På svenska
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  TS-opas

  TS-opas: TS-osapuolet

  A Keskustaso

  Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimukset tehdään TS-sopijaosapuolten KT:n ja TS-sopijajärjestöjen välillä.

  TS-sopijajärjestöjä ovat:

  Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
  Julkisen alan unioni  JAU ry ja
  Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry

  TS-työryhmä

  Keskeisenä neuvotteluelimenä ja toisaalta pysyväisluonteisena työryhmänä toimii KT:n ja TS-sopijajärjestöjen edustajista muodostettu TS-työryhmä.

  B Paikallistaso

  TS-kehittämistyöryhmä

  Kunnassa tulee olla TS-kehittämistyöryhmä, jossa ovat edustettuna kunta ja TS-sopijajärjestöjen paikallisyhdistykset, valtakunnalliset liittotason alayhdistykset tai tällaisen alayhdistyksen paikallisyhdistykset.

  Käytännössä on hyväksytty myös järjestely, jossa TS-kehittämistyöryhmänä toimii useita sopimusaloja käsittelevän VES/TES-neuvotteluryhmän osa, jossa vain TS-sopijajärjestöt ovat edustettuina.

  KoHo ry:llä on paikallisessa TS-kehittämistyöryhmässä yksi paikka  niissä kunnissa ja kuntayhtymissä, joissa sillä on aluepelastuslaitoksissa edustettavia TS-soveltamisalalla.

  TS-kehittämistyöryhmässä kuntaa edustavat kunnan valitsemat jäsenet.

  Alayhdistystä edustaa sen valtuuttama henkilö. Jos em. TS-sopijajärjestöllä ei ole paikallista rekisteröityä alayhdistystä, neuvottelut käydään em. järjestön valtuuttaman henkilön kanssa, joka voi olla esimerkiksi pääluottamusmies tai luottamusmies.

  Tehtävät

  TS-kehittämistyöryhmä käsittelee osaltaan TS:n mukaista tehtäväkohtaista palkkaa ja henkilökohtaista lisää koskevat arviointijärjestelmät (jäljempänä TKP/HL:n arviointijärjestelmät) ennen niiden vahvistamista kunnan päätöksentekoelimissä.

  TS-kehittämistyöryhmä seuraa TKP:n ja HL:n arviointijärjestelmien maksamisen toimivuutta kunnassa ja tekee tarvittaessa niihin liittyviä kehittämis- ja muutosehdotuksia kunnalle.

  TS-kehittämistyöryhmä voi käsitellä myös muita yhdessä
  tarpeelliseksi katsomiaan TS:n palkkausmääräysten kehittämiseen liittyviä asioita kuten esimerkiksi TS-soveltamisalan yleistä paikallisen tason palkkakehitystä.

  Työskentelytavat

  Neuvottelut käydään kaikkien osapuolten luottamuksellisina yhteisneuvotteluina. Käsitellyistä asioista pidetään pöytäkirjaa.

  Tehdyistä päätöksistä tiedotetaan kaikille osapuolille ja kaikille kunnan TS-soveltamisalan organisaatiossa työskenteleville TS-kehittämistyöryhmässä parhaaksi todetulla tavalla.

  TS-kehittämistyöryhmän asiantuntemusta voidaan parhaiten lisätä työryhmän yhteiskoulutuksella.

  Päätöksenteko

  TKP:n ja HL:n määrittämistä koskevia arviointijärjestelmiä käsiteltäessä asiasta tulee neuvotella ja pyrkiä yksimielisyyteen. Jos yksimielisyyttä ei saavuteta, ei asian käsittelyä voi siksi jättää kesken, vaan kunnan tulee viime kädessä tehdä asiaa koskeva päätös ja panna se täytäntöön.

  Arviointijärjestelmät tehdään TS:n puitteissa eikä kyse ole paikallisen virka- ja työehtosopimuksen solmimisesta, ellei joiltain osin haluta nimenomaisesti poiketa virka- ja työehtosopimusmääräyksistä paikallisen sopimisoikeuden puitteissa.

  Palkkatiedot

  TS-soveltamisalan palkkojen kehitykseen liittyvät tiedot tulee kunnan tarpeelliseksi katsomiltaan osin saattaa TS-kehittämistyöryhmän käyttöön lain säännösten ja virka- ja työehtosopimusmääräysten sallimissa rajoissa.