På svenska
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Liite 3 Erikoissairaanhoidon lääkärit

  I Palkkaus

  1 § Uraporrasjärjestelmä

  Sovellettava porras valitaan kokonaisharkinnalla tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun perusteella. Portaikossa on kolme erillistä lohkoa (opiskelijat/lääkärit/erikoistumassa olevat lääkärit, erikoislääkärit ja johtamistyötä tekevät).

  LIITE 3

  ERIKOISSAIRAANHOIDON LÄÄKÄRIT 1.6.2023 lukien

  Porras

  Tehtävä ja kriteerit

   

   

   

  L3SL003C
  Erittäin vaativat johtamistehtävät OSVA 3

  6 449,71 €

   

   

   

  L3SL003B
  Vaativat johtamistehtävät OSVA 2

  6 142,58 €

   

   

  L3SL002C
  Erikoislääkäri, erittäin vaativat tehtävät OSVA 3

  5 670,99 €

  L3SL003A
  Johtamistehtävät OSVA 1

  5 670,99 €

   

   

  L3SL002B
  Erikoislääkäri, vaativat tehtävät OSVA 2

  5 290,31 €

   

   

   

  L3SL002A
  Erikoislääkärit, OSVA 1

  5 038,38 €

   

   

  L3SL001E
  Lääkäri/ erikoistuva lääkäri vaativat tehtävät OSVA 3

  4 458,01 €

   

   

   

  L3SL001D
  Lääkäri/erikoistuva lääkäri 3 vuotta OSVA 2

  4 243,52 €

   

   

   

  L3SL001C
  Lääkäri/erikoistuva lääkäri OSVA 1

  3 778,67 €

   

   

   

  L3SL001B
  Lääketieteen opiskelija

  2 696,84 €

   

   

   

  L3SL001A
  Amanuenssi
  1 746,00 €

   

   

  Portaat 1A–1E

  L3SL001A Lääkärikoulutukseen vaadittavaa sairaalapalvelua suorittava opiskelija

  L3SL001B Lääketieteen opiskelija, joka on suorittanut 4. vuoden opinnot (ent. L3SL5000)

  L3SL001C Lääkäri, jolla on oikeus harjoittaa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Sovelletaan myös erikoistuvaan lääkäriin (ent. L3SL4100)

  L3SL001D Lääkäri/erikoistuva lääkäri, jolla on oikeus harjoittaa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä, ja joka on toiminut yhteensä vähintään 3 vuotta laillistetun lääkärin virassa/tehtävässä (ent. L3SL4103)
  Sovelletaan tämän sopimuksen palkkausluvun 10 § työkokemuslisämääräyksiä.
  L3SL001E Lääkäri/ erikoistuva lääkäri vaativat tehtävät. Erikoistumisensa loppuvaiheessa oleva lääkäri, jonka työnkuva on lähes 2A-portaan tasolla.

  Portaat 2A–2C

  L3SL002A Erikoislääkärillä on erikoisalan ammatilliset perustaidot ja erikoislääkäri työskentelee erikoisalansa perustyönkuvassa (ent. L3SL3100).

  L3SL002B Erikoislääkäri, vaativat tehtävät

  Päätyönä on kliininen työ (ml. kliininen tutkimus). Kyse on laaja-alaisesta erikoisalan syventynyttä osaamista edellyttävästä työnkuvasta. Tehtävässä edellytettävä osaaminen saavutetaan yleensä noin kymmenessä vuodessa erikoislääkärin tehtävissä. Kliininen osaaminen voi koostua usealta erikoisalalta. Tehtävien hallinta edellyttää perustason tehtäviin (porras 2A) verrattuna selvästi syvällisempää ja/tai laaja- alaisempaa osaamista tai perehtyneisyyttä/ erityisosaamista. Tähän ryhmään siirretään osa ent. L3SL3100 ja L3SL3200.

  L3SL002C Erikoislääkäri, erittäin vaativat tehtävät

  Tehtävässä vaaditaan enemmän osaamista ja/tai sisältää enemmän vastuuta kuin tasolla 2B.

  Laaja erityisvastuualue tai hoitoketjuvastuu ilman esihenkilövastuuta tai ainoa erikoisalan tehtävä.

  Erikoisalan sisällä suppea erityisvastuu tehtävineen (hoitopolku).

  Laaja kehittämis- tai tutkimusvastuu (uusien menetelmien ja hoitojen käyttöönotto ja kehittäminen).

  Vastaa klinikan kehittämistoiminnasta tai tutkimustoiminnasta olematta ylilääkäri.

  Tähän ryhmään siirretään osa ent. L3SL3200 tai poikkeuksellisesti ryhmästä L3SL3100.

  Portaat 3A–3C

  Johtamistehtävillä tarkoitetaan kliinistä, hallinnollista ja/tai lääketieteellistä johtamista. Työnkuva voi sisältää myös kliinistä työtä.
  Eri organisaatioissa hallinnon tasot ja johtotehtävissä toimivien tehtävät nimetään keskenään eri tavoin. Johtotehtävissä toimivien virka-/tehtävänimike ei yksinomaan ratkaise portaan valintaa.

  Johtotehtävissä toimivan lääkärin tehtävä kuuluu Lääkärisopimuksen soveltamisalaan, mikäli tehtävään sisältyy lääketieteellisen substanssin johtamista, muuta Lääkärisopimuksen piiriin kuuluvaa hallinnollista työtä tai joissakin tapauksissa myös kliinistä työtä.

  Hallinnolliset johtotehtävät, joissa päätehtävänä on johtaa koko toimialuetta tai vastaavaa eikä tehtäviin kuulu lääketieteellisen toiminnan johtamista tai tehtäviä, kuuluvat HYVTESin piiriin.

  Johtajaylilääkäri, hallintoylilääkäri ja vastaavat päätoimiset virat ovat uraporrasjärjestelmän ulkopuolella.

  Kun kehittämis-, tutkimus- tai muu projektitehtävä edellyttää lääketieteellistä osaamista, kyseessä on LS:n soveltamisalaan kuuluva tehtävä. Tehtävästä maksettava palkka, ks. palkkausluku 7 §.

  L3SL003A Johtamistehtävät

  Lääkäri/erikoislääkäri, joka on lähiesihenkilö tai jolla on tietyn osa-alueen kokonaisvastuu. Ko. lääkärin esihenkilönä on ylilääkäri (porras 3 B tai 3 C). Tässä ryhmässä ovat myös hallinnolliset apulaisylilääkärit (kliininen työnjohto).
  Tehtävä vaatii yleensä erikoislääkärin koulutuksen/tutkinnon. Tehtävä voi sisältää myös hallinnollista työtä.

  Tähän ryhmään siirretään myös osa ent. L3SL1200.

  L3SL003B Vaativat johtamistehtävät

  Tehtäväkokonaisuudessa johtaminen (kliininen, hallinnollinen ja/tai tieteellinen) on merkittävässä roolissa.

  Muun muassa johdettavan yksikön koko, yksikössä toimivien erikoisalojen määrä ja moninaisuus tai yhteistyövaatimus hyvinvointialueen muiden toimijoiden tai palveluntuottajien kanssa ovat suurempia kuin portaalla 3A.

  Voi toimia 3A-portaalla olevien esihenkilönä.

  Tehtävään voi kuulua kliinistä työtä.

  Esimerkki: Organisaation rakenteen mukaan tässä ryhmässä ovat esimerkiksi osastonylilääkäri, ylilääkäri, vastuuyksikköpäällikkö (VYP) tai muu vastaava.

  Tähän ryhmään siirretään myös osa ryhmästä L3SL1200 ja osa ryhmästä L3SL1100.

  L3SL003C Erittäin vaativat johtamistehtävät

  Kyse kliinisestä, hallinnollisesta tai/ja lääketieteellisestä johtamisesta.

  Kokonaisvastuu hyvinvointialueen tietyn alueeltaan tai henkilöstömäärältään merkittävän kokonaisuuden johtamisesta tai tietyn suurehkon kokonaisuuden johtamisesta.

  Tehtävässä edellytetään lähtökohtaisesti erikoislääkärin oikeutta. Lääkäri toimii 3A-/3B portailla olevien esihenkilönä.

  Tehtävä voi sisältää myös jossain määrin kliinistä työtä. Tähän ryhmään siirretään osa ent. L3SL1100.

  2 § Tehtävälisä

  Tehtävälisien maksamisen yleisistä edellytyksistä ks. II luvun 6 §.

  1 mom.
  Koulutus- ja ohjaustehtävät

  Koulutus- ja ohjaustehtävissä toimivilla tarkoitetaan lääkäreitä/erikoislääkäreitä, jotka kouluttavat/ohjaavat lääketieteen lisensiaatin perustutkintoa suorittavia lääkäreitä, YEK-vaiheen lääkäreitä tai erikoistuvia lääkäreitä.

  Koulutus- ja ohjaustehtävissä vaadittava osaaminen ja vastuu vaihtelee, mikä huomioidaan maksettavan lisän suuruudessa (esim. erikoislääkärikouluttajalta vaaditaan laajempaa pedagogista pätevyyttä kuin YEK-ohjaajalta).

  2 mom.
  Muut erityisvastuut

  Lääkärillä voi olla jokin muu erityisvastuu, jota ei ole huomioitu uraporraspalkassa (esim. tietojärjestelmävastuu, muu paikallisesti määriteltävä erityisvastuu esim. prosessien kehittäminen).


  3 § Lääkärintodistus- ja -lausuntopalkkiot

  Tätä määräystä ei sovelleta 1 §:n 1 momentin 4–5 kohdassa tarkoitettuihin lääketieteen opiskelijoihin eikä kasvatus- ja perheneuvolan lääkäreihin.

  Lääkärille maksetaan lääkärintodistuksista ja -lausunnoista, jotka eivät liity potilaan hoitoon, jäljempänä sanotut palkkiot. Alan erikoislääkärille maksetaan palkkio 50 %:lla korotettuna.

  Korvaustaulukko 1.6.2023 lukien

   

  Lääkärintodistus- ja lausuntopalkkiot

  Palkkio/€

  1
  Lääkärinlausunnot

   

  1.1

  Suppea lausunto, joka sisältää sairauden, vamman tai invaliditeetin kuvauksen ja siihen nojautuvan perustellun ilmoituksen työkyvyttömyys- tai haitta-asteesta, lääke- tai muun hoidon tarpeesta ja vastaavista seikoista (esim. sairausvakuutuslain mukaisen etuuden hakemiseksi tarpeellinen lomakkeelle B laadittu taikka eläke- tai invalidihuoltohakemukseen liitettävä suppea lausunto, C-lausunto)

   

   

   

   

   

   

  14,97

  1.2
  Perusteellinen lausunto, joka sisältää sairauden, vamman tai invaliditeetin kuvauksen ja siihen nojautuvan perustellun ilmoituksen työkyvyttömyys- tai haitta-asteesta, lääke- tai muun hoidon tarpeesta, korvattavuudesta, hengenvaarallisuusasteesta ja vastaavista seikoista (esim. sairausvakuutuslain mukaisen etuuden hakemiseksi tarpeellinen lomakkeelle B laadittu taikka poliisi-, huolto- tai muille viranomaisille annettava perusteellinen lausunto) tai perusteellinen ja
  aikaa vievä eläkehakemukseen liitettävä lausunto

   

   

   

   

   

   

   

   

  17,11

  1.3
  Oikeustoimikelpoisuutta koskeva lausunto (esim. testamentin tekoa, avioliittolupaa tai holhouslain mukaisen päätöksen tekemistä varten)

   

   

  25,68

  2
  Tapaturmavakuutuslain 29 §:ssä tarkoitetulle vakuutuslaitokselle
  vakuutetun potilaan tutkimuksen tai hoidon perusteella annettavat
  lääkärintodistukset ja -lausunnot niiden laadusta riippuen

   

  2.1
  Tavallinen lääkärintodistus

   

  10,70

  2.2
  Perusteellinen lääkärintodistus tai -lausunto

   

  18,72

  2.3
  Laaja ja aikaa vievä lääkärintodistus tai -lausunto

   

  25,68


  Soveltamisohje

  Potilaan hoitoon liittyvistä lääkärintodistuksista ja -lausunnoista ei suoriteta palkkiota. Lääkärintodistus tai -lausunto on potilaan hoitoon liittyvä (ei siis palkkioon oikeuttava), kun se annetaan sairaalassa tai poliklinikalla hoidettavana tai tutkittavana olevalle potilaalle

  1. työnantajalta haettavaa sairauslomaa varten
  2. toiseen sairaanhoitolaitokseen pääsemistä varten
  3. sairauden hoidon vuoksi tarpeellisen lääkinnällisen toimenpiteen suorittamista varten (esim. raskauden keskeyttäminen tai steriloiminen).