Suomeksi
AKTA
AKTA 2018–2019, i kraft från 1.2.2018

Bilaga 8 Servicepersonal inom övriga sektorer

§ 1 Tillämpningsområde

Denna bilaga tillämpas på tjänsteinnehavare och arbetstagare som arbetar i städbranschen, med transport, inspektioner eller kontroller i trafikbranschen eller med grundläggande serviceuppgifter inom övriga sektorer, på det sätt som framgår nedan.


Gemensam tillämpningsanvisning för lönesättningen

Förmansuppgifter utanför lönesättningen

‒ Förmansuppgifter vid tvätterier

Uppgifter utanför lönesättningen

Om en anställd med dessa arbetsuppgifter, utöver de uppgifter som anges i denna bilaga, också arbetar med till exempel kostservice, står befattningen i allmänhet utanför lönesättningen. Som referensgrupp kan då i allmänhet utöver uppgifter i städbranschen användas lönen för anställda som arbetar med kostservice.

I fråga om bestämningen av lönen för personal utanför lönesättningen, se § 8 med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i AKTA.


§ 2 Lönesättningen för servicepersonal inom övriga sektorer

Uppgifter i städbranschen (08SII070)

De som hör till denna lönepunkt arbetar med olika städ- och lokalvårdsuppgifter.

Till lönepunkten kan höra till exempel städare, anstaltsvårdare och lokalvårdare.


Tillämpningsanvisning för lönepunkt 08SII070

Se tillämpningsanvisningen för bilaga 4 § 3 Lönesättningen för grundläggande serviceuppgifter inom social-, hälso- och sjukvården


08SII070

Grundlön

1.2.2017

1.5.2018

1.4.2019

 

 

1 766,00 €

1 792,00 €

1 809,92 €

Transportuppgifter i trafikbranschen (08LII070)

De som hör till denna lönepunkt arbetar med olika transportuppgifter inom kollektivtrafiken.

Till lönepunkten kan höra t.ex. busschaufförer, spårvagnsförare och metroförare.

08LII070

Grundlön

1.2.2017

1.5.2018

1.4.2019

 

 

1 966,00 €

1 992,00 €

2 011,92 €

Inspektions- och kontrolluppgifter i trafikbranschen (08TAR070)

De som hör till denna lönepunkt arbetar med olika uppgifter i anknytning till inspektioner och kontroller.

Till lönepunkten kan höra t.ex. parkerings- och biljettkontrollanter.

08TAR070

Grundlön

1.2.2017

1.5.2018

1.4.2019

 

 

1 866,00 €

1 892,00 €

1 910,92 €

 Grundläggande serviceuppgifter inom övriga sektorer (08PER070)

Till denna lönepunkt hör grundläggande serviceuppgifter som inte nämnts i andra lönebilagor och lönepunkter.

Till lönepunkten kan höra till exempel maskintvättare, försäljare, servicemän, gårdskarlar, lagerarbetare, logistikarbetare, biljettförsäljare, kassörer och textilvårdare.

08PER070

Grundlön

1.2.2017

1.5.2018

1.4.2019

 

 

1 696,00 €

1 722,00 €

1 739,22 €


Tillämpningsanvisning för lönesättningen

I fråga om tillämpningen av lönesättningen och bestämningen av den uppgiftsrelaterade lönen se § 7, 8 och 9 med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i AKTA.

Lönepunkten bestäms utgående från den anställdes arbetsuppgifter och de förutsättningar som anges i lönepunkten. Enbart uppgiftsbeteckningen är inte avgörande.

Arbetsvärdering

Förändringar i verksamhetsbetingelserna (t.ex. sätten att producera tjänster förändras, tekniken, arbetsredskapen och arbetsmetoderna utvecklas och kraven på kundservicen ökar) kan påverka arbetsuppgifternas innehåll. När arbetsuppgifterna ändras bör de anställdas uppgiftsbeskrivningar ses över och uppgifternas svårighetsgrad omvärderas. Se punkt 1 Uppgiftsbeskrivning för arbetsvärderingen i tillämpningsanvisningen för § 9 mom. 1 i lönekapitlet i AKTA.

I arbetsvärderingen värderas uppgifterna i samma lönepunkt hos samma arbetsgivare samtidigt och dessa uppgifter jämförs också sinsemellan. Arbetsvärderingen kan utsträckas till att gälla uppgifter i olika lönepunkter i lönebilaga 8, när uppgifterna är jämförbara med varandra.