KVTES

2017

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Sopimukseen liittyvät lait

Painetussa sopimuskirjassa olevat lait löytyvät Finlexin verkkosivuilta.

Työsopimuslaki

26.1.2001/55

http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055


Laki kunnallisesta viranhaltijasta

11.4.2003/304

http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030304


Työaikalaki

9.8.1996/605

http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960605


Vuosilomalaki

18.3.2005/162

http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050162


Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa

13.4.2007/449