Suomeksi
LÄKTA
LÄKTA 2022–2025, i kraft från 1.6.2023

Bilaga 4 Tandläkare inom den specialiserade sjukvården

§ 1 Karriärstegssystemet

Det karriärsteg som tillämpas väljs genom en helhetsbedömning utifrån det kunnande och ansvar som krävs i arbetet. Karriärtrappan består av tre separata block (tandläkare/ST-tandläkare, specialisttandläkare och tandläkare med ledningsuppgifter).

BILAGA 4

TANDLÄKARE INOM DEN SPECIALISERADE SJUKVÅRDEN från 1.6.2023

Steg

Uppgifter och kriterier

   

L4SH003C
Mycket krävande ledningsuppgifter, KA 3

6 449,71 €

   

L4SH003B 
Krävande ledningsuppgifter, KA 2

6 142,58 €

  

L4SH002C
Specialisttandläkare, mycket krävande uppgifter, KA 3

5 670,99 €

L4SH003A  
Ledningsuppgifter, KA 1

5 670,99 €

  

L4SH002B
Specialisttandläkare, krävande uppgifter, KA 2

5 290,31 €

 
  

L4SH002A  
Specialisttandläkare, KA 1

5 038,38 €

 
 

L4SH001E
Tandläkare/ST-tandläkare, krävande uppgifter, KA 3

4 349,28 €

  
 

L4SH001D
Tandläkare/ST-tandläkare, 3 år, KA 2

4 243,52 €

  
 

L4SH001C
Tandläkare/ST-tandläkare, KA 1

3 718,51 €

  

Tillämpningsanvisning

Steg 1C–1E

L4SH001C

Tandläkare som har rätt att utöva tandläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person. Tillämpas också på ST-tandläkare (tidigare L4SH7000)

L4SH001D Tandläkare/ST-tandläkare som har rätt att utöva tandläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person och som arbetat i en tjänst/befattning som legitimerad tandläkare (tidigare L4SH7003) i sammanlagt minst 3 år.

I fråga om arbetserfarenhetstillägg tillämpas § 10 i lönekapitlet i detta avtal.

L4SH001E Tandläkare/ST-tandläkare med krävande uppgifter Tandläkare i slutskedet av sin specialisering med arbetsuppgifter på nästan samma nivå som steg 2A.

Steg 2A–2C

L4SH002A Specialisttandläkare som har grundläggande yrkeskunskaper inom sin specialitet/sitt insatsområde och arbetar med grundläggande uppgifter inom specialiteten/insatsområdet. (tidigare L4SH4100)

L4SH002B Specialisttandläkare, krävande uppgifter

Uppgifterna består i huvudsak av kliniskt arbete (inkl. klinisk undersökning). Det är fråga om uppgifter som kräver omfattande fördjupad kompetens inom en specialitet/ett insatsområde. Den kompetens som krävs uppnås i regel genom cirka tio års arbete som specialisttandläkare.

Den kliniska kompetensen kan härstamma från flera specialiteter/insatsområden. Jämfört med uppgifter på grundläggande nivå (steg 2A) kräver uppgifterna klart djupare och/eller bredare kompetens eller särskilt kunnande/specialkunskaper. Till den här gruppen överförs en del av tidigare L4SH4100 ochL4SH4200.

L4SH002C Specialisttandläkare, mycket krävande uppgifter

Arbetet kräver mer kunnande och/eller innebär mer ansvar än på nivå 2B.

Omfattande specialupptagningsområde eller ansvar för vårdkedjor utan chefsansvar eller enda befattning inom specialiteten/insatsområdet.

Begränsat särskilt ansvar inom specialiteten med tillhörande uppgifter (vårdkedja).

Omfattande utvecklings- eller forskningsansvar (införande och utveckling av nya metoder och behandlingar).

Ansvarar för utvecklings- eller forskningsverksamheten vid en klinik utan att vara övertandläkare. Till den här gruppen överförs en del av tidigare L4SH4200.

Steg 3A–3C

Med ledningsuppgifter avses klinisk, administrativ och/eller odontologisk ledning. Också kliniskt arbete kan ingå i uppgifterna.

Förvaltningsnivåerna och ledningsuppgifterna har olika benämningar i olika organisationer. Enbart tjänstebeteckningen är inte avgörande för valet av karriärsteg för dem som har ledningsuppgifter.

En tandläkare med ledningsuppgifter hör till tillämpningsområdet för LÄKTA, om det i uppgifterna ingår ledning av odontologisk substans, annat administrativt arbete som omfattas av LÄKTA eller i vissa fall även kliniskt arbete.

Administrativa ledningsuppgifter omfattas av VÄLKA, om huvuduppgiften är ledning av hela verksamhetsområdet eller motsvarande, men inte ledning av eller uppgifter inom odontologisk verksamhet.

När utvecklings-, forsknings- eller andra projektuppgifter förutsätter odontologisk kompetens är det fråga om uppgifter som hör till tillämpningsområdet för LÄKTA. I fråga om den uppgiftsspecifika lönen, se § 7 i lönekapitlet.

L4SH003A Ledningsuppgifter

Tandläkare/specialisttandläkare som är närmaste chef för andra tandläkare eller som har övergripande ansvar för ett visst delområde.

Uppgifterna förutsätter i allmänhet rätt att arbeta som specialisttandläkare.

Till den här gruppen överförs en del av tidigare L4SH2000.

L4SH003B  Krävande ledningsuppgifter

Ledarskap (kliniskt, administrativt och/eller vetenskapligt) har en betydande roll i uppgiftshelheten. Avgörande är inte användningen av arbetstid för ledningsuppgifter utan innehållet i det ansvar som hör till ledningsuppgifterna och det kunnande som krävs.

Bland annat storleken på den enhet som leds, antalet och mångfalden av specialiteter vid enheten eller kravet på samarbete med andra aktörer eller tjänsteproducenter inom välfärdsområdet är mer omfattande än på steg 3A.

I uppgifterna kan ingå kliniskt arbete.

Till denna grupp överförs också en del av grupp L4SH2000 och L4SH1000.

L4SH003C Mycket krävande ledningsuppgifter

Det är fråga om kliniskt, administrativt och/eller odontologiskt ledarskap.

Övergripande ansvar för ledningen av en geografiskt eller till personalmängden omfattande helhet eller för ledningen av en viss större helhet.

Tandläkaren förutsätts i regel ha specialisttandläkarrättigheter.

Också kliniskt arbete kan i viss mån ingå i uppgifterna. Till den här gruppen överförs en del av tidigare L4SH1000.


§ 2 Uppgiftstillägg

Se kap. II § 6 om de allmänna förutsättningarna för betalning av uppgiftstillägg.

mom. 1
Utbildnings- och handledningsuppgifter

Tandläkare med utbildnings- och handledningsuppgifter avser specialisttandläkare som utbildar/handleder ST-tandläkare och tandläkare som fördjupar sitt kunnande.  

Det kunnande och ansvar som krävs i utbildnings- och handledningsuppgifter varierar, vilket beaktas i storleken på uppgiftstillägget.

mom. 2
Annat särskilt ansvar

En tandläkare/specialisttandläkare kan ha något annat särskilt ansvar som inte har beaktats i karriärstegslönen (t.ex. ansvar för datasystem eller något annat särskilt ansvar som bestäms lokalt, såsom processutveckling).


Tillämpningsanvisning från 1.2.2024

Om andra särskilda ansvar innebär att åtgärdsarvodena minskar, ska detta beaktas i uppgiftstilläggets belopp.


§ 3 Åtgärdsarvoden för ordinarie arbetstid och kliniskt mertidsarbete

Till tandläkare i huvudtjänst inom den specialiserade sjukvården betalas åtgärdsarvode för varje åtgärd som nämns i åtgärdskatalogen för tandläkare inom den specialiserade sjukvården:

Ersättningstabell från 1.6.2023

 

Ordinarie arbetstid

Kliniskt mertidsarbete

Åtgärdsgrupp

Legitimerade tandläkare

Tandläkare med specialisttandläkar-rättigheter

Heltidsarbetande tandläkare med specialisttandläkar-rättigheter

 

Arvode, €

Arvode, €

Arvode, €

SHL 4

0,94

1,97

15,33

SHL 5

1,13

2,36

20,06

SHL 6

1,43

2,94

30,46

SHL 7

1,90

3,93

30,46

SHL 8

2,80

5,64

54,00

SHL 9

3,38

6,74

56,25

SHL 10

3,95

7,87

61,90

SHL 11

5,64

11,82

73,14

SHL 12

8,11

16,89

99,01

SHL 13

10,26

21,37

SHL 14

12,71

27,01

SHL 15

18,00

33,75

SHL 16

28,39

58,85

 

Tillämpningsanvisning

Om flera tandläkare deltar i ett kirurgiskt ingrepp betalas till den huvudansvariga åtgärdsarvoden enligt taxan för tandläkare med specialisttandläkarrättigheter, och till de assisterande enligt taxan för legitimerade tandläkare.

Utbetalningen av åtgärdsarvode förutsätter att tandläkaren utför åtgärden m.m. helt självständigt och på eget ansvar.

Tandläkare i specialiseringsskedet anses kunna arbeta självständigt och på eget ansvar efter en s.k. inlärningsperiod som avtalas lokalt.

Se bilaga 2 § 2 mom. 3 om ändringar i patientdatasystem och bestämning av lönen.


§ 4 Besöksarvoden för kliniskt mertidsarbete

Till sådana heltidsarbetande tandläkare i huvudtjänst/huvudbefattning inom den specialiserade sjukvården som har specialisttandläkarrättigheter betalas besöksarvode för varje patient under kliniskt mertidsarbete enligt följande:

 Ersättningstabell från 1.6.2023

Patientbesök

Arvode/€

Patientbesök hos tandläkaren

3,68

Separat besök av tandläkare hos patienten (tandläkaren tillkallas under sin lediga tid efter att ha lämnat arbetsplatsen)

23,20

Ett besök som varar över 45 min., tillägg för varje påbörjad kvartstimme (vid separat besök hos patienten inräknas restiden i besökstiden)

5,82

§ 5 Tillämpning av vissa bestämmelser i arbetstidskapitlet och bilaga 3

Utöver vad som sägs ovan tillämpas bestämmelserna om jourersättningar i § 9 och 11 i arbetstidskapitlet samt de bestämmelser i bilaga 3 som gäller anställningsvillkoren för innehavare av bitjänst/bibefattning vid universitetssjukhus.

Här avsedda innehavare av bitjänst/bibefattning är

  

Grundlön €/mån. från 1.6.2023

 L4SH9001

Specialisttandläkare med mycket krävande uppgifter (klinisk lärare eller motsvarande)

35 % av karriärstegslönen enligt bilaga 4 § 1 steg 2C (specialisttandläkare, mycket krävande uppgifter)

L4SH9002

Krävande uppgifter som specialisttandläkare (klinisk lärare eller motsvarande)

35 % av karriärstegslönen enligt bilaga 4 § 1 steg 2B (specialisttandläkare, krävande uppgifter)

L4SH9003

Specialisttandläkare (klinisk lärare eller motsvarande)

35 % av karriärstegslönen enligt bilaga 4 § 1 steg 2A (specialisttandläkare)

L4SH9004

 

ST-tandläkare (assistent)
 

20 % av karriärstegslönen enligt bilaga 4 § 1 steg 2A (specialisttandläkare)


Tillämpningsanvisning

I fråga om bitjänster för övertandläkare och biträdande övertandläkare (professorer) utanför karriärstegssystemet, se tillämpningsanvisningen för § 5 i bilaga 3.