På svenska

OVTES 2020– 2021

2020–2021

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Osio G Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö

  I Soveltaminen

  1 § Soveltamisala

  1 mom.    

  Tätä osiota sovelletaan kelpoisuusvaatimukset täyttävään päiväkotien ja sairaaloiden sekä 1.6.2021 voimassa olevan varhaiskasvatuslain mukaisen kerhotoiminnan varhaiskasvatuksen opettajan, erityisopettajan tai päiväkodin johtajan tehtävässä toimivaan opetushenkilöstöön.


  Soveltamisohje

  Kelpoisuusvaatimukset täyttävillä tarkoitetaan Varhaiskasvatuslain 540/2018 26 §, 30 § tai 31 §:n mukaisen kelpoisuuden omaavaa henkilöä.

  Kelpoisuusvaatimukset täyttävillä tarkoitetaan myös varhaiskasvatuslain 75 §:n siirtymäsäännösten mukaista kelpoisuutta toimia varhaiskasvatuslain 26 §:n, 30 §:n ja 31 §:n mukaisissa tehtävissä.

  Lisäksi varhaiskasvatuksen esiopettajan tehtävässä toimivan kelpoisuusvaatimuksen täyttää Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 7 §:n mukaisen kelpoisuus.


  2 mom.     

  Tämän osion lisäksi varhaiskasvatuksen opetushenkilöstöön noudatetaan OVTES:n osion A seuraavia määräyksiä:

  I soveltamisala ja työrauha

  1 § Soveltamisala 1, 2 ja 4 momentit
  4 § Työrauha

  III Työaikamuodot

  31 § Työaikamuodot

  3 mom.    

  Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstöön sovelletaan lisäksi seuraavia kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) määräyksiä:

  I luku Yleinen osa

  2 § (sopimuksen suhde aikaisempiin palvelussuhteen ehtoihin), 4 § (paikallinen sopiminen), 5 § (työnantajan yleiset oikeudet), 6 § (työsuhteen ja siihen perustuvien oikeuksien alkaminen, 7 § (virantoimitus), 8 § (palvelussuhteen jatkuminen keskeytymättä), 9 § (lääkärintodistuksen esittäminen), 10 § (työntekijän tehtävät).

  II luku Palkkaus

  1 § (viranhaltijan ja työntekijän oikeus palkkaan), 2 § (palkkaukseen liittyviä keskeisiä peruskäsitteitä), 4 § (osa-aikaisen palkka), 5 §:n pöytäkirjamerkintä työsuojeluvaltuutetun korvauksesta, 7 § (palkkahinnoittelu), 8 § (palkkahinnoittelun ulkopuoliset viranhaltijat/työntekijät), , 11 § (henkilökohtainen lisä), 13 § (tulospalkkio), 14 § (kertapalkkio), 15 § (rekrytointilisä), 16 § (kielilisä), 18 § (palkanmaksu), 19 § (palkan laskeminen kalenterikuukautta lyhyemmältä ajalta), 20 § (saatavan kuittausoikeus ja palkan takaisinperintä), 21 § (palkka virantoimituksesta pidättämisen ajalta)

  III luku Työaika (soveltuvin osion)

  IV luku Vuosiloma

  V luku Virka- ja työvapaat sekä perhevapaat

  VI luku Kustannusten ja luontoissuoritusten korvaukset

  VII Luottamusmiehet

  VIII Lomauttaminen, osa-aikaistaminen ja palvelussuhteen päättyminen

  Liite 16 Matkakustannusten korvaukset