaserat fjärrortstillägg i mark av samma storlek som avses i mom. 1 till en huvudtjänstinnehavare eller arbetstagare, som 1.5.1995 eller därefter inlett sin anställning hos kommunen/samkommunen.


Tillämpningsdirektiv

Det kan vara motiverat att betala prövningsbaserade fjärrortstillägg på glest bebodda och avsides belägna områden, om dessa förhållanden inte på något annat sätt har beaktats i lönen.


– – –

§ 18 Fjärrortstillägg (TS-95)

Tjänsteinnehavare
mom. 1 

Till en huvudtjänstinnehavare betalas under tiden 1.1.1995–30.4.1995 fjärrortstillägg enligt bestämmelserna i TAKAT som var i kraft 30.11.1994 och med användande som uträkningsgrund summan av den uppgiftsbaserade lönen och yrkeskunnighetstilIägget vid tidpunkten i fråga.

Tjänsteinnehavare
mom. 2

Fjärrortstillägget ändras från och med 1.5.1995 till ett tillägg i markbelopp. En tjänsteinnehavare, till vilken har betalats fjärrortstillägg 1.1.1995, bibehåller tillägget i markbelopp också i en annan tjänst vid den egna kommunen/samkommunen.


Tillämpningsdirektiv

En tjänsteinnehavares övergång till en annan tjänst i berörda kommun/samkommun  inverkar inte på betalandet av fjärrortstillägg, bara det också på det nya huvudsakliga tjänsteutövningsstälIet betalades fjärrortstillägg 1.1.1995.


Arbetstagare
mom. 3

Till en arbetstagare som 1.1.1995 har rätt till fjärrortstillägg på grundval av avtal eller ett lagakraftvunnet beslut av kommunen/ samkommunen, betalas det med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna i 1 och 2 momenten.

mom. 4

En kommun/samkommun kan enligt sin prövning till en huvudtjänstinnehavare/arbetstagare som 1.5.1995 eller därefter anställs av den, betala ett tillägg i markbelopp av samma storlek som avses i 1 momentet.


Tillämpningsdirektiv

Det kan vara motiverat att betala prövningsbaserade fjärrortstillägg på glest bebodda och avsides belägna områden, om dessa förhållanden inte på något annat sätt har beaktats i lönen.