Suomeksi
LÄKTA
Bilaga 3 Sjukhusläkare

III Anställningsvillkor för innehavare av bitjänst

§ 4 Anställningsvillkor för innehavare av bitjänst vid universitetssjukhus

Anställningsvillkoren för de i 28 § i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) avsedda innehavarna av bitjänst bestäms enligt denna paragraf.


Protokollsanteckning

Vid universitetssjukhus tillämpas fortfarande övergångsbestämmelserna i § 6 mom. 7 i det läkaravtal som gällde 30.11.1994 (§ 6 mom. 7 i bilaga 35 till AKTA 1992–1993).


Tillämpningsanvisning

Här avsedda innehavare av bitjänst har sin huvudtjänst vid ett universitet och innehar därutöver en bitjänst vid ett universitetssjukhus. Bitjänster som överläkare eller biträdande överläkare (professor) står utanför lönesättningen och arvodena bestäms av arbetsgivaren.


mom. 1 Grundlön

Till innehavare av bitjänst betalas minst följande uppgiftsrelaterade lön för sjukhusarbete:

 

 

Peruspalkka €/kk

L3SL9003
 

Specialläkare (biträdande lärare/överassistent)

30 % av grundlönen i bilaga 3 § 1 punkt 2 (specialläkare, avdelningsläkare)

L3SL9004

 

ST-läkare (assistent)
 

20 % av grundlönen i bilaga 3 § 1 punkt 2 (specialläkare, avdelningsläkare)

mom. 2 Arbetserfarenhetstillägg

För innehavare av bitjänst iakttas bestämmelsen om erfarenhetstillägg i § 12 i lönekapitlet i AKTA. Arbetserfarenhetstillägget beräknas på bitjänstinnehavarens uppgiftsrelaterade lön. Som anställning som berättigar till tillägget betraktas även arbete i här avsedda bitjänster.

mom. 3 Individuellt tillägg och uppgiftstillägg

Till en innehavare av bitjänst kan betalas, förutom det tillägg som avses i mom. 2 ovan, ett sådant individuellt tillägg som avses i AKTA och ett separat uppgiftstillägg för extrauppgifter som ålagts tjänsteinnehavaren utöver de ordinarie uppgifterna. Tilläggen får uppgå till högst 840,94 euro, om inget annat av särskilda skäl bestäms lokalt. Tilläggen utgör ordinarie lön.

mom. 4 Jourersättning

Jourersättningen för innehavare av bitjänst bestäms enligt § 14 mom. 1 och 2 i allmänna delen, likväl så att såsom månadslön och ordinarie lön som avses i bestämmelserna om ersättning betraktas en ansvarig sjukhusläkares månadslön och ordinarie lön. Vid ersättning för arbetad tid under jour beaktas endast den tid som har använts för sjukhusläkaruppgifter. När arbetad tid under jour ersätts i ledig tid, ges den lediga tiden i form av veckolånga ledigheter. Från läkarens arvode dras då av en motsvarande andel, dvs. per vecka avdras arvodets belopp dividerat med 4,3.


Tillämpningsanvisning

Bitjänstinnehavarnas arbetstid har inte fastställts i avtalet, utan tidigare allmänt omfattad praxis iakttas. Det är inte ändamålsenligt att dela upp universitetstjänsteinnehavarnas arbetstid i dels sjukhusarbete, dels uppgifter som hör till skötseln av tjänsten vid universitetet.

Jourersättningen för innehavare av bitjänst bestäms i allmänhet på samma sätt som för andra sjukhusläkare. Som arbetad tid under jour betraktas endast tid i sjukhusläkaruppgifter. Om en läkare under jourtid utför uppgifter som hänför sig till huvudtjänsten vid universitetet, beaktas den tid som använts för dessa uppgifter inte när den arbetade tiden under jouren ska ersättas.


mom. 5 Semester och sjuk-, moderskaps- och faderskapsledighet

En bitjänstinnehavares semester, semesterpenning, sjukledighet och moderskaps- och faderskapsledighet bestäms på samma sätt som för en sjukhusläkare i huvudtjänst. Som i AKTA avsedd ordinarie lön betraktas den uppgiftsrelaterade lönen i euro som anges i mom. 1 jämte de eventuella tillägg som anges i mom. 2 och 3.