På svenska
TS
TS-opas

TS-opas: Tekstissä viitatut asiakirjat

29 § Siirtymämääräys (TS-95)

1 mom.           

Voimaantulopäivällä tarkoitetaan tämän pykälän määräyksissä kun­nan/kuntayhtymän ao. viranomaisen 2 § 2 momentin määräyksen mukaisesti päättämää TS-95:n palkkausmääräysten voimaantulopäivää kunnassa/kuntayhtymässä.

2 mom.   

Kunnan/kuntayhtymän palveluksessa voimaantulopäivää edeltävänä päivänä 

1) TVTES 1994:n liitteen 1 mukaisissa palkkaryhmissä olleet siirretään voimaantulopäivästä alkaen 10 §:n mukaisiin palkkaryhmiin pääsääntöisesti seuraavasti:

  • palkkaryhmässä D olleet sijoitetaan palkkaryhmään I,
  • palkkaryhmässä C tai B olleet sijoitetaan palkkaryhmään II ja
  • palkkaryhmässä A olleet sijoitetaan palkkaryhmään III

2) 3 §:n soveltamisohjeen 1. kappaleessa mainituissa KVTES 1994:n palkkaluokittelukohdissa olleet siirretään voimaantulopäivästä alkaen 10 §:n mukaisiin palkkaryhmiin vastaavin periaattein kuin 1) kohdasta ilmenee.

3 mom.

Edellä 2 momentissa tarkoitettujen tehtäväkohtainen palkka ja hen­kilökohtainen palkka määritetään voimaantulopäivästä alkaen 4–6 momenttien määräysten mukaisesti.


Soveltamisohje

Se mitä jäljempänä 4, 5 ja 6 momenteissa sanotaan voimaantulopäivään asti maksetusta tehtäväkohtaisesta palkasta ja ammattitaitolisästä, tarkoittaa sanottuja määräyksiä edellä 2 momentin 2 kohdassa mainittuihin sovellettaessa heille voimaantulopäivään asti maksettua peruspalkkaa ja palvelulisiä.


4 mom. 

Jos viranhaltijalle/työntekijälle voimaantulopäivänä määritetty 13 §:n 1 momentin määräysten mukainen tehtäväkohtainen palkka on yhtä suuri kuin hänelle voimaantulopäivään asti maksettu tehtävä­kohtainen palkka, ei tehtäväkohtainen palkka muutu voimaantulo­päivänä. Jos viranhaltija/työntekijä on voimaantulopäivään asti saanut yli 20 %:n suuruista ammattitaitolisää, saa hän voimantulopäivästä alkaen 20 %:n suuruista 16 §:n 1 momentissa tarkoitettua henkilökohtaista palkkaa ja ylittävä osuus muuttuu erillislisäksi.

5 mom.

Jos viranhaltijalle/työntekijälle voimaantulopäivänä määritetty 13 §:n 1 momentin määräysten mukainen tehtäväkohtainen palkka on pienempi kuin hänelle voimaantulopäivään asti maksettu tehtävä­kohtainen palkka, siirtyy erotus 16 §:n 1 momentissa tarkoitettuun henkilökohtaiseen palkkaan. Jos viranhaltija/työntekijä on voimaan­tulopäivään asti saanut yli 20 %:n suuruista ammattitaitolisää, saa hän voimantulopäivästä alkaen 20 %:n suuruista 16 §:n 1 momentissa tarkoitettua henkilökohtaista palkkaa ja ylittävä osuus muuttuu erillislisäksi.

6 mom. 

Jos viranhaltijalle/työntekijälle voimaantulopäivänä määritetty 13 §:n 1 momentin määräysten mukainen tehtäväkohtainen palkka on suurempi kuin hänelle voimaantulopäivään asti maksettu tehtävä­kohtainen palkka, otetaan puuttuva osa hänelle voimaantulopäivään asti maksetusta ammattitaitolisästä ja ellei se riitä tehtäväkohtaisen palkan täyttöön, työnantaja maksaa erotuksen. Jos viranhaltija/ työntekijä on voimaantulopäivään asti saanut yli 20 %:n suuruista ammattitaitolisää, saa hän voimantulopäivästä alkaen 20 %:n suuruista 16 §:n 1 momentissa tarkoitettua henkilökohtaista palkkaa ja ylittävä osuus muuttuu erillislisäksi.

7 mom.

Kunta/kuntayhtymä voi muuttaa 4–6 momenttien määräysten perusteella maksettavan erillislisän yhdessä tai useammassa erässä osittain tai kokonaan 16 §:n 1 momentissa tarkoitetuksi henkilö­kohtaiseksi palkaksi.


Soveltamisohje

Kunta/kuntayhtymä ei voi alentaa eikä lopettaa viranhaltijalle/työntekijälle 4–7 momenttien nojalla maksettavaa henkilökohtaista palkkaa.


– – –

18 § Syrjäseutulisä (TS-98)

Viranhaltijalle ja työntekijälle maksetaan markkamääräistä syrjäseutulisää 31.12.1997 voimassa olleiden määräysten mukaan.


Soveltamisohje

Viranhaltija siirtyessä toiseen virkaan ko. kunnassa tai kuntayhtymässä syrjäseutulisä säilyy ennallaan, paitsi jos uudessa pääasiallisessa viranhoitopaikassa ei olisi maksettu syrjäseutulisää 1.1.1995, jolloin lisää ei makseta.

Jos viranhaltijan palvelussuhde päättyy ko. kuntaan tai kuntayhtymään ja hän tulee myöhemmin uudelleen saman kunnan tai kuntayhtymän palvelukseen, hänellä ei uudessa palvelussuhteessa ole pääsääntöisesti ehdotonta oikeutta markkamääräiseen syrjäseutulisään.

Viranhaltijalla on kuitenkin ehdoton oikeus em. syrjäseutulisään seuraavilla edellytyksillä:

  1. Ennen 1.5.1995 alkaneen toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikai­sen palvelussuhteen päättyminen ei ole johtunut viranhaltijasta (esim. töiden loppuminen tai tehtävien uudelleenjärjestely).
  2. Viranhaltija tulee uudelleen ko. kunnan tai kuntayhtymän palveluk­seen viimeistään 6 kuukauden kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun pal­velussuhteen päättymisestä.
  3. Viranhaltija on ollut ainakin pääosan palvelussuhteen keskeytysajasta työttömänä työnhakijana (tarvittaessa työvoimaviranomaisen todistus).

Mitä edellä on todettu viranhaltijasta, koskee myös työntekijää, jolle on maksettu syrjäseutulisää.


2 mom.

Kunta tai kuntayhtymä voi harkintansa mukaan maksaa 1.5.1995 tai sen jälkeen kunnan tai kuntayhtymän palvelukseen tulleelle pääviranhaltijalle tai työntekijälle markkamääräistä 1 momentin suuruista harkinnanvaraista syrjäseutulisää.


Soveltamisohje

Harkinnanvaraisen lisän maksaminen voi olla perusteltua harvaanasutuilla ja syrjäisillä alueilla, jos näitä olosuhteita ei muutoin ole otettu huomioon palkassa.


18 § Syrjäseutulisä (TS-95)

Viranhaltijat
1 mom.

Pääviranhaltijalle maksetaan syrjäseutulisää 1.1.1995–30.4.1995 30.11.1994 voimassa olleen TVTES:n määräysten mukaisesti ja käyttäen laskentaperusteena ko. ajankohdan mukaisen tehtäväkohtaisen palkan ja ammattitaitolisän summaa.

Viranhaltijat
2 mom.

Syrjäseutulisä muuttuu 1.5.1995 lukien markkamääräiseksi lisäksi. Viranhaltija, jolle on maksettu syrjäseutulisää 1.1.1995, säilyttää markkamääräisen lisän myös oman kunnan/kuntayhtymän muussa virassa.


Soveltamisohje

Viranhaltijan siirtyminen toiseen virkaan ao. kunnassa tai kuntayhtymässä ei vaikuta syrjäseutulisän maksamiseen, kunhan myös uudessa pääasiallisessa viranhoitopaikassa maksettiin 1.1.1995 syrjäseutulisää.


Työntekijät
3 mom.

Työntekijälle, jolla on 1.1.1995 oikeus syrjäseutulisään sopimuksen tai kunnan/kuntayhtymän lainvoiman saaneen päätöksen perusteella, maksetaan sitä noudattaen soveltuvin osin 1 ja 2 momenttien määräyksiä.

4 mom.

Kunta/kuntayhtymä voi harkintansa mukaan maksaa pääviranhaltijalle/työntekijälle, joka 1.5.1995 tai sen jälkeen tulee sen palvelukseen, markkamääräistä 1 momentissa tarkoitetun suuruista lisää.


Soveltamisohje

Harkinnanvaraisen lisän maksaminen voi olla perusteltua harvaanasutuilla ja syrjäisillä alueilla, jos näitä olosuhteita ei muutoin ole otettu huomioon palkassa.