Suomeksi
Cirkulär
14/2022
Till kommunstyrelserna, samkommunerna och välfärdsområdesstyrelserna

Simulerings- och försöksbestämmelser om ett nivålönesystem i AKTA (AKTA 2022–2025 bilaga 19)

Parterna har kommit överens om nya simulerings- och försöksbestämmelser om ett nivålönesystem i AKTA (AKTA bilaga 19, s.k. försöksbilagor).

Försöksbestämmelserna gäller denna avtalsperiod. Bestämmelserna åsidosätter bestämmelserna om den uppgiftsrelaterade lönen på försöksorterna. För att försöksbestämmelserna ska kunna införas krävs ett lokalt tjänste- och arbetskollektivavtal och tillstånd av den nationella lönearbetsgruppen.

Alla faser i simuleringen och försöket ska genomföras i samarbete med representanter för personalen.

I detta cirkulär behandlas bilaga 19 i AKTA. Bilagan 19 innehåller
•   bestämmelser om nivålön som åsidosätter AKTA kap. II § 7–10 samt
•   försöksbilaga 1–2 och 5–8, som åsidosätter AKTA bilaga 1–2 och 5–8.

Bestämmelserna om nivålön i bilaga 19 finns i cirkulärbilaga 1.

Försöksbilagorna 1, 2, 5, 6, 7 och 8 till AKTA bilaga 19 finns i cirkulärbilaga 2, 3, 4, 5, 6 och 7.

I cirkulärbilaga 8 finns det en minneslista över vad som ska ingå i ett lokalt tjänste- och arbetskollektivavtal.

De nationella parterna ordnar ett gemensamt webbinarium

Webbinariet hålls torsdag 22.9.2022 kl. 9.00– (11.00) 

Webbinariet riktar sig till intresserade representanter för lokala kommunala arbetsgivare och avtalsorganisationer.

Införande av bestämmelser om nivålön

Under avtalsperioden 1.5.2022–30.4.2025 är möjligt att införa bestämmelser om nivålön.

Bestämmelserna om nivålön (paragraferna i bilaga 19) åsidosätter motsvarande bestämmelser i lönekapitlet i AKTA (§ 7–10). Det som sägs om den uppgiftsrelaterade lönen i andra bestämmelser i AKTA gäller också nivålönen. De eventuella riksomfattande avtalshöjningar som träder i kraft under försöket beaktas på motsvarande sätt i nivålönesystemet.

KT utarbetar material som behövs för simuleringen. Simuleringen är en obligatorisk fas i processen. Efter simuleringen kan man övergå till försöksfasen. Simuleringen kräver inget lokalt avtal, men förutsätter samarbete med personalens representanter.

För att arbetsgivaren ska kunna införa försöksbestämmelserna måste ett lokalt tjänste- och arbetskollektivavtal (lokalt avtal) ingås. I cirkulärbilaga 8 finns det en minneslista över vad som ska ingå i det lokala tjänste- och arbetskollektivavtalet. I fråga om lokala avtal, se KT:s cirkulär om det nya huvudavtalet, som publiceras i september 2022. Innan de lokala avtalen träder i kraft ska de behandlas i avtalsparternas nationella arbetsgrupp för lönesystemet i AKTA.  Alla frågor som gäller simuleringen och försöket skickas till adressen kvteskokeilu@kt.fi 

Försöket gäller anställda som omfattas av AKTA.  Den personal som omfattas av försöket har begränsats på följande sätt:

Avgränsning av simuleringen och försöket i bilaga 19

Parterna har på riksnivå kommit överens om att följande anställda står utanför försöket:

 • Försöket gäller inte anställda inom AKTA som 1.1.2023 överförs till välfärdsområdena. Välfärdsområdena står utanför försöket.
   
 • Av de grupper som står utanför lönesättningen omfattar försöket inte arbetsgivarens representanter enligt AKTA kap. II § 17.
   
 • Försöket gäller inte heller anställda vars lön baserar sig på bestämmelsen om minimilön (kap. II § 3 mom. 1)
   
 • I försöksbilaga 5 står de lärare och speciallärare inom småbarnspedagogik som saknar behörighet utanför försöket.
   
 • I försöksbilaga 1 står anställda med allmän arbetstid i lönepunkt 01TOI060 utanför försöket.
   
 • Familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem (bilaga 12)

Om kommunen eller samkommunen vill delta i försöket så att bara en del av lönebilagorna och personalen utanför lönesättningen i AKTA är med, krävs godkännande av de nationella avtalsparterna. Kontakta då KT på adressen kvteskokeilu@kt.fi

Samarbete med lokala förtroendemän

För simulerings- och försöksfasen inrättas en lokal lönegrupp, som följer hur försöket framskrider. Den lokala lönegruppen består av representanter för arbetsgivaren och huvudavtalsorganisationerna. 

Kompletterande lokala nivåbeskrivningar bereds i samarbete med förtroendemännen.

Den lokala lönegruppen behandlar tillämpningsproblem, utreder olika lösningar och strävar efter att nå samförstånd om en lösning. I sista hand är det arbetsgivaren som fattar beslut om lönesystemet och drar upp riktlinjerna för det. 

På grund av sakens natur kan man inte föra lokala förhandlingar enligt huvudavtalet om meningsskiljaktigheter som gäller försöksbestämmelserna.

Förtroendemannen har rätt att få se uppgiftsbeskrivningarna, beskrivningarna av KA-nivåerna och vilka tjänster och befattningar som hänförts till de olika nivåerna.

Se även KT:s cirkulär om det nya huvudavtalet, som publiceras i september 2022.
 

Bestämmelserna om nivålön i AKTA bilaga 19 (cirkulärbilaga 1)

Bestämmelserna om nivålön i AKTA bilaga 19 åsidosätter AKTA kap. II § 7–10.

Bestämmelserna om nivålön har bland annat följande innehåll:

Grundläggande begrepp i försöksbestämmelserna (§ 2)

•    Nivålön. Grunden för bestämningen av nivålön är i första hand den kombination av kunnande och ansvar (KA) som krävs i arbetet. 
•    Kunnande och ansvar (KA). Nivålönen bestäms utifrån det kunnande och ansvar som krävs i arbetet. KA-beskrivningar finns i varje lönepunkt. 
•    Nivåtillägg. Utöver nivålön kan ett nivåtillägg betalas. Närmare bestämmelser finns i § 7.
•    Nivåbeskrivning. Beskrivning av de viktigaste faktorer som skiljer åt nivåerna i en lönepunkt. Utifrån de nationella och kompletterande lokala nivåbeskrivningarna är det meningen att tjänsterna och befattningarna ska placeras på tillämpliga KA-nivåer.
•    Uppgiftsbeskrivning. Uppgiftsbeskrivningen anger de viktigaste arbetsuppgifterna. Om nivåbeskrivningarna är tillräckligt detaljerade, behövs ingen uppgiftsbeskrivning. Uppgiftsbeskrivningens betydelse accentueras för anställda som står utanför lönesättningen.

Lönesättningen (§ 3)

 • Bestämning av lönepunkten
 • Utbildningsangivelser i lönesättningen
 • Examina 
 • Hur lönepunkten bestäms 
 • Betydelsen av naturaförmåner

Anställda utanför lönesättningen (§ 4)

Arbetsgivaren ska se till att nivålönerna för dem som utför samma eller likartat arbete står i sådan proportion till varandra som nivåbeskrivningarna förutsätter.

Anställda utanför lönesättningen placeras i KA-nivåer enligt samma principer som de som omfattas av lönesättningen. För tjänster och befattningar som står utanför lönesättningen har det inte fastställts nivålöner i det riksomfattande avtalet. Nivålönerna bestäms på lokal nivå.

Nivålön (§ 5) 

Lönen för en tjänsteinnehavare eller arbetstagare bestäms enligt KA-nivån i lönepunkten.  Grunden för bestämningen av nivålön är i första hand den kombination av kunnande och ansvar (KA) som krävs i arbetet.  

I försöksbilagan har de nationella nivålönernas miniminivåer fastställts. När ett lokalt avtal ingås fastställs lokala nivålöner för KA-nivåerna (median under försöket).

Bestämmelserna om nivålön innehåller följande:

 1. Nivåbestämning i lönepunkterna
 2. KA-nivåer    
 3. Bestämning av KA-nivåer 
 4. A1-nivåer
 5. KA-beskrivningar i lönepunkterna
 6. Lednings- och chefsuppgifter  
 7. Uppgiftsbeskrivning
 8. Helhetsbedömning
 9. Samarbete med personalens representanter 
 10. Beslut om nivålön
 11. Införande av försöksbestämmelserna

Hur förändringar i arbetsuppgifterna påverkar KA-nivån (§ 6)

I samband med att arbetsuppgifterna ändras ska man gå igenom vilka förändringar som skett i de anställdas uppgifter och uppdatera uppgiftsbeskrivningarna.

Nivåtillägg (§ 7)

Utöver nivålön kan ett eurobaserat nivåtillägg betalas. Kriterierna och beloppen överenskoms i det lokala avtalet.

Uppsägning av lokalt avtal (§ 8) 

Uppsägningstiden för ett lokalt avtal som ingåtts med stöd av försöksbestämmelserna är en månad.

Försöksbilagorna 1, 2, 5, 6, 7 och 8 till AKTA bilaga 19 (cirkulärbilaga 2, 3, 4, 5, 6 och 7).

-    undantag för följande lönepunkter i AKTA 2022–2025:

Anvisning för överföring till de nya lönepunkterna 01TOI062 och 01TOI64 (gäller endast simulerings- och försöksbestämmelserna):

Gammal lönepunkt

Ny lönepunkt

01TOI060

- de anställda överförs beroende på arbetsuppgifterna till antingen 01TOI062 eller 01TOI064

 

01TOI062

Yrkesuppgifter och krävande yrkesuppgifter i byråbranschen (01TOI062)

De huvudsakliga uppgifterna för dem som hör till denna lönepunkt är till exempel ekonomiförvaltning, löneräkning, arkivering och dokumentförvaltning, kundservice, administrativ service, personalförvaltning, stöd för ledningen och andra krävande yrkesuppgifter i byråbranschen.

 

I uppgifterna kan också ingå chefsuppgifter och arbetsledning.

 

01TOI064

Yrkesuppgifter i byråbranschen (01TOI064)

Den huvudsakliga uppgiften för dem som hör till denna lönepunkt är allmänna yrkesuppgifter i byråbranschen. Arbetet består av diverse vanliga grundläggande kontorsuppgifter.

Om den ordinarie arbetstiden för en anställd som utför byråarbete i lönepunkt 01TOI062 eller 01TOI064 undantagsvis följer systemet med allmän arbetstid (i medeltal 38 timmar 15 minuter per vecka), står den anställda utanför simuleringen och försöket.

Anvisning för överföring till den nya lönepunkten 02VAP040 (gäller endast simulerings- och försöksbestämmelserna):

Sakkunniguppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster (02VAP070) Denna lönepunkt finns inte i AKTA bilaga 2.

De som hör till denna lönepunkt arbetar bl.a. med utveckling av kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster samt planering och ledning av verksamheten.

Uppgifterna förutsätter lämplig högskoleexamen.

Till lönepunkten kan höra t.ex. fritidssekreterare, ungdomssekreterare, kulturproducenter, konstfostrare, kultur-, idrotts-, ungdoms- eller fritidsplanerare/koordinatorer/sakkunniga.

 

 

02VAP040

02VAP050: kultur-, idrotts-, ungdoms- eller fritidsplanerare/samordnare

uppgifterna förutsätter lämplig högskoleexamen

kultur-, idrotts-, ungdoms- eller fritidsplanerare/samordnare/sakkunniga 

Utanför lönesättningen: sakkunniga inom kultur-, idrotts-, ungdoms- eller fritidstjänster

 

sakkunniga inom kultur-, idrotts-, ungdoms- eller fritidstjänster 

 

02VAP050: kultur-, idrotts-, ungdoms- eller fritidsplanerare/samordnare

uppgifterna förutsätter inte lämplig högskoleexamen

uppgifterna avgör om den anställda överförs till 02VAP040 eller inte

02VAP050: Anställda med andra uppgifter 

 

överförs inte till 02VAP040

Försöksbilaga 5 Personal inom småbarnspedagogiken samt vissa yrkesuppgifter och grundläggande serviceuppgifter i skolor

De som arbetar med fostran inom småbarnspedagogiken står utanför försöket.

Lokal simulering

Innan nivåsystemet införs simuleras systemet på lokal nivå. Under simuleringen testas systemets verkningar på lönen. Syftet med simuleringsfasen är att placera tjänsterna och befattningarna på nya nivåer i enlighet med bestämmelserna. Under simuleringen görs inga ändringar i de anställdas lön. Det lönar sig att reservera tillräckligt med tid för simuleringen, i praktiken 2–4 månader. Simuleringen avslutas senast i januari 2023. KT samlar in uppgifter om simuleringarna. Uppgifterna ska utan dröjsmål ges till KT efter att simuleringen är slut. Materialet behövs för halvtidsöversynen på riksnivå. 

Halvtidsöversyn på riksnivå

KT och huvudavtalsorganisationerna kommer att bereda tillfälle att efter de lokala simuleringarna till behövliga delar uppdatera bestämmelserna och tillämpningsanvisningarna i AKTA bilaga 19. Om samförstånd inte nås, går man vidare till försöken med de bestämmelser som avtalats i bilaga 19. Parternas översyn ska vara klar senast 31.3.2023.

Lokal försöksfas

Om man vill gå vidare från simuleringsfasen till försöksfasen, förutsätter det ett lokalt avtal. Försöksbestämmelserna kan införas från 1.5.2023. Försöksfasen pågår i högst ett halvt år. Den ska avslutas senast 30.11.2023.

Under försöket höjer arbetsgivaren nivålönerna till minst medianlönen för varje nivå (C1–E1). Vid övergången sjunker inte lönen för någon anställd (nivålön, nivåtillägg).

Exempel 1 Fastställande av medianlönen (ojämnt antal fall)

Lönepunkt: ___

Medianlönen är den mellersta lönen, dvs. lönen i fall 3.

 

Uppgiftsrelaterad lön före försöket

Förändring

När försöket inleds är nivålönen minst

C1 fall 1

2 650,48

stiger

2 700,02

C1 fall 2

2 650,48

stiger

2 700,02

C1 fall 3

2 700,02

median, ändras inte

2 700,02

C1 fall 4

2 700,02

oförändrad

2 700,02

C1 fall 5

2 790,00

oförändrad

2 790,00

 

 

 

 

Medianlön

2 700,02

 

 

 

Exempel 2 Fastställande av medianlönen (jämnt antal fall)

Lönepunkt: ___

Medianlönen beräknas som medeltalet av fallen 2 och 3.

 

Uppgiftsrelaterad lön före försöket

Förändring

När försöket inleds är nivålönen minst

D1 fall 1

3 000,00

stiger

3 025,00

D1 fall 2

3 000,00 används i beräkningen av medianen 

stiger

3 025,00

Medianlön

(3000,00+3050,00)/2= 3 025,00

 

 

D1 fall 3

3 050,00 används i beräkningen av medianen

oförändrad

3 050,00

D1 fall 4

3 100,00

oförändrad

3 100,00

 

Exempel 3 Ändring i lönestrukturen på personnivå

Lönepunkt: ___   D1 fall 1 i exempel 2

 

Lönestruktur före försöket

Förändring

När försöket inleds är lönestrukturen minst

Uppgiftsrelaterad lön

3 000,00

Nivålön

3 025,00 (stiger till medianlönen) 

Arbetserfarenhetstillägg 8 %

  240,00 

Arbetserfarenhetstillägg 8 %

 242,00 (ändras)

Individuellt tillägg, i euro

    60,00

 

Individuellt tillägg, i euro

  60,00 (ändras inte)

Ordinarie lön sammanlagt

3 300,00

Ordinarie lön sammanlagt

3 327,00 (ändras)

Kostnader för försöket

Nivålönen på nivå A1 är den nationellt fastslagna miniminivålönen i alla lönepunkter. C1-nivån har avtalats nationellt i lönepunkter som förutsätter utbildning (examen). Lokalt fastställs dessutom nivålöner på nivå C1 i vissa lönepunkter. Nivålönerna på nivå D1 och E1 fastställs lokalt i alla lönepunkter. Nivålönenivån kan lokalt vara högre än den nationella nivån (minimibestämmelse), men inte lägre. Det finns skäl att se till att skillnaden mellan nivåerna är ändamålsenlig. Samma praxis tillämpas också på anställda utanför lönesättningen.

De uppgiftsbaserade lönerna för dem som omfattas av försöket kan inte minska vid övergången till nivålöner.

Arbetserfarenhetstillägget beräknas på nivålönen och nivåtillägget.

Vid övergången till försöket omvandlas ett procentuellt individuellt tillägg till ett individuellt tillägg i euro. Då inverkar en ändring i nivålönen inte på det individuella tillägget under försöket.  Efter försöket återgår man till procentuella tillägg. Detsamma gäller också eventuella andra procentuella tillägg.

En kommun eller samkommun som deltar i försöket svarar för de eventuella kostnader som försöket medför.  Arbetsgivaren bör försöka räkna ut kostnaderna för övergången till försöket på förhand innan försöket inleds. 

Inom AKTA fördelas 1.6.2023 en justeringspott på 0,4 % och dessutom den första potten i utvecklingsprogrammet, dvs. 1,2%. Mer anvisningar om justeringspotterna ges senare. Det är inte nödvändigtvis meningen att justeringspotterna ska användas till att täcka kostnader för försöket. Justeringspotten fördelas då i sin helhet ut efter försöket och betalas retroaktivt från 1.6.2023.

Om en del av justeringspotten används för att täcka försökskostnader, ska denna del av justeringspotten fördelas på nytt. 

Övergången till nivålönesystemet och återgången till arbetsvärderingssystemet efter försöket

I det lokala avtalet fastställs både hur länge simuleringsfasen ska pågå och övergången till försöksbestämmelserna. Försöksbestämmelserna gäller under den avtalade tiden. 

Efter försökstiden återgår man till lönebestämmelserna i det riksomfattande avtalet.  När nivålönen ändras tillbaka till uppgiftsrelaterad lön ska de allmänna förhöjningar och motsvarande förhöjningar som under försökstiden trätt i kraft inom AKTA beaktas i den uppgiftsrelaterade lön som betalas enligt arbetets svårighetsgrad. 

De tidigare procentuella individuella tillägg som blivit eurobaserade under försöket ändras efter försöket tillbaka till procentuella tillägg. När tilläggen ändras tillbaka till procentuella individuella tillägg ska de allmänna förhöjningar och motsvarande förhöjningar som under försökstiden trätt i kraft inom AKTA beaktas i den uppgiftsrelaterade lön som betalas enligt arbetets svårighetsgrad.

Den allmänna förhöjningen 1.6.2023 påverkar nivålönerna på samma sätt som den påverkar de uppgiftsrelaterade lönerna. På lokal nivå måste man också säkerställa att justeringspotten används i sin helhet efter att försöket avslutats.

I det riksomfattande system som slutgiltigt avtalas 2024 är det meningen att lönerna ska fastställas på riksnivå på alla nivåer. Det är dock fråga om minimilönenivåer, och lokala nivålöner (C1, D1, E1 + A1) kommer att behöva fastställas lokalt också i detta fall.

Fastställande av nivålöner

För att det ska vara möjligt att fastställa en nivålön för varje tjänst eller befattning, fastställs vilken lönepunkt som ska tillämpas i respektive fall. Om det under simuleringen framkommer att tjänsten eller befattningen placerats i fel lönepunkt, flyttas den till den rätta lönepunkten. 

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör Markku Jalonen

Henrika Nybondas-Kangas, förhandlingschef

BILAGOR
Bilaga 1   Bilaga 19 bestämmelser om nivålön
Bilaga 2   Bilaga 19 försöksbilaga 1
Bilaga 3   Bilaga 19 försöksbilaga 2
Bilaga 4   Bilaga 19 försöksbilaga 5
Bilaga 5   Bilaga 19 försöksbilaga 6
Bilaga 6   Bilaga 19 försöksbilaga 7
Bilaga 7   Bilaga 19 försöksbilaga 8
Bilaga 8   Minneslista över vad som ska ingå i ett lokalt tjänste- och arbetskollektivavtal.

 

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Heikki Saaristo

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2599
Mobiltelefon:
+358 50 456 7640
E-post:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Virpi Taavitsainen

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2185
Mobiltelefon:
+358 50 570 3882
E-post:
Virpi.Taavitsainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT