Suomeksi
Anvisning
AKTA
UKTA

Behörighetsvillkoren ändras med den nya lagen men arbetsgivaren bestämmer befattningsbeteckningen

Ett av målen med den nya lagen om småbarnspedagogik har varit att förenhetliga befattningsbeteckningarna inom småbarnspedagogiken. I den nya lagen bestäms behörighetsvillkoren för de olika beteckningarna.

Regeringens proposition om en totalrevidering av lagen om småbarnspedagogik (RP 40/2018 rd) (pdf) godkändes av riksdagen i juni.

Lagen träder i kraft 1.9.2018 och upphäver den tidigare lagen om småbarnspedagogik (36/1973), förordningen om barndagvård (239/1973) och förordningen om privata barndagvårdstjänster (1050/2012).

Den nya lagen om småbarnspedagogik (540/2018) och statsrådets förordning om småbarnspedagogik (753/2018) samordnar bestämmelser som tidigare grundat sig på flera lagar och förordningar.

Befattningsbeteckningarna inom småbarnspedagogiken grundar sig på behörighet

Målet med den nya lagen om småbarnspedagogik har varit att förenhetliga befattningsbeteckningarna inom småbarnspedagogiken. I den nya lagen bestäms behörighetsvillkoren för befattningarna.

Det är emellertid arbetsgivaren som beslutar om beteckningarna och ändringar i dem.

Daghemspersonalen består av

 • daghemsföreståndare
 • speciallärare inom småbarnspedagogik
 • lärare inom småbarnspedagogik
 • socionom inom småbarnspedagogik
 • barnskötare inom småbarnspedagogik.

Genom övergångsbestämmelser tryggas behörigheten för personal som fyller behörighetsvillkoren och för studerande i branschen när lagen träder i Kraft.

Behörighetsvillkoren för daghemsföreståndare skärps 1.1.2030, något att beakta i rekryteringen redan nu

Enligt lagen om småbarnspedagogik ska daghem ha en föreståndare som ansvarar för verksamhetens kvalitet och resultat.

I den nya lagen betonas mer än tidigare daghemsföreståndarens uppgift som ledare och planerare av daghemmets småbarnspedagogik och personalens pedagogiska kompetens. Daghemsföreståndaren kan också leda flera daghem.

Den 1 januari 2030 ska 31 § i den nya lagen om småbarnspedagogik börja tillämpas, enligt vilken behörighetsvillkoren för uppgiften som föreståndare som ansvarar för verksamheten vid ett daghem är

 1. behörighet som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik
 2. minst pedagogie magisterexamen
 3. samt tillräcklig ledarskapsförmåga.

Således lönar det sig att i kommande rekryteringar beakta eventuellt behov av utbildning om den som anställs inte har pedagogie magisterexamen.

Övergångsbestämmelser som gäller daghemsföreståndare

Behörigheten för dem som vid lagens ikraftträdande, 1.9.2018, var anställda som daghemsföreståndare har tryggats med en övergångsbestämmelse.

Den som vid lagens ikraftträdande eller fem år innan dess har varit anställd inom småbarnspedagogiken i yrkesmässiga eller administrativa ledande uppgifter, för vilka han eller hon ansetts uppfylla behörighetsvillkoren, är behörig som daghemsföreståndare även efter år 2030.

En person som har behörighet som lärare inom småbarnspedagogik (pedagogie kandidat eller socionombakgrund) är behörig som daghemsföreståndare fram till år 2030. Efter det måste utbildningen kompletteras med pedagogie magisterexamen.

Lärare och socionomer särskiljs

I den nya lagen har lärare och socionomer skilda befattningsbeteckningar och behörighetsvillkor.

Behörighetsvillkoren för lärare inom småbarnspedagogik är

 • minst pedagogie kandidatexamen som innehåller studier som ger yrkesfärdigheter för uppgifter inom småbarnspedagogik. Närmare bestämmelser om studierna får utfärdas genom förordning. Examen kan också ha kompletterats med sådana studier.

Behörighetsvillkoren för socionomer inom småbarnspedagogik är

 • minst yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovård som omfattar minst 60 studiepoäng i studier med inriktning på småbarnspedagogik och socialpedagogik, om vilka närmare bestämmelser får utfärdas genom förordning
 • eller socionomexamen som har kompletterats med sådana studier.

Med stöd av övergångsbestämmelsen är alla som vid lagens ikraftträdande uppfyller behörighetsvillkoren för barnträdgårdslärare behöriga att arbeta som lärare eller socionomer inom småbarnspedagogiken hela sitt arbetsliv.

De som senast inom ett år från det att lagen trädde i kraft antagits till universitet eller yrkeshögskola för barnträdgårdslärarstudier kommer också att uppfylla behörighetsvillkoren om studierna avslutas senast 31.7.2023.

Lönepunkten för socionomer inom småbarnspedagogiken

I bilaga 5 i AKTA finns ännu inte någon lönepunkt för socionomer inom småbarnspedagogiken.

Om man anställer en socionom inom småbarnspedagogiken bör arbetsgivaren först utarbeta en uppgiftsbeskrivning för befattningen.

Befattningen socionom inom småbarnspedagogiken står tillsvidare utanför lönesättningen.

Socionomexamen räcker inte för speciallärare inom småbarnspedagogiken

Grundutbildningen för en speciallärare inom småbarnspedagogiken kan inte längre vara socionomexamen om inte personen med stöd av övergångsbestämmelserna har behörighet som lärare inom småbarnspedagogiken.

Behörighetsvillkoren för förskollärare har inte ändrats, bestämmelser om dem finns fortsättningsvis i 7 § i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998).

Arbetsgivaren bestämmer om uppgiftsbeskrivningarna

I den nya lagen betonas det interna, mångprofessionella samarbetet i daghemmet och syftet med lagen är att ta fram personalens utbildningsmässiga kompetens.
Målet är att varje yrkesgrupp har en egen ansvarsroll inom fostran, undervisningen och vården.

Lagen bestämmer vilken behörighet som behövs för att sköta uppgifterna inom vissa ansvarsområden.

I lagen föreskrivs uttryckligen att det på ett daghem är en person som har behörighet som lärare inom småbarnspedagogik som ansvarar för utarbetandet av de individuella planerna för småbarnspedagogik. Av förarbetena till lagen framgår emellertid att också daghemmets övriga personal ska delta i utarbetandet av dessa planer.

En socionoms kompetens ska utnyttjas i synnerhet i samordningen av tjänster för barn och familjer.
Speciallärare i småbarnspedagogik ska enligt förarbetena till lagen arbeta i synnerhet med barn som behöver stöd eller med att konsultera och handleda den övriga personalen.

Lagen säger inget om uppgiftsbeskrivningarna, om dem bestämmer arbetsgivaren.

Personalstrukturen i daghemmen ska ändras senast 2030

Från det att lagen träder i kraft i september 2018 till år 2030 ska minst en tredjedel av personalen som räknas in i dimensioneringen ha behörighet som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik och övriga ska ha minst behörighet som barnskötare.

Från början av 2030 ska minst två tredjedelar av den personal som arbetar med fostran, undervisning och vård och som räknas in i dimensioneringen ha behörighet som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik. Av dessa ska minst hälften ha behörighet som lärare inom småbarnspedagogiken. Övriga i personalen ska minst ha behörighet som barnskötare inom småbarnpedagogiken.

Bestämmelserna om personalstruktur gäller som hittills daghemsvis, så arbetsgivaren kan också i fortsättningen tillämpa en ändamålsenlig personalstruktur i grupperna.
Om det inte går att ändra personalstrukturen genom den naturliga personalomsättningen kan det hända att omstruktureringen, så som lagen förutsätter, leder till uppsägningar bland barnskötare år 2030.

Lagen tillåter tillfällig avvikelse från behörighetsvillkoren

Lagen om småbarnspedagogik utgår från att en kunnig personal är en kvalitetsfaktor och därför är det synnerligen viktigt att personalen uppfyller behörighetsvillkoren.

I verksamheten ska man också i den utsträckning det är möjligt sträva efter att personalen är bestående, men om ingen behörig personal finns att få ger lagen möjlighet till tillfälliga avvikelser.

Om man inte lyckas få en person med behörighet inom småbarnspedagogiken, kan man för högst ett år åt gången anställa en person som på basis av genomförda studier har tillräckliga förutsättningar och den skicklighet som krävs för att sköta uppgiften. Därefter måste platsen ledigförklaras och personen som skött uppgifterna utan att ha behörighet kan återväljas endast om ingen av de sökande uppfyller behörighetsvillkoren.

Varhaiskasvatuksen palvelussuhdeasiat

E-post:
vaka@kt.fi