Suomeksi

UKTA 2020– 2021

2020–2021

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Del G Undervisningspersonalen inom småbarnspedagogiken

  I Tillämpning

  § 1 Tillämpningsområde

  mom 1.    

  Denna del tillämpas på undervisningspersonal som uppfyller behörighetsvillkoren och som arbetar som lärare inom småbarnspedagogik, speciallärare inom småbarnspedagogik eller daghemsföreståndare på daghem och sjukhus samt i klubbverksamhet enligt den lag om småbarnspedagogik som gäller 1.6.2021.


  Tillämpningsanvisning

  Med personer som uppfyller behörighetsvillkoren avses personer som har behörighet enligt 26 §, 30 § eller 31 § i lagen om småbarnspedagogik 540/2018. 

  Med personer som uppfyller behörighetsvillkoren avses också personer som har behörighet att i enlighet med övergångsbestämmelserna i 75 § i lagen om småbarnspedagogik verka i sådana uppgifter som avses i 26 §, 30 § eller 31 § i lagen.

  Därtill uppfyller den som har behörighet enligt 7 § i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) behörighetsvillkoren för en förskolelärare inom småbarnspedagogiken.


  mom. 2    

  Utöver del G tillämpas på undervisningspersonalen inom småbarnspedagogiken följande bestämmelser i UKTA del A:

  I Tillämpningsområde och arbetsfred

  § 1 Tillämpningsområde mom. 1, 2 och 4
  § 4 Arbetsfred

  III Arbetstidsformer

  § 31 Arbetstidsformer

  mom. 3

  På undervisningspersonalen inom småbarnspedagogiken tillämpas dessutom följande bestämmelser i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA):
   
  Kapitel I  Allmän del

  § 2 (avtalets förhållande till tidigare anställningsvillkor), § 4 (lokala avtal), § 5 (arbetsgivarens allmänna rättigheter), § 6 (tidpunkten då ett arbetsavtalsförhållande och medföljande rättigheter börjar), § 7 (tjänsteutövning), § 8 (anställningen fortsätter utan avbrott), § 9 (uppvisande av läkarintyg), § 10 (arbetstagarens uppgifter).
   
  Kapitel II  Löner  

  § 1 (de anställdas rätt till lön), § 2 (grundläggande lönebegrepp), § 4 (deltidslön), § 5 (protokollsanteckningen om ersättning till en arbetarskyddsfullmäktig), § 7 (lönesättning), § 8 (anställda utanför lönesättningen), § 11 (individuellt tillägg), § 13 (resultatbonus), § 14 (engångsarvode), § 15 (rekryteringstillägg), § 16 (språktillägg), § 18 (lönebetalning), § 19 (uträkning av lön för kortare tid än en kalendermånad), § 20 (kvittningsrätt och återkrav av lön), § 21 (lön under avstängning från tjänsteutövning).
   
  Kapitel III Arbetstid (i tillämpliga delar)
   
  Kapitel IV Semester
   
  Kapitel V Tjänst-, arbets- och familjeledighet
   
  Kapitel VI Ersättningar för kostnader och naturaprestationer
   
  Kapitel VII Förtroendemän
   
  Kapitel VIII Permittering, ombildning till deltidsanställning, anställningens upphörande
   
  Bilaga 16 Ersättningar för resekostnader