På svenska
LS
Liite 3 Erikoissairaanhoidon lääkärit

III Sivuviran-/sivutoimenhaltijoiden palvelussuhteen ehdot

4 § Yliopistollisten sairaaloiden sivuviran-/sivutoimenhaltijoiden palvelussuhteen ehdot

Erikoissairaanhoitolain (1062/89) 28 §:ssä tarkoitettujen sivuviran-/sivutoimenhaltijoiden palvelussuhteen ehdot määräytyvät tämän pykälän mukaan.


Pöytäkirjamerkintä

Yliopistollisissa sairaaloissa sovelletaan edelleen 30.11.1994 voimassa olleen lääkärisopimuksen 6 §:n 7 momentin (KVTES 1992–1993 liite 35 6 § 7 momentti) siirtymämääräyksiä.


Soveltamisohje

Tässä tarkoitetut sivuviran-/sivutoimenhaltijat ovat ao. yliopiston pääviroissa/päätoimissa, minkä lisäksi he toimivat yliopistollisen sairaalan sivuvirassa/sivutoimessa. Ylilääkärin ja apulaisylilääkärin (professori) sivuvirkojen/sivutoimien palkkioista hinnoittelemattomina päättää työnantaja.


1 mom. Vähintään maksettava uraporraspalkka

Sivuviran-/sivutoimenhaltijoille maksetaan sairaalatyöstä vähintään seuraava uraporraspalkka:

   

Peruspalkka €/kk 1.6.2023 lukien

L3SL9001

Erikoislääkärin erittäin vaativat tehtävät (kliininen opettaja tai vastaava)

35 % liitteen 3 1 §:n portaan 2C (erikoislääkäri, erittäin vaativat tehtävät) uraporraspalkasta

L3SL9002

Erikoislääkärin vaativat tehtävät (kliininen opettaja tai vastaava)

35 % liitteen 3 1 §:n portaan 2B (erikoislääkäri, vaativat tehtävät) uraporraspalkasta

L3SL9003

Erikoislääkäri
(kliininen opettaja tai vastaava)

35 % liitteen 3 1 §:n portaan 2A (erikoislääkäri) uraporraspalkasta

L3SL9004

Erikoistuva lääkäri (assistentti)

20 % liitteen 3 1 §:n portaan 2A (erikoislääkäri) uraporraspalkasta

2 mom. Työkokemuslisä

Sivuviranhaltijoilla noudatetaan HYVTESin palkkausluvun 12 §:n määräystä työkokemuslisästä. Työkokemuslisä lasketaan sivuviran-/sivutoimenhaltijan tehtäväkohtaisesta palkasta. Lisään oikeuttavana palveluna pidetään myös toimimista tässä tarkoitetuissa sivuviroissa/sivutoimissa.

3 mom. Henkilökohtainen lisä ja tehtävälisä

Edellä 2 mom:ssa määrätyn lisäksi voidaan sivuviran-/sivutoimenhaltijalle maksaa HYVTESin tarkoittamaa henkilökohtaista lisää ja tavanomaisten tehtävien lisäksi määrätyistä lisätehtävistä erillistä tehtävälisää yhteensä enintään 840,94 €, ellei paikallisesti erityisestä syystä toisin päätetä. Lisät ovat varsinaista palkkaa.

4 mom. Päivystyskorvaukset

Sivuviran-/sivutoimenhaltijan päivystyskorvaukset määräytyvät työaikaluvun 11 §:n 1 ja 2 momentin mukaan kuitenkin siten, että ao. korvausmääräyksissä tarkoitettuna kuukausi- ja varsinaisena palkkana pidetään vastaavan erikoissairaanhoidon lääkärin kuukausi- ja varsinaista palkkaa. Päivystyksen aikaista aktiivityötä korvattaessa otetaan huomioon vain erikoissairaanhoidon lääkärin tehtäviin käytetty aika. Korvattaessa päivystyksenaikainen aktiivityö vapaa-aikana se annetaan viikon pituisina vapaina, jolloin lääkärin palkkiosta vähennetään vastaava osuus, joka on viikkoa kohden palkkion euromäärä jaettuna luvulla 4,3.


Soveltamisohje

Sivuviran-/sivutoimenhaltijoiden työaikaa ei ole sopimuksessa määritelty, vaan sen suhteen noudatetaan aiemmin yleisesti omaksuttua käytäntöä. Yliopistoviranhaltijoiden/-toimenhaltijoiden työaikaa ei ole tarkoituksenmukaista erotella toisaalta sairaalatyöhön ja toisaalta yliopiston viran tai toimen hoidosta aiheutuviin tehtäviin.

Sivuviran-/sivutoimenhaltijoiden päivystyskorvaukset määräytyvät pääsääntöisesti samalla tavoin kuin muiden erikoissairaanhoidon lääkärien. Päivystyksenaikaisena aktiivityönä otetaan huomioon vain erikoissairaanhoidon lääkärin tehtävissä toimittu aika. Mikäli lääkäri päivystysaikanaan suorittaa yliopiston päävirkaan/-toimeen kuuluvia tehtäviä, näihin kulunutta aikaa ei oteta huomioon päivystyksenaikaista aktiivityötä korvattaessa.


5 a mom. Vuosi- ja sairauspoissaolo sekä äitiys- ja isyysvapaa

Sivuviran-/sivutoimenhaltijan vuosiloma, lomaraha sekä sairauspoissaolo, äitiys- ja isyysvapaa määräytyvät kuten päävirassa/-toimessa toimivan sairaalalääkärin. HYVTESin ao. määräyksissä tarkoitettuna varsinaisena palkkana pidetään edellä 1 momentissa mainittua tehtäväkohtaista palkkaa mahdollisine 2 ja 3 momenteissa määrättyine lisineen.

5 b mom. Vuosi- ja sairauspoissaolo sekä raskausvapaa ja vanhempainvapaa

Sivuviran-/sivutoimenhaltijan vuosiloma, lomaraha sekä sairauspoissaolo, raskausvapaa ja vanhempainvapaa määräytyvät kuten päävirassa/-toimessa toimivan sairaalalääkärin. HYVTESin ao. määräyksissä tarkoitettuna varsinaisena palkkana pidetään edellä 1 momentissa mainittua tehtäväkohtaista palkkaa mahdollisine 2 ja 3 momenteissa määrättyine lisineen.


Soveltamisohje

Perhevapaauudistuksen johdosta mm. sairausvakuutuslakia, työsopimuslakia, lakia kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta ja vuosilomalakia on muutettu. Lainsäädännön voimaantulossa on siirtymämääräyksiä, joissa viitataan sairausvakuutuslakiin tehtyjen muutosten voimaan tuloon.

Tämän momentin (5 b mom.) määräyksiä noudatetaan, jos lapsen laskettu synnytysaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen, tai jos adoptiolapsen hoitoonottopäivä on 31.7.2022 tai sen jälkeen.

Katso tämän sopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 §.