Suomeksi
LÄKTA
Bilaga 3 Läkare inom den specialiserade sjukvården

III Anställningsvillkor för innehavare av bitjänst/bibefattning

§ 4 Anställningsvillkor för innehavare av bitjänst/bibefattning vid universitetssjukhus

För de innehavare av bitjänst/bibefattning som avses i 28 § i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) bestäms anställningsvillkoren enligt denna paragraf.


Protokollsanteckning

Vid universitetssjukhus tillämpas fortfarande övergångsbestämmelserna i § 6 mom. 7 i det läkaravtal som gällde 30.11.1994 (§ 6 mom. 7 i bilaga 35 till AKTA 1992–1993).


Tillämpningsanvisning

Här avsedda innehavare av bitjänst/bibefattning har sin huvudtjänst/huvudbefattning vid ett universitet och innehar därutöver en bitjänst/bibefattning vid ett universitetssjukhus. Bitjänster/bibefattningar som överläkare eller biträdande överläkare (professor) står utanför lönesättningen och arvodena bestäms av arbetsgivaren.


mom. 1 Karriärstegslön som minst ska betalas

Till innehavare av bitjänst/bibefattning betalas minst följande karriärstegslön för sjukhusarbete:
 

 

 

Grundlön €/mån. från 1.6.2023

L3SL9001

Specialistläkare med mycket krävande uppgifter (klinisk lärare eller motsvarande)

35 % av karriärstegslönen enligt bilaga 3 § 1 steg 2C (specialistläkare, mycket krävande uppgifter)

L3SL9002

Specialistläkare med krävande uppgifter (klinisk lärare eller motsvarande)

35 % av karriärstegslönen enligt bilaga 3 § 1 steg 2B (specialistläkare, krävande uppgifter)

L3SL9003

Specialistläkare 
(klinisk lärare eller motsvarande)

35 % av karriärstegslönen enligt bilaga 3 § 1 steg 2A (specialistläkare)

L3SL9004

ST-läkare (assistent)

20 % av karriärstegslönen enligt bilaga 3 § 1 steg 2A (specialistläkare)

mom. 2 Arbetserfarenhetstillägg

För innehavare av bitjänst gäller bestämmelsen om erfarenhetstillägg i § 12 i lönekapitlet i VÄLKA. Arbetserfarenhetstillägget beräknas på den uppgiftsrelaterade lönen för innehavaren av bitjänsten/bibefattningen. Som anställning som berättigar till tillägget betraktas även arbete i här avsedda bitjänster/bibefattningar.

mom. 3 Individuellt tillägg och uppgiftstillägg

Utöver tillägget i mom. 2 ovan kan en innehavare av bitjänst/bibefattning betalas ett individuellt tillägg enligt VÄLKA och ett separat uppgiftstillägg för extra uppgifter som ålagts utöver de vanliga uppgifterna. Tilläggen får uppgå till sammanlagt högst 840,94 euro, om inget annat av särskilda skäl bestäms lokalt. Tilläggen utgör ordinarie lön.

mom. 4 Jourersättningar

Jourersättningarna för en innehavare av bitjänst/bibefattning bestäms enligt § 11 mom. 1 och 2 i arbetstidskapitlet, men som månadslön och ordinarie lön enligt dessa ersättningsbestämmelser räknas månadslönen och den ordinarie lönen för motsvarande läkare inom den specialiserade sjukvården. Vid ersättning för arbetad tid under jour beaktas endast den tid som har använts för uppgifter som läkare inom den specialiserade sjukvården. När arbetad tid under jour ersätts i form av ledighet, ges den lediga tiden i form av veckolånga ledigheter. Från läkarens arvode avdras då motsvarande andel, dvs. per vecka avdras arvodets belopp dividerat med 4,3.


Tillämpningsanvisning

Arbetstiden för en innehavare av bitjänst/bibefattning har inte fastställts i avtalet, utan tidigare allmänt vedertagen praxis iakttas. Det är inte ändamålsenligt att dela upp arbetstiden för universitetens tjänsteinnehavare/befattningshavare i dels sjukhusarbete, dels uppgifter som hör till skötseln av tjänsten/befattningen vid universitetet.
Jourersättningen för en innehavare av bitjänst/bibefattning bestäms i regel på samma sätt som för andra läkare inom den specialiserade sjukvården. Som arbetad tid under jour beaktas endast tid i uppgifter som läkare inom den specialiserade sjukvården. Om läkaren under jourtid utför uppgifter som hänför sig till huvudtjänsten/huvudbefattningen vid universitetet, beaktas den tid som använts för dessa uppgifter inte när den arbetade tiden under jouren ska ersättas.


mom. 5 a Semester och sjukfrånvaro samt moderskaps- och faderskapsledighet

För en innehavare av bitjänst/bibefattning bestäms semester, semesterpenning, sjukfrånvaro och moderskaps- och faderskapsledighet på samma sätt som för en sjukhusläkare i huvudtjänst/huvudbefattning. Som i VÄLKA avsedd ordinarie lön betraktas den uppgiftsrelaterade lönen enligt mom. 1 med de eventuella tillägg som anges i mom. 2 och 3.

mom. 5 b Semester och sjukfrånvaro samt graviditets- och föräldraledighet

För en innehavare av bitjänst/bibefattning bestäms semester, semesterpenning, sjukfrånvaro, graviditetsledighet och föräldraledighet på samma sätt som för en sjukhusläkare i huvudtjänst/huvudbefattning. Som i VÄLKA avsedd ordinarie lön betraktas den uppgiftsrelaterade lönen enligt mom. 1 med de eventuella tillägg som anges i mom. 2 och 3.


Tillämpningsanvisning

Med anledning av familjeledighetsreformen har det gjorts ändringar i bland annat sjukförsäkringslagen, arbetsavtalslagen, lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden samt semesterlagen. I lagstiftningen finns det övergångsbestämmelser där det hänvisas till ikraftträdelsetidpunkten för ändringarna i sjukförsäkringslagen.

Bestämmelserna i detta moment (mom. 5 b) tillämpas om barnets beräknade födelsedatum är 4.9.2022 eller senare, eller om dagen då adoptivbarnet tas i vård är 31.7.2022 eller senare.

Se § 11 i underteckningsprotokollet till detta avtal.