Suomeksi
TS
Handledning för TS

Handledning för TS: Inledning

Denna handledning är avsedd att användas som hjälpmedel och utbildningsmaterial vid tillämpning och tolkning av det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal. Handledningen är ändå inte ett kollektivavtal och inte heller en del av TS. De avtalsrättsligt bindande texterna finns i själva avtalet eller i tillämpningsanvisningarna under avtalstexterna. Nedan avses med kommun även samkommun och med anställd både tjänsteinnehavare och arbetstagare.

Handledningen behandlar de olika delarna i avtalet med utgångspunkten att föra fram TS-avtalsparternas avsikt i olika situationer. I handledningen ges också exempel som belyser avtalstexterna.

I handledningen ingår också cirkulär och tidigare avtalsbestämmelser som fortfarande är tillämpliga i särskilda situationer.

Handledningen har utarbetats av TS-avtalsparterna.

Förkortningar som används:

KT            Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
AKTA       Allmännt tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorn
TS            Tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorns tekniska personal