Suomeksi
Cirkulär
8/2021
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2020–2021 från 1.9.2021

Allmänt om ändringarna 1.9.2021

Av den personal som omfattas av det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet överförs en del till arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn (SH-avtalet) och en del till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA).

Arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn träder i kraft 1.9.2021

Genom KT:s cirkulär 6/2021 skickar vi inför verkställandet av arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn (SH-avtalet) anvisningar till de kommunala arbetsgivarna om överföringen av social- och hälsovårdspersonal från AKTA till SH-avtalet samt bestämmelserna i SH-avtalet, som gäller 1.9.2021–28.2.2022.

Överföringen av lärare inom småbarnspedagogik till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA 2020–2021) 1.9.2021

I KT:s cirkulär 7/2021 ges anvisningar till arbetsgivarna om överföringen av en del av personalen i bilaga 5 till UKTA och om ändringarna i UKTA.

I och med personalöverföringen ändras tillämpningsområdet för bilaga 5 i AKTA.  Vissa lönepunkter har slopats och nya lönepunkter har skapats.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsorganisationerna och avtalsparterna har nått samförstånd om dess innehåll.

Ändringar i AKTA från 1.9.2021

Kapitel I Allmän del

 • ett nytt avtalsområde läggs till: SH-avtalet

Kapitel II Löner

 • hänvisningen till lönepunkten 03HOI030 ersätts med 05VKA054 (§ 2)
 • hänvisningarna till lönebilagorna korrigeras (§ 7)
 • laghänvisningarna korrigeras (§ 6 och 7)

Kapitel III Arbetstid

 • § 6 Arbetstidsformer, mom. 2:  punkt 4 Personal inom småbarnspedagogiken (bilaga 5) slopas

Bilaga 3 Vårdpersonal inom hälso- och sjukvården

 • bilaga 3 slopas

Bilaga 4 Personal inom socialvården, personal med grundläggande serviceuppgifter inom social-, hälso- och sjukvården och personal inom läkemedelsförsörjningen

 • bilaga 4 slopas

Bilaga 5 Personal inom småbarnspedagogiken samt vissa yrkesuppgifter och grundläggande serviceuppgifter i skolor

 • Daghemsföreståndare samt lärare och speciallärare inom småbarnspedagogik överförs till UKTA, liksom också vissa arbetstidsbestämmelser (§ 4 mom. 1). 
 • nya bilaga 5 träder i kraft 1.9.2021. Se närmare i cirkulärbilaga 3 och 4.

Bilaga 9 Förhandlingsparternas rekommendation om främjande av lönestatistiken inom AKTA

 • omnämnandet av bilaga 3 och 4 slopas

Bilaga 18 Arbetstid på 37 timmar 45 minuter

 • merparten av tillämpningsområdet för bilaga 18 överförs till SH-avtalet
 • av tillämpningsområdet för bilaga 18 kvarstår en del av punkt 8 

Överlåtelse av rörelse 

Överlåtelse av rörelse från kommunsektorn till den privata sektorn

Om en rörelse överlåts från kommunsektorn till den privata sektorn senast 31.8.2021, tillämpas i sin helhet de bestämmelser i AKTA 2020–2021 som gällde 31.8.2021 på mottagarens personal. Också bilaga 3, 4, 5 och 18 tillämpas som sådana ända till avtalsperiodens slut.

Exempel
Om rörelsen överlåts senast 31.8.2021, tillämpas i sin helhet de bestämmelser i AKTA 2020–2021 som gällde 31.8.2021 ända till avtalsperiodens slut.

Om rörelsen överlåts 1.9.2021 eller senare tillämpas de ändringar i de kommunala kollektivavtalen som trädde i kraft 1.9.2021 (AKTA, SH-avtalet, UKTA).

Överlåtelse av rörelse inom kommunsektorn

Om en rörelse överlåts inom kommunsektorn iakttas gällande kommunala kollektivavtal.

Avtalsböckerna 

De ändrade bestämmelserna i AKTA 2020–2021 från 1.9.2021 publiceras på KT:s webbplats som nätpublikation.

Nya avtalsböcker med dessa ändringar kommer inte att tryckas.


KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör        Markku Jalonen

Förhandlingschef        Henrika Nybondas-Kangas

 

Liitteet

 1. Arbets- och tjänstekollektivavtal om ändring av det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA 2020–2021) 1.9.2021  
 2. Ändrade avtalsbestämmelser (kap. I, II och III samt bilaga 9 och 18. 
  Slopade avtalsbestämmelser, bilaga 3 och 4
 3. Ändrade avtalsbestämmelser i bilaga 5 i AKTA 2020–2021
 4. Tillämpningsanvisningar för de ändrade avtalsbestämmelserna i bilaga 5 i AKTA 2020–2021

 

 

Heikki Saaristo

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2599
Mobiltelefon:
+358 50 456 7640
E-post:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT