AKTA

2017

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Lagar i anslutning till avtalet

Lagarna i den tryckta avtalsboken finns på Finlex webbsidor.

Arbetsavtalslag

26.1.2001/55

http://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20010055


Lag om kommunala tjänsteinnehavare

11.4.2003/304

http://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030304


Arbetstidslag

9.8.1996/605

http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960605


Semesterlag

18.3.2005/162

http://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2005/20050162


Lag om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare

13.4.2007/449