Suomeksi
AKTA
AKTA 2022–2025, i kraft från 1.5.2022

Bilaga 5 Personal inom småbarnspedagogiken samt vissa yrkesuppgifter och grundläggande serviceuppgifter i skolor

§ 1 Tillämpningsområde

Denna bilaga tillämpas på personal som arbetar med vård och fostran inom småbarnspedagogiken, servicehandledare inom småbarnspedagogik och familjedagvårdsledare samt vissa yrkesuppgifter och grundläggande serviceuppgifter i skolor. På lärare inom småbarnspedagogik, speciallärare inom småbarnspedagogik och daghemsföreståndare som uppfyller behörighetsvillkoren och som arbetar på daghem eller sjukhus eller i klubbverksamhet enligt lagen om småbarnspedagogik tillämpas UKTA del G.På familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem tillämpas bilaga 12. 


Gemensam tillämpningsanvisning för lönesättningen

Lednings- och planeringsuppgifter utanför lönesättningen

Den högsta administrativa ledningen inom småbarnspedagogiken, t.ex. direktörer och chefer för småbarnspedagogiken, står utanför lönesättningen.

Tjänsteinnehavare och arbetstagare vars huvudsakliga uppgift är planering, utveckling och andra sakkunniguppgifter inom småbarnspedagogiken och/eller familjedagvården (t.ex. planerare inom småbarnspedagogiken) står utanför lönesättningen.

I fråga om bestämningen av lönen för anställda utanför lönesättningen, se § 8 med tillämpningsanvisningar och § 17 med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i AKTA.

Lönesättningen inom småbarnspedagogisk service (§ 2) tillämpas på de verksamhetsformer som avses i 1 § i lagen om småbarnspedagogik:

  • 1 (daghemsverksamhet)
  • 2 (familjedagvård)
  • 3 (öppen småbarnspedagogisk verksamhet) när det är fråga om klubbverksamhet enligt lagen om småbarnspedagogik och när arbetstagaren utför uppgifter som nämns i § 2 om lönesättningen. Med klubbverksamhet enligt lagen om småbarnspedagogik avses klubbverksamhet som leds av en lärare inom småbarnspedagogik och som uppfyller kriterierna i den lag om småbarnspedagogik som gällde 1.6.2021 och grunderna för planen för småbarnspedagogik. På klubbverksamheten tillämpas grunderna för planen för småbarnspedagogik enligt 21 § och den lokala planen för småbarnspedagogik enligt 22 § i lagen om småbarnspedagogik, och dessa grunder styr verksamheten.

§ 2 Lönesättningen inom småbarnspedagogisk service

Servicehandledare inom småbarnspedagogik och familjedagvårdsledare (05VKA022)

Den huvudsakliga uppgiften för dem som hör till denna lönepunkt är att leda en familjedagvårdsenhet och/eller vara direkt chef för personalen. Till uppgifterna kan också höra deltagande i vård och fostran.

Uppgifterna förutsätter lämplig högskoleexamen eller motsvarande tidigare examen på institutnivå.

05VKA022 Grundlön

1.9.2021

1.6.2022

1.10.2022

 

2 723,08 €

2 777,54 €

  2 791,43 €

Socionom inom småbarnspedagogik (05VKA046)

De som hör till denna lönepunkt arbetar huvudsakligen med fostran av barn. Till uppgifterna hör också bl.a. samordning av tjänsterna för barn och familjer, samarbete med familjer samt sektorsövergripande samarbete. 

Uppgifterna förutsätter behörighet som socionom inom småbarnspedagogik enligt lagen om småbarnspedagogik (27 och 75 § i lagen om småbarnspedagogik 540/2018).

05VKA046 Peruspalkka

1.6.2022

1.10.2022

 

2 518,37 €

2 530,96 

Till denna lönepunkt hör socionomer enligt lagen om småbarnspedagogik.

Fostran inom småbarnspedagogik 

De lärare och speciallärare som saknar behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik arbetar huvudsakligen med undervisning och fostran av barn.

Undervisningsuppgifter förutsätter utbildning enligt behörighetsvillkoren i lagen om småbarnspedagogik. På personer som uppfyller behörighetsvillkoren enligt 26 och 30 § i lagen om småbarnspedagogik tillämpas UKTA del G.

När behörighetsvillkoren för en befattning förutsätter behörighet som lärare inom småbarnspedagogik eller speciallärare inom småbarnspedagogik och arbetstagaren inte uppfyller dessa behörighetsvillkor, bestäms grundlönen enligt lönesättningen i del G i UKTA.

Barnskötare inom småbarnspedagogik (05VKA054)

De som hör till denna lönepunkt arbetar huvudsakligen med vårduppgifter. Också fostran kan ingå i arbetsuppgifterna.

Uppgifterna förutsätter lämplig yrkesinriktad grundexamen eller tidigare yrkesexamen på skolnivå inom branschen (28 och 75 § i lagen om småbarnspedagogik 540/2018 och 3 § i statsrådets förordning om småbarnspedagogik 752/2018).

05VKA054

Grundlön

1.4.2021

1.6.2022

1.10.2022

 

 

2 103,18 €

2 149,18 €

2 159,93 €

Till denna lönepunkt kan höra personer som arbetar som sådana barnskötare inom småbarnspedagogik som avses i lagen om småbarnspedagogik, t.ex. barnskötare inom småbarnspedagogik, närvårdare, barnskötare, barnledare och dagvårdare.

Familjedagvårdare vid småbarnspedagogisk enhet (05VKA064)

De som hör till denna lönepunkt arbetar huvudsakligen med vård och omsorg.

Uppgifterna förutsätter i allmänhet lämplig yrkesinriktad examen.

05VKA064

Grundlön

1.4.2021

1.6.2022

1.10.2022

 

 

1 868,56 €

1 914,56 €

1 924,13 €

Till denna lönepunkt hör t.ex. familjedagvårdare som arbetar vid en småbarnspedagogisk enhet och gruppfamiljedagvårdare.

Familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem omfattas av bilaga 12.

Grundläggande serviceuppgifter inom småbarnspedagogik (05VKA070)

De som hör till denna lönepunkt arbetar med grundläggande serviceuppgifter inom småbarnspedagogik.

05VKA070

Grundlön

1.4.2021

1.6.2022

1.10.2022

 

 

1 824,97 €

1 870,97 €

1 880,32 €

Till denna lönepunkt hör t.ex. daghemsassistenter, dagvårdsassistenter, lokalvårdare på daghem och gruppassistenter.

§ 3 Lönesättningen för yrkes- och grundläggande serviceuppgifter i skola

Yrkesuppgifter inom vård och handledning i skola (05KOU060)

De som hör till denna lönepunkt arbetar huvudsakligen med stöd och handledning för eleverna i deras uppväxt och utveckling.

Uppgifterna förutsätter lämplig yrkesinriktad grundexamen eller tidigare yrkesinriktad examen på skolnivå inom området eller yrkesexamen eller specialyrkesexamen.

05KOU060

Grundlön

1.4.2021

1.6.2022

1.10.2022

 

 

1 962,08 €

2 008,08 €

2 018,12 €

Till denna lönepunkt kan höra t.ex. skolgångshandledare, elevassistenter, skolgångsbiträden och ledare för morgon- och eftermiddagsverksamhet.


Tillämpningsanvisning

Enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987, hänvisningsbestämmelse) ersätter kommunen en gravt handikappad person kostnaderna för anställning av en personlig assistent. Kommunen är då inte arbetsgivare och anställningsvillkoren följer inte AKTA.

Anställningsvillkoren för undervisningspersonalen i skolor och läroanstalter bestäms enligt UKTA.


Grundläggande serviceuppgifter i skola (05KOU070)

De som hör till denna lönepunkt arbetar med grundläggande serviceuppgifter i skolor.

05KOU070

Grundlön

1.4.2021

1.6.2022

1.10.2022

 

 

1 824,97 €

1 870,97 €

1 880,32 €

Till denna lönepunkt hör t.ex. skolbiträden, assistenter, gruppassistenter och omsorgsassistenter.


Gemensam tillämpningsanvisning för lönebilagan

I fråga om tillämpningen av lönesättningen och bestämningen av den uppgiftsrelaterade lönen se § 7, 8 och 9 med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i AKTA.

Lönepunkten bestäms utgående från den anställdes arbetsuppgifter och de förutsättningar som anges i lönepunkten. Enbart uppgiftsbeteckningen är inte avgörande.

Utbildning

Om det för en befattning som hör till lönepunkten förutsätts högre utbildningsnivå än vad som anges i lönepunkten eller specialiseringsutbildning på området, är det i allmänhet ett tecken på att också arbetets svårighetsgrad förutsätter en uppgiftsrelaterad lön som är klart högre än grundlönen Se punkt 3.1 Utbildning i tillämpningsanvisningen för § 9 mom. 1 i lönekapitlet i AKTA.

Chefsställning

I arbetsuppgifterna för dem som omfattas av lönebilagan kan ingå chefsuppgifter eller arbetsledning. Detta bör också beaktas i arbetsvärderingen. I fråga om bestämningen av lönen för personer i chefsställning, se punkt 3.3 Chefsställning i tillämpningsanvisningen för § 9 mom. 1 i lönekapitlet i AKTA.

Arbetsvärdering

Förändringar i verksamhetsbetingelserna (t.ex. sätten att producera tjänster förändras, tekniken, arbetsredskapen och arbetsmetoderna utvecklas och kraven på kundservicen ökar) kan påverka arbetsuppgifternas innehåll. När arbetsuppgifterna ändras bör de anställdas uppgiftsbeskrivningar ses över och uppgifternas svårighetsgrad omvärderas. Se punkt 1 Uppgiftsbeskrivning för arbetsvärderingen i tillämpningsanvisningen för § 9 mom. 1 i lönekapitlet i AKTA.

Exempel på extra uppgifter och extra ansvar är ansvar för en krävande uppgiftshelhet som andra som hör till samma lönepunkt inte har. Inom vård- och omsorgsuppgifter innebär till exempel ledning och uppföljning av vården för långtidssjuka barn samt genomförande av läkemedelsbehandling extra uppgifter och ansvar.

I arbetsvärderingen värderas uppgifterna i samma lönepunkt hos samma arbetsgivare samtidigt och dessa uppgifter jämförs också sinsemellan.


§ 4 Särskild bestämmelse om arbetstiden för trefamiljsdagvårdare och övriga familjedagvårdare som arbetar hemma hos ett barn *)

På familjedagvårdare som i huvudsak arbetar i barnets/barnens hem tillämpas bestämmelserna om arbetstid och arbetstidsersättningar i § 7–10 i bilaga 12.


Tillämpningsanvisning

Med familjedagvårdare som arbetar hemma hos ett barn avses oberoende av yrkesbeteckning till exempel familjedagvårdare som arbetar i ett barns hem, trefamiljsdagvårdare och familjedagvårdare som arbetar som ersättande familjedagvårdare i ett barns eller i en annan familjedagvårdares hem. Dessa familjedagvårdares ordinarie arbetstid och arbetstidsersättningar bestäms enligt bilaga 12. Övriga anställningsvillkor såsom lön, semester, sjuk- och moderskapsledigheter samt övriga arbetsledigheter med lön följer de allmänna bestämmelserna i AKTA.


Protokollsanteckning

*) Se bilagan till underteckningsprotokollet om familjeledighetsreformens inverkan på avtalsbestämmelserna.


§ 5  Arbetsgrupper

AKTA:s småbarnspedagogikgrupp utreder efter att ha fått behövliga statistikuppgifter om det är ändamålsenligt att i AKTA bilaga 5 skapa en egen lönepunkt för småbarnspedagogik samt socialt stöd och handledning i skolor.
 
Bestämmelser om arbetstid inom småbarnspedagogik

Uppdraget är att utvärdera och utveckla arbetstidsbestämmelserna som helhet så att de stöder verksamheten och tjänsterna inom småbarnspedagogiken samt personalens hälsa och välbefinnande i arbetet med beaktande av de olika arbetstidsformer och vilotider som används inom småbarnspedagogiken. Arbetsgruppen kan genom simuleringar och pilotförsök ta fram olika arbetstidsmodeller och arbetstidsbestämmelser.