Suomeksi

AKTA 2020– 2021

2020–2021

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Kapitel II Löner

  Övriga tillägg och arvoden

  § 14 Engångsarvode

  mom. 1

  Engångsarvode kan betalas till en tjänsteinnehavare eller arbetstagare om den behöriga myndigheten i kommunen eller samkommunen bedömer att det är motiverat. Engångsarvode kan användas till exempel när arbetsgivaren vill belöna en individ eller en grupp.


  Tillämpningsanvisning

  Angående grunderna för lönesystemet, se § 6 i lönekapitlet.

  Den behöriga myndigheten avgör hur stora engångsarvodena ska vara.


  mom. 2

  Engångsarvode kan betalas också av något annat särskilt skäl, om den behöriga myndigheten i kommunen eller samkommunen bedömer att det är motiverat.


  Tillämpningsanvisning

  Ett särskilt skäl kan vara till exempel att en anställd deltar i ett organs möte på anmodan av den behöriga myndigheten. Engångsarvode betalas inte om den anställde får mertids-, övertids-, kvälls-, natt- eller söndagsersättning för den tid som mötet pågår eller separat lön eller arvode för en uppgift som utförs vid mötet.


  Tillämpningsanvisning (mom. 1 och 2)

  Om betalning av engångsarvoden är allmän praxis hos arbetsgivaren är det ändamålsenligt att betalningsgrunderna utreds tillsammans med personalen. På grund av engångsarvodets natur förs inga officiella lokala förhandlingar med tjänsteinnehavar- och arbetstagarorganisationerna (se § 14 i huvudavtalet).


  § 15 Rekryteringstillägg

  mom. 1

  Rekryteringstillägg kan betalas till en tjänsteinnehavare eller arbetstagare om den behöriga myndigheten i kommunen eller samkommunen bedömer att det är motiverat. Grunderna för rekryteringstillägget och hur länge det gäller ska framgå av beslutet om beviljande av tillägget till den anställde. För arbetstagarnas del kommer man överens om rekryteringstillägget till exempel i arbetsavtalet.


  Tillämpningsanvisning

  Rekryteringstillägget kan motiveras med till exempel problem att få personal.

  På grund av sin natur är rekryteringstillägget i regel tidsbegränsat.

  Om betalning av rekryteringstillägg är allmän praxis hos arbetsgivaren, bör betalningsgrunderna utredas tillsammans med representanter för personalen, på samma sätt som i fråga om engångsarvoden.

  Rekryteringstillägget utgör ordinarie lön.


  § 16 Språktillägg

  Till en tjänsteinnehavare eller arbetstagare kan betalas ett språktillägg som hör till den ordinarie lönen om uppgifterna förutsätter att den anställde utöver sitt modersmål behärskar det andra inhemska språket, samiska eller teckenspråk och språkkraven inte har beaktats i den uppgiftsrelaterade lönen.


  Tillämpningsanvisning

  De språkkunskaper som hör till behörighetskraven för tjänsten eller befattningen kan beaktas i den uppgiftsrelaterade lönen och övriga språkkunskaper kan beaktas i det individuella tillägget. I så fall betalas inget separat språktillägg.

  Den behöriga myndigheten i kommunen eller samkommunen avgör i vilka uppgifter språktillägget ska betalas och hur språkkunskaperna ska påvisas.