Suomeksi

LÄKTA

2017

Kommunalt tjänstekollektivavtal för läkare
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Allmän del

  V Övriga bestämmelser

  § 24 Övriga tillämpliga bestämmelser i AKTA

  Dessutom tillämpas följande kapitel och bilagor i AKTA:

  Kap. I Allmänna delen, § 2 mom. (avtalets förhållande till tidigare anställningsvillkor), § 7 och 8 .
  Kap. IV Semester
  Grunden för beräkning av semesterlön, semesterersättning och semesterpenning, se LÄKTA allmänna delen § 9. Angående utbytesledighet, se § 25 nedan.
  Kap. V Tjänstledighet
  Kap. VI Ersättningar för kostnader och naturaprestationer
  Kap. VII Förtroendemän
  Kap. VIII Permittering, onbildning till deltidsanställning och anställningens upphörande
  Bilaga
  16
  Ersättningar för resekostnader

  § 25 Utbytesledighet

  Den semesterpenning som avses i § 18 i semesterkapitlet i AKTA eller en del av semesterpenningen kan med tjänsteinnehavarens samtycke ges i form av motsvarande ledighet.


  Protokollsanteckning

  Utbyte av semesterpenning mot ledighet bestäms i fråga om kvalifikationsåren 2016–2017, 2017–2018 och 2018–2019 enligt underteckningsprotokollet och ett särskilt kollektivavtal (Tjänstekollektiv-avtal om utbyte av semesterpenningen för kvalifikationsåren 2016–2017, 2017–2018 och 2018–2019 mot ledighet).


  Tillämpningsanvisning

  Antalet utbytesledighetsdagar utgör 50 % av antalet intjänade semesterdagar enligt tabellerna i § 5 mom. 2 i semesterkapitlet i AKTA. När utbytesledighet beviljas antecknas som utbytesledighet motsvarande antal dagar som för semester, dvs. arbetsdagar (mån–fre förutom söckenhelg). Utbytesledighet som beviljas som en hel vecka fastställs från måndag till söndag (5 dagar utbytesledighet). Ordinarie lön enligt § 5 i lönekapitlet i AKTA betalas för hela utbytesledighetstiden (inte enbart för utbytesledighetsdagarna).

  Om hela semesterpenningen tas ut i form av ledighet, betalas ingen semesterpenning. Om bara en del av semesterpenningen tas ut i form av ledighet, avdras från den semesterpenning (euro) som räknats ut enligt § 18 i lönekapitlet i AKTA lönen (semesterpenningen: antalet utbytesledighetsdagar) för så många dagar som tjänsteinnehavaren har utbytesledighet.

  Om tjänsteinnehavaren insjuknar innan utbytesledigheten börjar eller under ledigheten, tillämpas samma förfarande som vid flyttning av semester i motsvarande situationer, och arbetsgivaren har då rätt till den del av sjukdagpenningen som motsvarar den lön som betalats för sjukdomstiden.


  Exempel

  Den ordinarie lönen för en tjänsteinnehavare är enligt § 9 i allmänna delen i LÄKTA 4 000 euro. Tjänsteinnehavaren har rätt till semester för 8 månader enligt tabellen i § 5 mom. 3 punkt 1 i semesterkapitlet i AKTA, utbytesledigheten är således 12 dagar (24 dagar : 2). Semesterpenningen är 1 920 euro (8 mån. x 6 % x 4 000 euro), vilket innebär att beloppet per utbytesledighetsdag är 160 euro (1 920 euro : 12 dagar utbytesledighet). För tjänsteinnehavaren fastställs 7 dagar utbytesledighet (måndag till följande veckas tisdag) och för den tiden betalas ordinarie lön enligt AKTA kap. II § 5 och den resrterande delen av semesterpenningen (en del som motsvarar 5 dagar utbytesledighet) betalas i pengar. I pengar betalas 800 euro (semesterpenningen 1 920 euro - 7 dagar utbytes-ledighet x 160 euro).


  § 26 Lokala avtal

  mom. 1 

  Detta avtal tillämpas inte till de delar som dess bestämmelser frångåtts genom ett lokalt avtal som är förenligt med § 13 i det kommunala huvudavtalet.

  mom. 2  

  Genom lokala avtal får man dock inte avtala om en lägre grundlön än den lägsta som ska betalas enligt detta avtal eller avvika från avtalets bestämmelser om den ordinarie arbetstidens genomsnittliga längd, semesterns längd eller sjuk- eller moderskapsledighetsförmåner. Om en inrättning eller verksamhetsenhet, vars huvudman är en kommun eller samkommun, staten eller en privat sammanslutning, överförs på en annan huvudman som är en kommun eller samkommun, kan semesterns längd för den överförda personalen avtalas på ett sätt som avviker från semesterbestämmelserna i AKTA.

  mom. 3 

  Lokala avtal som ingåtts med stöd av § 25 mom. 3 i allmänna delen i LÄKTA 2007–2009 gäller i enlighet med respektive avtals bestämmelser om giltighetstid.


  Tillämpningsanvisning

  Tillämpningsanvisningen för § 4 mom. 1 i allmänna delen i AKTA iakttas i tillämpliga delar.


  § 27 Arbetsfred

  mom. 1 

  Den som är bunden av detta avtal får inte under den tid avtalet gäller vidta stridsåtgärder för att avgöra en tvist som gäller avtalets giltighet, giltighetstid eller rätta innebörd eller ett anspråk som baserar sig på avtalet eller för att ändra det gällande avtalet eller för att få till stånd ett nytt avtal.

  mom. 2 

  En förening som är bunden av detta avtal är dessutom skyldig att se till att underlydande föreningar och tjänsteinnehavare som omfattas av avtalet inte bryter mot den i mom. 1 avsedda fredsplikten eller överträder bestämmelserna i avtalet. Denna skyldighet innebär också att föreningen inte får stödja eller främja förbjudna stridsåtgärder eller på något annat sätt bidra till sådana åtgärder, utan är skyldig att försöka få dem att upphöra.