Suomeksi
AKTA
AKTA 2018–2019, i kraft från 1.2.2018

Bilaga 7 Avbytarpersonal

§ 1 Tillämpningsområde

Denna bilaga tillämpas på tjänsteinnehavare och arbetstagare som arbetar med avbytarservice, på det sätt som framgår nedan.


Gemensam tillämpningsanvisning för lönesättningen

Utanför lönesättningen står bl.a.

  • Chefen för avbytarservicen, avbytarchefen eller motsvarande tjänsteinnehavare eller arbetstagare som ansvarar för avbytarservicen, oberoende av uppgiftsbeteckning.

I fråga om bestämningen av lönen för personal utanför lönesättningen, se § 8 med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i AKTA.


§ 2 Lönesättningen för avbytarpersonal

Arbetsledningsuppgifter inom avbytarservice (07LOM050)

De som hör till denna lönepunkt har arbetslednings- och kundbetjäningsuppgifter inom avbytarservicen. I arbetsuppgifterna kan också ingå bl.a. avbytaruppgifter.
Uppgifterna förutsätter lämplig lägre högskoleexamen, motsvarande tidigare examen på institutnivå eller yrkesinriktad grundexamen.
Till denna lönepunkt kan höra t.ex. ledande lantbruksavbytare och avbytarinstruktörer.

07LOM050 Grundlön

1.2.2017

1.5.2018

1.4.2019

 

2 016,00 €

2 042,00 €

2 062,42 €

Yrkesuppgifter och krävande yrkesuppgifter inom avbytarservice (07LOM060)

De som hör till denna lönepunkt arbetar med avbytaruppgifter enligt avbytarservicelagen (hänvisningsbestämmelse).

Uppgifterna förutsätter i allmänhet lämplig yrkesinriktad grundexamen.

Till denna lönepunkt kan höra t.ex. lantbruksavbytare och avbytare inom pälsnäringen.

07LOM060 Grundlön

1.2.2017

1.5.2018

1.4.2019

 

1 816,00 €

1 842,00 €

1 860,42 €


Tillämpningsanvisning för lönesättningen

I fråga om tillämpningen av lönesättningen och bestämningen av den uppgiftsrelaterade lönen se § 7, 8 och 9 med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i AKTA.
Lönepunkten bestäms utgående från den anställdes arbetsuppgifter och de förutsättningar som anges i lönepunkten. Enbart uppgiftsbeteckningen är inte avgörande.

Chefsställning

I arbetsuppgifterna för dem som omfattas av lönebilagan kan ingå chefsuppgifter eller arbetsledning. Detta bör också beaktas i arbetsvärderingen. I fråga om bestämningen av lönen för personer i chefsställning, se punkt 3.3 Chefsställning i tillämpningsanvisningen för § 9 mom. 1 i lönekapitlet i AKTA.

Arbetsvärdering

Förändringar i verksamhetsbetingelserna (t.ex. sätten att producera tjänster förändras, tekniken, arbetsredskapen och arbetsmetoderna utvecklas och kraven på kundservicen ökar) kan påverka arbetsuppgifternas innehåll. När arbetsuppgifterna ändras bör de anställdas uppgiftsbeskrivningar ses över och uppgifternas svårighetsgrad omvärderas. Se punkt 1 Uppgiftsbeskrivning för arbetsvärderingen i tillämpningsanvisningen för § 9 mom. 1 i lönekapitlet i AKTA.

I arbetsvärderingen värderas uppgifterna i samma lönepunkt hos samma arbetsgivare samtidigt och dessa uppgifter jämförs också sinsemellan. Arbetsvärderingen kan utsträckas till att gälla uppgifter i olika lönepunkter i lönebilaga 7, när uppgifterna är jämförbara med varandra.