På svenska
KVTES
KVTES 2022–2025, voimassa 1.5.2022 lukien

Liite 19 Kokeilu- ja simulointimääräykset Liite 1 Eräissä hallinnon asiantuntijatehtävissä, toimistoalan tehtävissä ja ICT-alan tehtävissä sekä sisäisessä palvelutoiminnassa toimiva henkilöstö

Liitteen sisältö

Soveltamisala (1 §)

Eräiden hallinnon asiantuntijatehtävien ja toimistoalan tehtävien palkkahinnoittelu (2 §)

 • Eräät hallinnon asiantuntijatehtävät (01ASI040)
 • Toimistoalan vaativat ammattitehtävät ja ammattitehtävät (01TOI060)

ICT-alan tehtävien palkkahinnoittelu (3 §)

 • ICT-alan asiantuntijatehtävät (01ICT040)
 • ICT-alan ammattitehtävät (01ICT060)
   

Sisäisen palvelutoiminnan tehtävien palkkahinnoittelu (4 §)

 • Sisäisen palvelutoiminnan tehtävät (01PER070)
   

1    § Soveltamisala

Tätä liitettä sovelletaan eräissä hallinnon asiantuntijatehtävissä, toimistoalan tehtävissä ja ICT-alan tehtävissä sekä sisäisessä palvelutoiminnassa toimiviin työntekijöihin/viranhaltijoihin, kuten jäljempänä ilmenee.


Palkkahinnoittelun yhteinen soveltamisohje

Hinnoittelun ulkopuolisia tehtäviä ovat mm.

 • Hallinnon johtotehtävät
 • Hallinnon vaativat päätöksenteko-, esittely- ja valmistelutehtävät
 • ICT-alan johtotehtävät
 • Viraston tai kanslian virasto- ja laitospalvelun esimiestyö (vastaava vahtimestari)
 • KVTES:n palkkausluvun 17 §:n mukaiset työnantajan edustajat
 • Mikäli palkkahinnoittelukohdassa 01ASI040 tehtävässä edellytettäisiin ylempää korkeakoulututkintoa, niin tehtävä on hinnoittelematon.
 • Hinnoittelun ulkopuolisen palkkauksen määrittämisestä ks. KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 4 § soveltamisohjeineen ja KVTES:n palkkausluvun ja 17 § soveltamisohjeineen.

1 a § Kokeiluun liittyviä soveltamisohjeita

 OSVA-tasoa määritettäessä on otettava huomioon mm:

 • Mikäli palkkahinnoittelukohtaan kuuluvalta edellytetään korkeampaa koulutustasoa kuin mitä palkkahinnoittelukohdassa on todettu tai tämän lisäksi alan erikoistumiskoulutusta, erityispätevyyttä tai ammatillista jatkokoulutusta, on tämä yleensä osoitus siitä, että myös sovellettava OSVA-taso on korkeampi kuin C1.
 • Vaikka palkkahinnoittelukohdan kelpoisuusehdoissa ei edellytettäisi em. lisäpätevyyttä, voi viranhaltijan tai työntekijän työuran aikana hankitut taidot ja tiedot johtaa käytännössä siihen, että hänelle annetaan normaalitasoa vaativampia tehtäviä, mikä on otettava huomioon OSVA-tasoa määrättäessä.
 • Katso tarkemmin kokeilumääräysten 4 ja 5 §.

Tasopalkkalisä

 • Paikallisesti sopien tasopalkkalisä voidaan ottaa käyttöön tämän liitteen palkkahinnoittelukohdissa. Tasopalkkalisää voidaan maksaa sellaisista tehtäviin liittyvistä elementeistä, joita ei ole otettu huomioon arvioitaessa tasopalkka. Katso tarkemmin kokeilumääräysten 7 §.

2 § Eräiden hallinnon asiantuntijatehtävien ja toimistoalan tehtävien palkkahinnoittelu

Palkkahinnoittelun soveltamisesta ja OSVA-tasojen ja tasopalkan määrittelystä, ks. KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 §, 5 §   ja 6 § soveltamisohjeineen.

Eräät hallinnon asiantuntijatehtävät (01ASI040)

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua suunnittelu- ja muut asiantuntijatehtävät esimerkiksi hallintopalveluissa, taloushallinnossa, viestinnässä, asiakirjahallinnassa ja henkilöstöhallinnossa.

Tehtäviin voi kuulua asiantuntijatehtävien lisäksi myös esimiestehtäviä.

Tehtävät edellyttävät soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi hallintosihteeri, koulutus-, talous-, henkilöstö-, viestinnänsuunnittelija, kehittämisen asiantuntija, kääntäjä ja tiedottaja.


OSVA-tasojen soveltamisohje  

Tehtävä sijoitetaan tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun yhdistelmän perusteella OSVA-tasoille: C1, D1 tai E1. OSVA-tasoa A1 käytetään poikkeustapauksissa.  Katso KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 §, 5 § ja 6 §.

Sovellettavaan OSVA-tasoon (D1, E1) vaikuttavat:

 • vastuu tehtäväkokonaisuudesta tai erityistehtävästä
  • tehtäviin kuuluu itsenäinen valmisteluvastuu tai esittelijän vastuu
  • erityisasiantuntijana omalla sektorilla
  • erityisvastuu oman hallinnonalan palveluiden ja toiminnan suunnittelussa
 • työryhmän tai kehittämisryhmän vetovastuu
 • koko organisaatioon, alueellisesti tai valtakunnallisesti vaikuttava kehittämistehtävä tai erityisvastuu
 • esihenkilönä tai esihenkilön varahenkilönä toimiminen
 • muut paikallisesti määritellyt kriteerit
   

Kokeilumääräykset 01ASI040 OSVA-tasot

1.3.2022

1.6.2022

1.10.2022

E1 Eräät hallinnon asiantuntijatehtävät, jotka edellyttävät erittäin vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

 

 

 

D1 Eräät hallinnon asiantuntijatehtävät, jotka edellyttävät vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

 

 

 

C1 Eräät hallinnon asiantuntijatehtävät, jotka edellyttävät normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmää

2 630,35 €

2 682,96 €

2 696,37 €

A1 Eräät hallinnon asiantuntijatehtävät, joissa ei toteudu normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmä

2 630,35 € – enintään 10 %

2 682,96 € – enintään 10 %

2 696,37 € – enintään 10 %

Toimistoalan vaativat ammattitehtävät ja ammattitehtävät (01TOI062)

Sopijaosapuolet päättävät kokeilumääräysten osalta tehtyjen simuloinnin perusteella sen, että onko kokeilumääräyksissä yksi (01TOI60) tai kaksi toimistohinnoittelukohtaa (01TOI062, 01TOI064).

Tehtävät edellyttävät yleensä soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa tai ammatillista perustutkintoa tai vastaavia aikaisempia tutkintoja.

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävänä on esimerkiksi taloushallinnon, palkanlaskennan, arkiston ja asiakirjahallinnan, asiakaspalvelun, hallintopalvelun, henkilöstöhallinnon, johdon tuen ja muut toimistoalan vaativat ammattitehtävät.

Tehtäviin voi kuulua lisäksi myös esimiestehtäviä ja työnjohtotehtäviä.

Palkkahinnoittelukohdassa on tyypillistä, että tehtävien vastuullisuus ja itsenäisyys voivat vaihdella merkittävästi samassa organisaatiossa.

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi toimisto-, koulu-, palvelu-, palkka-, talous-, hallinto-, opinto-, laskenta-, koulutus-, osasto-, arkistosihteeri, kanslisti, etuuskäsittelijä, toimistonhoitaja, kirjanpitäjä ja sihteeri.


OSVA-tasojen soveltamisohje  

Tehtävä sijoitetaan tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun yhdistelmän perusteella OSVA-tasoille: C1, D1 tai E1. OSVA-tasoa A1 käytetään poikkeustapauksissa.  Katso KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 §, 5 § ja 6 §.

Sovellettavaan OSVA-tasoon (D1, E1) vaikuttavat:

 • vaativimmat ja vastuullisimmat ammattitehtävät:
  • itsenäistä ja harkinnanvaraista päätöksentekoa asiakaspäätöksissä
 • vaativat tai laajat ja monipuoliset ammattitehtävät:
  • (asiantuntijuuden laajuus, valmisteluvastuun itsenäisyys, syvällinen erityisosaaminen, omaa yksikköä laajempi ohjelmiston pääkäyttäjyys, koordinointitehtävä)
 • esihenkilö tai esihenkilön varahenkilö, tiimivastaav
 • muut paikallisesti määritellyt kriteerit.
   

Kokeilumääräykset 01TOI062 OSVA-tasot

1.3.2022

1.6.2022

1.10.2022

E1 Toimistoalan vaativat ammattitehtävät ja ammattitehtävät, jotka edellyttävät erittäin vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

 

 

 

D1 Toimistoalan vaativat ammattitehtävät ja ammattitehtävät, jotka edellyttävät vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

 

 

 

C1 Toimistoalan vaativat ammattitehtävät ja ammattitehtävät, jotka edellyttävät normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmää

 

 

 

A1 Toimistoalan vaativat ammattitehtävät ja ammattitehtävät, joissa ei toteudu normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmä

 

 

vähintään 2 166,08 €

Toimistoalan ammattitehtävät (01TOI064)

Tehtävät edellyttävät yleensä soveltuvaa ammatillista perustutkintoa.

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävänä on toimistoalan yleiset ammattitehtävät.  Työ muodostuu erilaisista tavanomaisista perustoimistotehtävistä.

Palkkahinnoittelukohdassa on tyypillistä, että tehtävien vastuullisuus ja itsenäisyys voivat vaihdella merkittävästi samassa organisaatiossa.

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi tekstinkäsittelijä, toimistotyöntekijä, toimistosihteeri, palveluneuvoja ja puhelunvälittäjä.


OSVA-tasojen soveltamisohje  

Tehtävä sijoitetaan tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun yhdistelmän perusteella OSVA-tasoille: C1, D1 tai E1. OSVA-tasoa A1 käytetään poikkeustapauksissa.  Katso KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 §, 5 § ja 6 §.

Sovellettavaan OSVA-tasoon (D1, E1) vaikuttavat:

 • vaativimmat ja vastuullisimmat tehtävät
 • vaativat tai laajat ja monipuoliset tehtävät
 • muut paikallisesti määritellyt kriteerit.
   

Kokeilumääräykset 01TOI064 OSVA-tasot

1.3.2022

1.6.2022

1.10.2022

E1 Toimistoalan ammattitehtävät, jotka edellyttävät erittäin vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

 

 

 

D1 Toimistoalan ammattitehtävät, jotka edellyttävät vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

 

 

 

C1 Toimistoalan ammattitehtävät, jotka edellyttävät normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmää

 

 

 

A1 Toimistoalan ammattitehtävät, joissa ei toteudu normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmä

2 109,30 €

2 155,30 €

2 166,08 €


3 § ICT-alan tehtävien palkkahinnoittelu

ICT-alan asiantuntijatehtävät (01ICT040)

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua toimialasta riippumatta esimerkiksi ICT-alan suunnittelu- ja muut asiantuntijatehtävät, joihin liittyy esimerkiksi vaativien ja laajojen tietojärjestelmien suunnitteleminen ja toteuttaminen. Tehtäviin voi kuulua myös esimiestehtäviä.

Tehtävät edellyttävät soveltuvaa korkeakoulututkintoa.


OSVA-tasojen soveltamisohje

Tehtävä sijoitetaan tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun yhdistelmän perusteella OSVA-tasoille: C1, D1 tai E1. OSVA-tasoa A1 käytetään poikkeustapauksissa. Katso KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 §, 5 § ja 6 §.

Sovellettavaan OSVA-tasoon (D1, E1) vaikuttavat:

 • Vaativien sekä vaikuttavuudeltaan laajojen tietojärjestelmien erityisasiantuntijatehtävät
  • sisältäen esimerkiksi kehittämistehtäviä, sopimuksiin liittyvä asiantuntijuutta, opetus- ja koulutustehtäviä
 • Vaativat ja vastuulliset tietojärjestelmä- ja erityisasiantuntijatehtävät ja kunta/palvelualuetasoinen koordinointi
  • sisältäen esimerkiksi sopimuksien toteuttamisen seurantaa, tietoteknisen ympäristön suunnittelu- ja kehittämistehtäviä
  • projektipäällikön tehtävät laajoissa tieto- ja viestintätekniikan projekteissa
 • ict-alan osaamisen lisäksi jonkun muun erityisalan osaamisvaatimus
 • esihenkilö, tiiminvetäjä, projektinvetäjä
 • muut paikallisesti määritellyt kriteerit
   

Kokeilumääräykset 01ICT040 OSVA-tasot

1.3.2022

1.6.2022

1.10.2022

E1 ICT-alan asiantuntijatehtävät, jotka edellyttävät erittäin vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

 

 

 

D1 ICT-alan asiantuntijatehtävät, jotka edellyttävät vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

 

-

 

C1 ICT-alan asiantuntijatehtävät, jotka edellyttävät normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmää

2 421,26 €

2 469,69 €

2 482,04 €

A1 ICT-alan asiantuntijatehtävät, joissa ei toteudu normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmä

2 421,26 € – enintään 10 %

2 469,69 € – enintään 10 %

2 482,04 € – enintään 10 %

ICT-alan ammattitehtävät (01ICT060)

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi ICT-alan suunnittelu- ja muut asiantuntijatehtävät sekä käytön ja sovellusten tukitehtävät sekä laitteiden tekninen käyttö, käytön suunnittelu ja tekniset tukitehtävät. Tehtäviin saattaa kuulua työnjohtotehtäviä.

Tehtävät edellyttävät yleensä soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa, vastaavaa aikaisempaa opistoasteista tutkintoa tai ammatillista perustutkintoa.


OSVA-tasojen soveltamisohje

Tehtävä sijoitetaan tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun yhdistelmän perusteella OSVA-tasoille: C1, D1 tai E1. OSVA-tasoa A1 käytetään poikkeustapauksissa. Katso KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 §, 5 § ja 6 §.

Sovellettavaan OSVA-tasoon (D1, E1) vaikuttavat:

 • suunnittelutehtävät liittyen tietojärjestelmien toimivuuteen ja kehittämiseen
 • työasematukeen liittyvät erityisasiantuntija- ja kehittämistehtävät
 • palvelimiin, tietoverkkoihin ja/tai tietokantoihin sekä tieto- ja viestintätekniikkaympäristöön liittyvät erityisasiantuntija- ja kehittämistehtävät.
 • esihenkilö, tiiminvetäjä
 • muut paikallisesti määritellyt kriteerit.
   

Kokeilumääräykset 01ICT060 OSVA-tasot

1.3.2022

1.6.2022

1.10.2022

E1 ICT-alan ammattitehtävät, jotka edellyttävät erittäin vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

 

 

 

D1 ICT-alan ammattitehtävät, jotka edellyttävät vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

 

 

 

C1 ICT-alan ammattitehtävät, jotka edellyttävät normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmää

 

 

 

A1 ICT-alan ammattitehtävät, joissa ei toteudu normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmä

2 191,27 €

2 237,27 €

2 248,46 €

4 § Sisäisen palvelutoiminnan tehtävien palkkahinnoittelu

Sisäisen palvelutoiminnan tehtävät (01PER070)

Sisäisen palvelutoiminnan tehtäviin kuuluu mm. vahtimestari-, virastomestari- ja lähettitehtävät.

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi vahtimestari, virastomestari, lähetti.


OSVA-tasojen soveltamisohje  

Tehtävä sijoitetaan tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun yhdistelmän perusteella OSVA-tasoille: C1, D1 tai E1. OSVA-tasoa A1 käytetään poikkeustapauksissa.  Katso KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 §, 5 § ja 6 §.

Sovellettavaan OSVA-tasoon (D1, E1) vaikuttavat:

 • usean tehtäväalueen hallinta ja tehtävien monipuolisuus
 • tilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät tehtävät osana tiimiä
 • muut paikallisesti määritellyt kriteerit.

Kokeilumääräykset 01PER070 OSVA-tasot

1.3.2022

1.6.2022

1.10.2022

E1 Sisäisen palvelutoiminnan tehtävät, jotka edellyttävät erittäin vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

 

 

 

D1 Sisäisen palvelutoiminnan tehtävät, jotka edellyttävät vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

 

 

 

C1 Sisäisen palvelutoiminnan tehtävät, jotka edellyttävät normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmää

 

 

 

A1 Sisäisen palvelutoiminnan tehtävät, joissa ei toteudu normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmä

1 803,27 €

1 849,27 €

1 858,52 €


Palkkahinnoittelun soveltamisohje

Palkkahinnoittelukohta (01TOI062 ja 01TOI064)

Mikäli palkkahinnoittelukohdassa 01TOI062 tai 01TOI064 toimistotyötä tekevän säännöllinen työaika on poikkeuksellisesti yleistyöaikajärjestelmän mukainen (keskimäärin 38 tuntia 15 minuuttia/viikko ja työaikaan kuulumaton ruokailutauko), ko. työaikaa tekevät jäävät simuloinnin ja kokeilun ulkopuolelle.