Suomeksi
LÄKTA
Bilaga 3 Läkare inom den specialiserade sjukvården

I Löner

§ 1 Karriärstegssystemet

Det karriärsteg som tillämpas väljs genom en helhetsbedömning utifrån det kunnande och ansvar som krävs i arbetet. Karriärtrappan består av tre separata block (studerande/läkare/ST-läkare, specialistläkare och läkare med ledningsuppgifter).

BILAGA 3

LÄKARE INOM DEN SPECIALISERADE SJUKVÅRDEN från 1.6.2023

Steg

Uppgifter och kriterier

 

 

 

L3SL003C 
Mycket krävande ledningsuppgifter KA 3

6 449,71 €

 

 

 

L3SL003B 
Krävande ledningsuppgifter, KA 2

6 142,58 €

 

 

L3SL002C 
Specialistläkare, mycket krävande uppgifter, KA 3

5 670,99 €

L3SL003A 
Ledningsuppgifter, KA 1

5 670,99 €

 

 

L3SL002B
Specialistläkare, krävande uppgifter, KA 2

5 290,31 €

 

 

 

L3SL002A 
Specialistläkare, KA 1

5 038,38 €

 

 

L3SL001E 
Läkare/ST-läkare, krävande uppgifter, KA 3

4 458,01 €

 

 

 

L3SL001D 
Läkare/ST-läkare, 3 år, KA 2

4 243,52 €

 

 

 

L3SL001C 
Läkare/ST-läkare, KA 1

3 778,67 €

 

 

 

L3SL001B
Medicine studerande

2 696,84 €

 

 

 

L3SL001A 
Amanuens
1 746,00 €

 

 

Steg 1A–1E

L3SL001A Studerande som fullgör sjukhustjänstgöring som läkarutbildningen kräver

L3SL001B Medicine studerande som fullgjort 4:e årets studier (tidigare L3SL5000)

L3SL001C Läkare som har rätt att utöva läkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person. Tillämpas också på ST-läkare (tidigare L3SL4100)

L3SL001D Läkare/ST-läkare med rätt att utöva läkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person och som i sammanlagt minst 3 år arbetat i en tjänst/befattning som legitimerad läkare (tidigare L3SL4103).

I fråga om arbetserfarenhetstillägg tillämpas § 10 i lönekapitlet i detta avtal.

L3SL001E Läkare/ST-läkare, krävande uppgifter. Läkare i slutskedet av sin specialisering med arbetsuppgifter på nästan samma nivå som steg 2A.

Steg 2A–2C

L3SL002A Specialistläkare som har grundläggande yrkeskunskaper inom sin specialitet och arbetar med grundläggande uppgifter inom specialiteten (tidigare L3SL3100).

L3SL002B Specialistläkare, krävande uppgifter

Uppgifterna består i huvudsak av kliniskt arbete (inkl. klinisk undersökning). Arbetet kräver omfattande fördjupad kompetens inom en specialitet. Den kompetens som krävs uppnås i regel genom cirka tio års arbete som specialistläkare. Den kliniska kompetensen kan härstamma från flera specialiteter. Jämfört med uppgifter på grundläggande nivå (steg 2A) kräver uppgifterna klart djupare och/eller bredare kompetens eller särskilt kunnande/specialkunskaper. Till den här gruppen överförs en del av tidigare L3SL3100 och L3SL3200.

L3SL002C Specialistläkare, mycket krävande uppgifter

Arbetet kräver mer kunnande och/eller innebär mer ansvar än på nivå 2B.

Omfattande specialupptagningsområde eller ansvar för vårdkedjor utan chefsansvar eller enda befattning inom specialiteten.

Begränsat särskilt ansvar inom specialiteten med tillhörande uppgifter (vårdkedja).

Omfattande utvecklings- eller forskningsansvar (införande och utveckling av nya metoder och behandlingar).

Ansvarar för utvecklings- eller forskningsverksamheten vid en klinik utan att vara överläkare.

Till denna grupp överförs en del av grupp L3SL3200 eller undantagsvis grupp L3SL3100.

Steg 3A–3C

Med ledningsuppgifter avses klinisk, administrativ och/eller medicinsk ledning. Också kliniskt arbete kan ingå i uppgifterna.

Förvaltningsnivåerna och ledningsuppgifterna har olika benämningar i olika organisationer. Enbart tjänstebeteckningen är inte avgörande för valet av karriärsteg för dem som har ledningsuppgifter.

Läkare med ledningsuppgifter hör till tillämpningsområdet för LÄKTA, om det i uppgifterna ingår ledning av medicinsk substans, annat administrativt arbete som omfattas av LÄKTA eller i vissa fall även kliniskt arbete.

Administrativa ledningsuppgifter omfattas av VÄLKA, om huvuduppgiften är ledning av hela verksamhetsområdet eller motsvarande, men inte ledning av eller uppgifter inom medicinsk verksamhet.

Chefsöverläkare, förvaltningsöverläkare och motsvarande tjänster i huvudsyssla står utanför karriärstegssystemet.

När utvecklings-, forsknings- eller andra projektuppgifter förutsätter medicinsk kompetens är det fråga om uppgifter som hör till tillämpningsområdet för LÄKTA. I fråga om den uppgiftsspecifika lönen, se § 7 i lönekapitlet.

L3SL003A Ledningsuppgifter

Läkare/specialistläkare som är närmaste chef för andra läkare eller som har övergripande ansvar för ett visst delområde. Läkarens chef är överläkaren (steg 3B eller 3C). Till denna grupp hör också administrativa biträdande överläkare (klinisk arbetsledning).

Arbetet kräver i allmänhet specialistutbildning/specialistexamen. Också administrativt arbete kan ingå i uppgifterna.

Till den här gruppen överförs en del av tidigare L3SL1200.

L3SL003B  Krävande ledningsuppgifter

Ledarskap (kliniskt, administrativt och/eller vetenskapligt) har en betydande roll i uppgiftshelheten.

Bland annat storleken på den enhet som leds, antalet och mångfalden av specialiteter vid enheten eller kravet på samarbete med andra aktörer eller tjänsteproducenter inom välfärdsområdet är mer omfattande än på steg 3A.

Kan vara chef för läkare på steg 3A.

I uppgifterna kan ingå kliniskt arbete.

Exempel: Beroende på organisationsstrukturen hör till exempel avdelningsöverläkare, överläkare, ansvarsenhetschefer eller motsvarande till denna grupp.

Till denna grupp överförs också en del av grupp L3SL1200 och L3SL1100.

L3SL003C Mycket krävande ledningsuppgifter

Det är fråga om kliniskt, administrativt och/eller medicinskt ledarskap.

Övergripande ansvar för ledningen av en viss geografiskt eller till personalmängden omfattande helhet inom välfärdsområdet eller för ledningen av en viss större helhet.
Läkaren förutsätts i regel ha specialisträttigheter. Läkaren är chef för läkare på steg 3A/3B.

Också kliniskt arbete kan i viss mån ingå i uppgifterna. Till den här gruppen överförs en del av tidigare L3SL1100.

§ 2 Uppgiftstillägg

Se kap. II § 6 om de allmänna förutsättningarna för betalning av uppgiftstillägg.

mom. 1
Utbildnings- och handledningsuppgifter

Läkare med utbildnings- och handledningsuppgifter avser läkare/specialistläkare som utbildar/handleder läkare som avlägger medicine licentiatexamen eller som genomgår specialiseringsutbildning inom allmän medicin (YEK) eller som är ST-läkare.

Det kunnande och ansvar som krävs i utbildnings- och handledningsuppgifter varierar, vilket beaktas i storleken på uppgiftstillägget (t.ex. krävs det mer omfattande pedagogisk behörighet av dem som utbildar specialister än av YEK-handledare).

mom. 2
Annat särskilt ansvar

En läkare kan ha något annat särskilt ansvar som inte har beaktats i karriärstegslönen (t.ex. ansvar för datasystem eller något annat särskilt ansvar som bestäms lokalt, såsom processutveckling).

§ 3 Arvoden för läkarintyg och läkarutlåtande

Denna bestämmelse tillämpas inte på medicine studerande och läkare vid uppfostrings- och familjerådgivningsbyråer som avses i § 1 mom. 1 punkt 4–5.
För läkarintyg och läkarutlåtanden som inte anknyter till vården av en patient, betalas nedan nämnda arvoden. En specialist inom specialiteten i fråga får arvodet förhöjt med 50 %.

Ersättningstabell från 1.6.2023

 

Arvoden för läkarintyg och läkarutlåtanden

Arvode/€

1
Läkarutlåtanden

 

1.1

Kortfattat utlåtande med beskrivning av sjukdomen, kroppsskadan eller invaliditeten samt ett därpå grundat, motiverat utlåtande om invaliditetsgrad, behov av medicinering eller annan vård samt om motsvarande omständigheter (t.ex. ett B-utlåtande som behövs för ansökan om en förmån enligt sjukförsäkringslagen eller ett kortfattat C-utlåtande som ska fogas till en ansökan om pension eller invalidvård) 

 

 

 

 

 

 

14,97

1.2 
Utförligt utlåtande med beskrivning av sjukdomen, kroppsskadan eller invaliditeten samt ett därpå grundat, motiverat utlåtande om invaliditetsgrad, behov av medicinering eller annan vård, rätt till ersättning samt om livsfara och motsvarande omständigheter (t.ex. ett sådant B-intyg som behövs för ansökan om en förmån enligt sjukförsäkringslagen eller ett utförligt intyg som är avsett att ges till polis- eller vårdmyndigheter eller till andra myndigheter) eller utförligt tidskrävande utlåtande som är avsett att fogas till pensionsansökan 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,11

1.3
Utlåtande om rättshandlingsförmåga (t.ex. för uppgörande av testamente, för tillstånd till äktenskap eller för beslut enligt lagen angående förmyndarskap)

 

 

25,68


Läkarintyg och läkarutlåtanden på basis av undersökning och vård av en patient, när intyget eller utlåtandet riktas till den försäkringsanstalt som avses i 29 § i lagen om olycksfallsförsäkring, beroende på intygets eller utlåtandets art

 

2.1
Vanligt läkarintyg

 

10,70

2.2 
Utförligt läkarintyg eller läkarutlåtande

 

18,72

2.3 
Ett omfattande och tidskrävande läkarintyg eller läkarutlåtande

 

25,68


Tillämpningsanvisning

För läkarintyg och läkarutlåtanden som anknyter till vården av en patient betalas inget arvode. Läkarintyget eller läkarutlåtandet anknyter till vården av en patient (och berättigar följaktligen inte till arvode), när intyget ges till en patient som vårdas eller undersöks på sjukhus eller poliklinik

  1. för sjukledighet som ansöks hos arbetsgivaren
  2. för intagning på en annan sjukvårdsinrättning
  3. för utförande av sådana medicinska åtgärder som vården kräver (t.ex. avbrytande av havandeskap eller sterilisering).