Suomeksi
LÄKTA
LÄKTA 2022–2025, i kraft från 1.6.2023

Bilaga 2 Tandläkare inom primärvården

§ 1 Karriärstegssystemet  

Det karriärsteg som tillämpas väljs genom en helhetsbedömning utifrån det kunnande och ansvar som krävs i arbetet. Karriärtrappan består av tre separata block (studerande/tandläkare/ST-tandläkare, specialisttandläkare och tandläkare med ledningsuppgifter). 

BILAGA 2 

TANDLÄKARE INOM PRIMÄRVÅRDEN från 1.6.2023 

Steg 

Uppgifter och kriterier 

 

 

 

L2TH003C 
Mycket krävande ledningsuppgifter, KA 3 

5 866,22 € 

 

 

 

L2TH003B  

Krävande ledningsuppgifter, KA 2 

5 586,88 € 

 

 

L2TH002C 

Specialisttandläkare, mycket krävande uppgifter, KA 3 

5 320,84 € 

L2TH003A Ledningsuppgifter, KA 1 

5 320,84 € 

 

 

L2TH002B Specialisttandläkare, krävande uppgifter, KA 2 

4 845,93 € 

 

 

 

L2TH002A 

Specialisttandläkare 

KA 1 

4 615,17 € 

 

 

L2TH001E 
Tandläkare/ST-tandläkare, krävande uppgifter, KA 3 
4 371,85 € 

 

 

 

L2TH001D
Tandläkare/ST-tandläkare, 3 år, KA 2 

 

4 163,66 € 

 

 

 

L2TH001C
Tandläkare/ST-tandläkare, KA 1 

3 965,39 € 

 

 

 

L2TH001B  

Odontologie studerande (som genomgår fördjupad praktik) 

2 534,06 € 

 

 

 

L2TH001AOdontologie studerande 

2 413,39 € 

 

 


Tillämpningsanvisning

STEG 1A–1E  

L2TH001A Odontologie studerande som tillfälligt kan arbeta som tandläkare under ledning och övervakning av en legitimerad tandläkare efter att ha slutfört de studier som hör till de fyra första studieåren. (tidigare L2TH6200)

L2TH001B Odontologie studerande som genomgår fördjupad praktik som hör till examen. Tillämpas också på studerande som med godkänt resultat har genomgått fördjupad praktik samt på dem som avlagt examen tills de efter avlagd licentiatexamen har beviljats rätt att arbeta som legitimerade tandläkare.

Tillämpas också på andra än studerande som arbetar som tandläkare under ledning och övervakning av en annan, legitimerad tandläkare.

L2TH001C Tandläkare/ST-tandläkare som har rätt att utöva tandläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person. (tidigare L2TH5200)  

L2TH001D Tandläkare/ST-tandläkare som har rätt att utöva tandläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person och som arbetat i en tjänst/befattning som legitimerad tandläkare i sammanlagt minst tre år.

I fråga om arbetserfarenhetstillägg tillämpas § 10 i lönekapitlet i detta avtal.

L2TH001E Tandläkare/ST-tandläkare, krävande uppgifter

Tandläkare/ST-tandläkare vars yrkeskompetens har utvecklats under karriären så att tandläkaren planerar och genomför helhetsvård och mer krävande vårdhelheter än en tandläkare på lägre steg. Den kompetens som krävs uppnås i regel genom tio års arbete som tandläkare. Detta steg kan också tillämpas på tandläkare vid ett verksamhetsställe där endast ett fåtal tandläkare arbetar och det därför krävs mångsidigt kunnande och ansvar då arbetsfältet är omfattande och det saknas kollegialt stöd.

Se också bilaga 2 § 2 om uppgiftstillägg som betalas en tandläkare vars arbetsuppgifter i högre grad än andras fokuserar på en odontologisk specialitet/ett odontologiskt insatsområde eller vård av patienter i en särgrupp.

STEG 2A–2C

Steg 2A–2C förutsätter att tandläkaren har rätt att utöva specialisttandläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person. Bestämmelserna tillämpas också på specialisttandläkare som arbetar i någon annan än en specialisttandläkartjänst/befattning.

L2TH002A Specialisttandläkare

Specialisttandläkare som har grundläggande yrkeskunskaper inom sin specialitet/sitt insatsområde och arbetar med grundläggande uppgifter inom specialiteten/insatsområdet. (tidigare L2TH4100)

L2TH002B Specialisttandläkare, krävande uppgifter

Uppgifterna består i huvudsak av kliniskt arbete (inkl. klinisk undersökning). Det är fråga om uppgifter som kräver omfattande fördjupad kompetens inom en specialitet/ett insatsområde. Den kompetens som krävs uppnås i regel genom cirka tio års arbete som specialisttandläkare. Den kliniska kompetensen kan härstamma från flera specialiteter/insatsområden. (tidigare L2TH4200)

L2TH002C  Specialisttandläkare, mycket krävande uppgifter

Arbetet kräver mer kunnande och/eller innebär mer ansvar än på nivå 2B.

Tandläkaren har ansvar för den kliniska verksamheten inom sin specialitet/sitt insatsområde och utveckling och/eller planering av specialiteten/insatsområdet utan chefs- och ledningsuppgifter.

Ansvar för vårdkedjor och/eller något annat ansvarsområde som sträcker sig utanför den egna enheten. Ansvarar för enhetens utvecklings- och/eller forskningsverksamhet utan att ha chefs- eller ledningsuppgifter.

Begreppet enhet definieras lokalt.


Exempel

När en specialisttandläkare befinner sig i början av sin karriär tillämpas i allmänhet steg 2A. Om specialisttandläkaren arbetar som enda primärvårdstandläkare inom sin specialitet/sitt insatsområde, kräver arbetet dock i allmänhet mer kunnande och ansvar än vad som avses på steg 2A. Om förutsättningarna för nästa steg inte uppfylls, men arbetet innehåller uppgifter som andra på samma steg inte har, betalas uppgiftstillägg. Om förutsättningarna för tillämpning av steg 2B eller 2C uppfylls, t.ex. om tandläkaren har ansvar för vårdkedjor, tillämpas dessa steg.


STEG 3A–3C

Med ledningsuppgifter avses klinisk, administrativ och/eller odontologisk ledning. Också kliniskt arbete kan ingå i uppgifterna.

Ledningen av mun- och tandvården har organiserats på olika sätt i olika organisationer och det påverkar vilka karriärsteg som tillämpas. Tjänstebeteckningen påverkar inte valet av karriärsteg för tandläkare med ledningsuppgifter.

Tandläkare med ledningsuppgifter hör till tillämpningsområdet för LÄKTA, om det i uppgifterna ingår ledning av odontologisk substans, annat administrativt arbete som omfattas av LÄKTA eller i vissa fall även kliniskt arbete.

När utvecklings-, forsknings- eller andra projektuppgifter förutsätter odontologisk kompetens är det fråga om uppgifter som hör till tillämpningsområdet för LÄKTA. I fråga om den uppgiftsspecifika lönen, se § 7 i lönekapitlet (anställda utanför karriärstegssystemet).

Chefernas löner ska stå i rätt proportion till de underställdas löner. Vid jämförelsen beaktas utöver den uppgiftsspecifika lönen också åtgärdsarvoden som betalas för ordinarie arbetstid. På steg 3B och 3C betalas i allmänhet ingen prestationskompensation.


Övergångsbestämmelse

Om en tandläkare/specialisttandläkare som placeras på steg 3B eller 3C bevisligen har betalats åtgärdsarvodeskompensation på något annat sätt än som en del av den uppgiftsrelaterade lönen, överförs åtgärdsarvodeskompensationen till den lokala karriärstegslönen.


L2TH003A Ledningsuppgifter

Tandläkaren ansvarar för verksamheten vid mun- och tandvårdsenheter inom ett vidsträckt område eller verksamheten vid en stor enhet och är närmaste chef för andra tandläkare; eller

Tandläkaren är närmaste chef för specialisttandläkare eller har övergripande ansvar för något delområde som kräver kompetens på specialisttandläkarnivå, arbetet kräver i allmänhet rätt att arbeta som specialisttandläkare.

Om en tandläkare/specialisttandläkare t.ex. ansvarar för verksamheten vid en tandklinik och/eller är chef för andra tandläkare, men inte uppfyller kraven för steg 3A–3C, betalas ett uppgiftstillägg för denna uppgift.

L2TH003B Krävande ledningsuppgifter

Det är fråga om kliniskt, administrativt och/eller odontologiskt ledarskap.

Storleken på den enhet som leds, antalet och mångfalden av specialiteter vid enheten eller kravet på samarbete med andra aktörer eller tjänsteproducenter inom välfärdsområdet är mer omfattande än på steg 3A.
Tandläkaren förutsätts i regel ha specialisttandläkarrättigheter. Också kliniskt arbete kan i viss mån ingå i uppgifterna.

Hit överförs också en del av grupp L2TH2000.

L2TH003C Mycket krävande ledningsuppgifter

Det är fråga om kliniskt, administrativt och/eller odontologiskt ledarskap.

Övergripande ansvar för ledningen av en viss geografiskt eller till personalmängden omfattande helhet inom välfärdsområdet eller för ledningen av en viss större helhet (t.ex. närservice).

Tandläkaren förutsätts i regel ha specialisttandläkarrättigheter.

Också kliniskt arbete kan i viss mån ingå i uppgifterna.

Hit överförs också en del av grupp L2TH2000.

Tandläkare vid undervisningsklinik

Karriärstegssystemet tillämpas också på tandläkare/specialisttandläkare vid undervisningskliniker.

Tandläkare/specialisttandläkare som arbetar på en undervisningsklinik betalas en prestationskompensation som beräknas utifrån medeltalet av åtgärdsarvodena för ordinarie arbetstid för tandläkare/specialisttandläkare på samma karriärsteg.

§ 2 Uppgiftstillägg

Se kap. II § 6 om de allmänna förutsättningarna för betalning av uppgiftstillägg.

mom. 1 Utbildnings- och handledningsuppgifter

Tandläkare med utbildnings- och handledningsuppgifter avser tandläkare/specialisttandläkare som utbildar/handleder personer som avlägger odontologie licentiatexamen eller genomgår fördjupad praktik, tandläkare som fördjupar sitt kunnande, ST-tandläkare och personer som arbetar som tandläkare under ledning och övervakning av en annan, legitimerad tandläkare.

Det kunnande och ansvar som krävs i utbildnings- och handledningsuppgifter varierar, vilket beaktas i storleken på uppgiftstillägget.

mom. 2 Särskilda kliniska uppgifter för tandläkare

Tandläkarens arbete fokuserar i högre grad än andra tandläkares arbete på en odontologisk specialitet/ett odontologiskt insatsområde, till exempel tandreglering, mun- och käkkirurgi och klinisk tandvård (insatsområdena kariologi och endodonti, barntandvård, parodontologi samt protetik och bettfysiologi).

Tandläkarens arbete fokuserar i högre grad än andra tandläkares arbete på behandling av patienter i en eller flera särgrupper, t.ex. mungeriatriska patienter, patienter med särskilda behov, smärtpatienter, rädda patienter, patienter med sömnapné, patienter som väntar på operation och patienter som behandlas under lustgassedering eller generell anestesi.

mom. 3 Särskilda kliniska uppgifter för specialisttandläkare

Specialisttandläkarens arbete fokuserar i högre grad än andra tandläkares arbete på något särskilt kliniskt ansvar som inte har beaktats vid bestämningen av karriärsteg.

mom. 4 Annat särskilt ansvar

Tandläkaren/specialtandläkaren har inte chefs- eller ledningsuppgifter, men har utöver det kliniska arbetet ett ansvar som inte har beaktats i karriärstegslönen (t.ex. ansvar för datasystem, utvecklings-/forskningsansvar).

Om en tandläkare/specialisttandläkare t.ex. ansvarar för verksamheten vid en tandklinik och/eller är chef för andra tandläkare, men inte uppfyller kraven för steg 3A–3C, betalas ett uppgiftstillägg för denna uppgift.


Tillämpningsanvisning för mom. 2–4

Om en särskild uppgift eller något annat särskilt ansvar innebär att åtgärdsarvodena minskar, ska detta beaktas i uppgiftstilläggets belopp.


§ 3 Åtgärdsarvoden

mom. 1

För åtgärder som nämns i åtgärdskatalogen för tandläkare vid hälsocentraler betalas åtgärdsarvoden enligt ersättningstabellen när åtgärderna utförs under ordinarie arbetstid eller jourtid och, i fråga om tandläkare med full arbetstid, när åtgärderna utförs som kliniskt mertidsarbete.

mom. 2 Åtgärdsarvoden från 1.6.2023

Arvoden och ersättningar

Ordinarie arbetstid

Kliniskt mertidsarbete

Jour

Förstahjälpsbesök

Åtgärdsarvoden

 

Över 30 tim./v., vardagar efter kl. 18.00 och under veckoslut*

   
   

Åtgärdsgrupper

TKHL 2
TKHL 3
TKHL 4
TKHL 4 B
TKHL 5
TKHL 6
TKHL 7

2,13
4,05
5,14
8,50
11,77
16,99
28,70

3,91
7,04
7,04
11,63
15,85
20,74
35,07

3,91
7,14
7,14
11,80
16,08
21,04
35,59

3,91
7,14
7,14
11,80
16,08
21,04
35,59

3,91
7,14
7,14
11,80
16,08
21,04
35,59

Tandläkare som ensam utför kliniskt mottagningsarbete (utan assisterande personal)

Ovan nämnda åtgärdsarvoden höjda med 30 %.

  

* Se definition på veckoslut i tillämpningsanvisningen för § 3.

* Förhöjningen gäller inte åtgärderna TKHL 204, 305 (utlåtande), 307, 309, 311, 409, 420, 428, 429, 457, 462 och 528.


Tillämpningsanvisning

För följande åtgärder i tandläkarnas åtgärdskatalog avviker arvodena från beloppen i tabellen ovan: TKHL 223, 224, 227, 301.

Gränsen på 30 timmar för kliniskt arbete ska kontrolleras en gång per vecka. Det rekommenderas att den maximala arbetstiden i kliniskt arbete inte överstiger 7 timmar per dag.


mom. 3

Ändringar i datasystem får inte leda till att arvoden enligt läkaravtalet inte betalas i tid eller att de betalas felaktigt. Då ett datasystem byts ut eller stora ändringar görs i ett system ska arbetsgivaren ta i bruk en utbetalning av kalkylerade åtgärdsarvoden tills systemet fungerar, dock för minst 3 månaders tid. De kalkylerade åtgärdsarvodena bestäms på basis av varje tandläkares individuella åtgärdsarvoden. Som grund för kalkyleringen kan användas de åtgärdsarvoden som betalats ut under det föregående kvalifikationsåret. Om tandläkaren inte har varit anställd hos arbetsgivaren under det föregående kvalifikationsåret, betalas som kalkylerat arvode ett genomsnittligt arvode för tandläkare som arbetar hos arbetsgivaren i likartat arbete. Lönebetalningen ska korrigeras i enlighet med läkaravtalet så snart som möjligt.


Tillämpningsanvisning

På dem som omfattas av läkaravtalet tillämpas bestämmelsen om lönebetalning i VÄLKA kap. II § 18. Paragrafens mom. 1 lyder: ”Om betalningen av arvodet förutsätter att en utredning över vidtagna åtgärder visas i form av en räkning, betalas arvodet senast under den kalendermånad som följer efter att räkningen lämnades in.” Om en fordran försenas, uppkommer för löntagaren en sådan räntefordran som omfattas av räntelagen (633/82).


§ 4 Besöksarvoden för kliniskt mertidsarbete och förstahjälpsbesök under ledig tid

mom. 1 

För varje patient som en tandläkare med full arbetstid behandlar under kliniskt mertidsarbete betalas besöksarvode enligt ersättningstabellen i mom. 2.

mom. 2 

Besöksarvoden från 1.6.2023

Arvoden och ersättningar

Kliniskt mertidsarbete

Förstahjälpsbesök

Besöksarvoden

Patientbesök hos tandläkaren

a) under veckoslut

a) 10,05

 

b) vid någon annan tidpunkt

b) 10,05

 

Separat besök av tandläkare hos patient

  

a) under veckoslut

a) 12,80

 

b) vid någon annan tidpunkt

b) 12,80

 

Besök som tandläkaren gör på hälsocentral eller annan vårdplats under sin lediga tid för att ge första hjälpen

a) under veckoslut

 

a) 21,92

a1) för följande patienter/samma besök

 

a1) 10,05

b) under någon annan jourtid

 

b) 16,45

b1) för följande patienter/samma besök

 

b1) 4,57

Separat besök av tandläkare hos patient, då besöket varar över 45 minuter. Tillägg för varje påbörjad kvartstimme (i besökstiden inräknas restiden enligt snabbaste rutt)

a) under veckoslut

a) 4,20

a) 5,31

b) vid någon annan tidpunkt

b) 4,20

b) 4,20

Tandläkare som ensam utför kliniskt mottagningsarbete (utan assisterande personal)

Ovan nämnda besöksarvoden höjda med 30 %.

 


Tillämpningsanvisning

För varje patient betalas endast ett besöksarvode enligt tabellen, även om flera undersöknings- och behandlingsåtgärder som inverkar på arvodet vidtas under samma besök.

Med veckoslut avses i ovanstående tabell tiden från fredag kl. 18.00 till måndag kl. 8.00, samt från kl. 18.00 vardag före söckenhelg, julafton eller midsommarafton till följande vardag kl. 8.00.

Tandläkare gör sällan separata besök hos patienter. Besöken gäller i allmänhet bara patienter som vårdas på vårdinrättning eller vårdavdelning.


Anmärkning

Ersättningarna för arbetsplatsjour bestäms enligt § 11 mom. 1 i arbetstidskapitlet i detta avtal.

Grundersättningarna för fri jour bestäms enligt § 11 mom. 2 i arbetstidskapitlet i detta avtal och ersättningarna för arbetad tid enligt § 11 mom. 1.


§ 5 Arvoden för kliniskt mertidsarbete för deltidsarbetande tandläkare

Till en tandläkare som arbetar deltid betalas för kliniskt mertidsarbete som överstiger tandläkarens ordinarie arbetstid (deltiden) åtgärdsarvoden enligt arvodena för ordinarie arbetstid och 50 % av besöksarvodena för kliniskt mertidsarbete enligt ersättningstabellen i § 4. Om den sammanlagda ordinarie arbetstiden och mertidsarbetstiden för en deltidsarbetande tandläkare överstiger den ordinarie arbetstiden för en tandläkare med full arbetstid, betalas för detta överstigande mertidsarbete åtgärds- och besöksarvoden enligt ersättningstabellerna (§ 3 och 4).

Till en tandläkare som arbetar deltid betalas förhöjningen på 30 % för kliniskt mertidsarbete utan assistans först när den ordinarie arbetstiden och mertidsarbetstiden sammanlagt överstiger den ordinarie arbetstiden för en tandläkare med full arbetstid.


§ 6 Ersättning för förstahjälpsbesök under ledig tid

För besök som en tandläkare gör under sin lediga tid på en hälsocentral eller annan vårdplats för att ge första hjälpen betalas besöks- och åtgärdsarvoden enligt ersättningstabellerna ovan (§ 3 och 4). Också ändamålsenliga resekostnader som föranleds av besöket ersätts.