Suomeksi

AKTA

2017

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  III Arbetstid

  Ordinarie arbetstider

  § 6 Arbetstidsformer

  mom. 1

  En tjänsteinnehavares eller arbetstagares ordinarie arbetstid bestäms enligt den arbetstidsform som tillämpas på personen i fråga i enlighet med vad som föreskrivs närmare i detta kapitel om arbetstiden eller i särskilda bestämmelser i bilagorna. De allmänna arbetstidsformerna är följande:
   
  1. allmän arbetstid (§ 7)
    
  2. byråarbetstid (§ 8)
    
  3. periodarbetstid (§ 9)
    
  4. arbetstid för vissa sakkunniga (§ 10)

  Tillämpningsanvisning

  På deltidsarbetande tjänsteinnehavare och arbetstagare tillämpas arbetstidsbestämmelserna i detta kapitel oförändrade, om inte något annat bestäms nedan.


  mom. 2

  Särskilda bestämmelser om arbetstiden finns för följande tjänsteinnehavar- och arbetstagargrupper:
   
  1. gårdskarlar (bilaga 11)
    
  2. tjänsteinnehavare och arbetstagare vilkas ordinarie arbetstid har ordnats på grundval av ett särskilt tillstånd med stöd av arbetstidslagen (§ 11)
    
  3. tjänsteinnehavare och arbetstagare vilkas ordinarie arbetstid har ordnats på ett sätt som avviker från bestämmelserna i detta kapitel om arbetstid (§ 3)
    
  4. fostrande dagvårdspersonal (bilaga 5)

  Arbetstagare

  1. familjedagvårdare (bilaga 12)
    
  2. lantbruksavbytare (bilaga 13)
    
  3. teknisk personal vid kommunala teatrar (bilaga 14).

  § 7 Allmän arbetstid

  Ordinarie arbetstid
  mom. 1

  Den ordinarie arbetstiden är högst 9 timmar per dygn och högst 38 timmar 45 minuter per vecka (full arbetstid). Den ordinarie arbetstiden per vecka kan även ordnas så att den i genomsnitt är 38 timmar 45 minuter under en period av högst 6 veckor.

  Tillämpningsanvisning

  Det är motiverat att använda en utjämningsperiod som överstiger en vecka endast när det behövs med tanke på verksamheten. Även då räcker det i allmänhet med en utjämningsperiod på 2–4 veckor. Arbetsskiftsförteckningen ska i regel utarbetas för hela utjämningsperioden och iakttas på det sätt som bestäms närmare i § 30. Bestämmelser om utjämningsscheman för arbetstiden ingår i § 29. I sådant arbete som avses i § 7 och 8 iakttas också i fråga om utjämningsperioden mertids- och övertidsgränserna per dygn och per vecka (se närmare § 14, 15 och 23), om inte något annat följer av ett lokalt avtal.

  Tillämpningsanvisning (§ 7, 8, 9 och 10)

  Förlängningen av arbetstiden per vecka med 30 minuter jämfört med AKTA 2014–2016 bör i regel planeras in under en och samma dag i arbetsskiftsförteckningen.
   
  Arbetsgivaren kan planera arbetsskiften med tillämpning av utjämningsperioder enligt arbetstidskapitlet eller komma överens om en längre utjämningsperiod i enlighet med § 3. Vid en längre utjämningsperiod kan den arbetstid som uppstått på grund av arbetstidsförlängningen fullgöras under en dag. Arbetstidsförlängningen kan också planeras i arbetsskiftsförteckningen så att arbetsskiften vissa dagar är längre än normalt.

  Arbetstid under söckenhelgsveckor
  mom. 2

  Under de veckor i vilka ingår långfredag, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag, midsommarafton eller på någon annan dag än lördag eller söndag infallande nyårsdag, trettondag, första maj, självständighetsdag, julafton, juldag eller annandag jul (arbetstidsförkortande söckenhelg) är den ordinarie arbetstiden per vecka (mertidsgränsen) 7 timmar 45 minuter kortare för varje ovan uppräknad dag än vad som bestäms i mom. 1. I deltidsarbete minskas arbetstiden under sådana veckor proportionellt så att den för varje ovan nämnd arbetstidsförkortande söckenhelg nedsätts med den andel av 7 timmar 45 minuter som deltidsarbetstiden utgör av full arbetstid enligt mom. 1.

  Tillämpningsanvisning (§ 7, 8, 9 och 10)

  Om två söckenhelger infaller på samma dag görs förkortningen bara en gång.

  Flexibel arbetstid
  mom. 3

  Vid flexibel arbetstid iakttas bestämmelserna i bilaga 15.

  § 8 Byråarbetstid

  Ordinarie arbetstid
  mom. 1

  Den ordinarie arbetstiden för anställda som huvudsakligen utför byråarbete är högst 9 timmar per dygn och högst 36 timmar 45 minuter per vecka (full arbetstid). Den ordinarie arbetstiden per vecka kan även ordnas så att den i genomsnitt är 36 timmar 45 minuter under en period av högst 6 veckor.


  Tillämpningsanvisning

  Vid prövning av förutsättningarna för tillämpning av systemet med byråarbetstid är den avgörande faktorn inte hur stor del av arbetet som sker i byråförhållanden, utan arbetets karaktär och art. Byråarbetstid tillämpas till exempel på de tjänsteinnehavare och arbetstagare inom tekniska sektorn vilkas arbeten är administrativa till sin karaktär eller består av planerings- och kalkyleringsarbeten. Inom till exempel övervaknings-, kontroll- och arbetsledningsuppgifter i bl.a. byggnadsarbeten och i s.k. fältarbete bestäms arbetstiden däremot enligt § 7.

  Systemet med byråarbetstid tillämpas också på kommunala familjedagvårdsledare och bibliotekspersonal.

  Angående utjämningsperioder se tillämpningsanvisningen för § 7 mom. 1. Vid byråarbetstid är det främst i bibliotek och inom vissa socialvårdsuppgifter det behövs en utjämningsperiod som överstiger en vecka. Också användning av flexibel arbetstid eller spridda arbetstider gör arbetstidsarrangemangen smidigare.

  Innan man inför ett utjämningsschema som är baserat på 36 timmar 45 minuter i genomsnitt, bör förhandlingar föras med förtroendemannen eller personen i fråga på det sätt som bestäms i § 29 mom. 2 och 3 i detta kapitel.


  Arbetstid under söckenhelgsveckor
  mom. 2

  Under de veckor i vilka det ingår en i § 7 mom. 2 nämnd arbetstidsförkortande söckenhelg eller helgdagsafton är den ordinarie arbetstiden per vecka 7 timmar 21 minuter kortare för varje nämnd dag än vad som bestäms i mom. 1. I deltidsarbete minskas arbetstiden under sådana veckor proportionellt så att den för varje arbetstidsförkortande söckenhelg nedsätts med den andel av 7 timmar 21 minuter som deltidsarbetstiden utgör av full arbetstid enligt mom. 1.

  Flexibel arbetstid
  mom. 3

  Vid flexibel arbetstid iakttas bestämmelserna i bilaga 15.

  § 9 Periodarbetstid

  Ordinarie arbetstid
  mom. 1

  I sådant arbete enligt 7 § i arbetstidslagen där arbetstiden ordnas som periodarbete är den fulla ordinarie arbetstiden högst 77 timmar 30 minuter under en 2 veckors period, högst 116 timmar 15 minuter under en 3 veckors period och högst 155 timmar under en 4 veckors period.

  En anställd får åläggas högst sju på varandra följande arbetsskift i arbetsskiftsförteckningen.


  Tillämpningsanvisning

  Bestämmelserna om periodarbetstid kan tillämpas endast i de arbeten och verksamhetsenheter som nämns i 7 § i arbetstidslagen, såsom bl.a. sjukhus, omsorgsinrättningar, hälsocentraler, barndaghem som håller öppet dygnet runt inklusive gruppfamiljedaghem och hem för handikappade, sommarkolonier, flyktingcentraler och servicehem för äldre samt inom hemservicen (ArbetstidsL 7 § 1 mom. 7 punkten). När arbetstiden ordnas för personalen på dessa arbetsplatser står två alternativa arbetstidssystem till buds:

  1. ett system i enlighet med 7 § i arbetstidslagen, om vilket det finns bestämmelser i denna paragraf, eller
    
  2. ett system i enlighet med 6 § i arbetstidslagen, om vilket det finns bestämmelser i § 7 i detta kapitel.
  Kommunen eller samkommunen ska välja det arbetstidssystem som är det mest ändamålsenliga med tanke på verksamheten och skötseln av tjänste- eller arbetsuppgifterna. Angående arbetsskiftsförteckningen se § 30.
  I periodarbete har arbetstiden per vecka eller per dygn inte definierats, och det är inte möjligt att särskilja övertidsarbete per dygn och övertidsarbete per vecka.
  Det är motiverat att använda en utjämningsperiod som överstiger tre veckor endast när det behövs med tanke på verksamheten.

  mom. 2

  Om anställningen inte fortgår en hel arbetsperiod är den ordinarie arbetstiden per kalenderdag i genomsnitt 7 timmar 45 minuter, dock högst 38 timmar 45 minuter per kalendervecka.

  Tillämpningsanvisning

  Bestämmelsen tillämpas när anställningen börjar eller slutar mitt under en arbetsperiod eller när anställningen är kortare än en arbetsperiod.

  Arbetstiden under söckenhelgsperioder
  mom. 3

  Under de arbetsperioder i vilka det ingår en i § 7 mom. 2 nämnd arbetstidsförkortande söckenhelg eller helgdagsafton är den ordinarie arbetstiden under perioden 7 timmar 45 minuter kortare för varje ovan nämnd dag än vad som bestäms i mom. 1 och 2. I deltidsarbete minskas arbetstiden under sådana arbetsperioder proportionellt så att den för varje arbetstidsförkortande söckenhelg nedsätts med den andel av 7 timmar 45 minuter som deltidsarbetstiden utgör av full arbetstid enligt mom. 1 och 2.

  Om anställningen inte fortgår en enda full arbetsperiod, förkortas den ordinarie arbetstiden för varje arbetstidsförkortande söckenhelg eller helgdagsafton som infaller under anställningen så att förkortningen står i samma proportion till ovan i detta moment nämnda förkortning som anställningens längd står till en full arbetsperiod.


  Exempel

  Anställningen fortgår från måndag till följande veckas onsdag (10 kalenderdagar) och innefattar en söckenhelg. Den proportionella förkortningen på grund av söckenhelgen blir 10/14 (10 kalenderdagar/2 veckors arbetsperiod) x 7,75 = 5,54 timmar. Övertidsgränsen är 56 timmar 28 minuter.

  Uträkning: (5 x 7,75 + 3 x 7,75) - 5,54= 38,75 + 23,25 - 5,54 = 56,46 dvs. 56 tim. 28 min.


  Begränsning i fråga om tillämpningsområdet för periodarbete
  mom. 4

  Denna paragraf tillämpas inte på tjänsteinnehavare och arbetstagare i uppgifter som avses i 7 § 1 mom. 3 punkten i arbetstidslagen, med undantag av trafikverk, och i allmänhet inte heller på sådana tjänsteinnehavare och arbetstagare som arbetar vid i 7 § 1 mom. 2 punkten i arbetstidslagen nämnda inrättningars byggnadsarbeten eller vid deras mekaniska verkstäder eller reparationsverkstäder. Det förutsätts att det till den trafikpersonal som avses i detta moment räknas endast sådan personal vars arbetstid också hittills har ordnats som periodarbete.

  § 10 Arbetstid för vissa sakkunniga

  Ordinarie arbetstid
  mom. 1

  Följande tjänsteinnehavares och arbetstagares ordinarie arbetstid är högst 37 timmar 30 minuter i veckan (full arbetstid) eller i genomsnitt den nämnda arbetstiden per vecka under en period på högst sex veckor:

  1. sjukhusfysiker, sjukhuskemister och sjukhusmikrobiologer
    
  2. psykologer vid sjukhus, mentalvårdsbyråer, hälsocentraler, rådgivningsbyråer för uppfostringsfrågor, institutioner för utvecklingsstörda samt andra vård- och omsorgsinrättningar
    
  3. skolpsykologer
    
  4. ledande skötare vid hälsocentraler
    
  5. överskötare (gäller inte biträdande överskötare)
    
  6. socialarbetare och socialterapeuter
    
  7. skolkuratorer
    
  8. hälsoinspektörer samt kemister, laboranter och mjölkkontrollörer (provtagare, mikroskopister, mjölkinspektörer) som främst utför hälso- och miljöövervakningsuppgifter
    
  9. vårdpersonalen vid mentalvårdsbyråer.

  Tillämpningsanvisning

  Den ordinarie arbetstiden per dygn är inte begränsad i denna arbetstidsform, utan den kan variera enligt behoven i verksamheten.
  Angående utjämningsperioder, se tillämpningsanvisningen för § 7 mom. 1.


  Protokollsanteckning

  Arbetstidsformen enligt § 10 iakttas fr.o.m. 1.3.2008 också av kommunens socialarbetare (oberoende av tjänstebeteckning) vilkas arbetstid har följt systemet med byråarbetstid enligt § 8 och av socialterapeuter som arbetar med missbrukarvård och andra socialarbetare vilkas arbetstid har följt allmän arbetstid enligt § 7 eller periodarbetstid enligt § 9.


  Arbetstiden under en söckenhelgsvecka eller söckenhelgsperiod
  mom. 2

  Under de veckor i vilka det ingår en i § 7 mom. 2 nämnd arbetstidsförkortande söckenhelg eller helgdagsafton är den ordinarie arbetstiden per vecka för varje arbetstidsförkortande söckenhelg 7 timmar 30 minuter kortare än vad som bestäms i mom. 1. I deltidsarbete minskas arbetstiden under sådana veckor eller perioder proportionellt så att den för varje arbetstidsförkortande söckenhelg nedsätts med den andel av 7 timmar 30 minuter som deltidsarbetstiden utgör av full arbetstid enligt mom. 1.

  Flexibel arbetstid
  mom. 3

  Vid flexibel arbetstid iakttas bestämmelserna i bilaga 15.

  § 11 Exceptionell ordinarie arbetstid

  Om en tjänsteinnehavares eller arbetstagares ordinarie arbetstid med stöd av 14 § i arbetstidslagen har ordnats med avvikelse från lagens 6 §, iakttas bestämmelserna i tillståndet till undantag eller i ifrågavarande kollektivavtal i stället för bestämmelserna i detta kapitel, till den del bestämmelser uttryckligen anges i tillståndet till undantag eller i kollektivavtalet i fråga. Till övriga delar iakttas bestämmelserna i detta kapitel.


  Tillämpningsanvisning

  Tillståndet till undantag eller kollektivavtalet kan gälla avvikelser från den ordinarie arbetstiden per dygn och per vecka. I tillstånden till undantag och avtalen ingår också bestämmelser om övertidsersättning och i allmänhet också om söndagsersättning. Man kan inte få tillstånd till undantag från till exempel bestämmelserna om vilopauser i detta avtal.


  § 12 Sammanhängande arbetsdag och arbetsskiftets längd

  mom. 1

  Det anses allmänt vara eftersträvansvärd praxis att de anställdas arbetsdag eller arbetsskift är sammanhängande, med de undantag som den dagliga vilotiden medför, utom i de arbeten där det finns någon särskild anledning att ordna arbetsskiftet på något annat sätt. Arbetsskift kortare än fyra timmar ska inte tillämpas om inte den anställdes behov eller verksamheten av grundad anledning förutsätter det.

  Arbetsskiftets längd i periodarbete
  mom. 2

  I periodarbete är ett arbetsskift i regel högst 10 timmar, om inte kortvariga undantag som är nödvändiga med tanke på verkets eller inrättningens verksamhet föranleder något annat eller den behöriga myndigheten och respektive avtalsorganisation lokalt avtalar om något annat. Vid psykiatriska sjukhus och institutioner för utvecklingsstörda kan nattskift ändå vara 11 timmar.


  Tillämpningsanvisning

  I ett lokalt avtal med respektive avtalsorganisation ska bestämmelserna i § 3 med tillämpningsanvisningar iakttas. Om inget lokalt avtal har ingåtts och det är fråga om en tjänsteinnehavare eller arbetstagare som inte är fackansluten, ersätter den anställdes samtycke det lokala avtalet.