2020– 2021

OVTES

2020–2021

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

I Viran-/toimenhaltijoiden palkka ja työaika

1 § Rehtorin tehtäväkohtainen palkka

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkka-asteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

2 § Opettajan hinnoittelutunnukset ja peruspalkka työaikavaihtoehdossa 1 (ks. palkkaliite)

4 07 04 01 3

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai
soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

4 07 04 01 4

Muu soveltuva tutkinto tai erivapaus
kansanopistonopettajan virkaan


Soveltamisohje

Työnantaja ja opettaja, johon on sovellettu vaihtoehtoa 2, (ks. kokonaistyöaika 7 §) voivat sopia vaihtoehto 1 mukaiseen palkkaus- ja työaikaan siirtymisestä.


3 § Opettajan työaika vaihtoehdossa 1

1 mom.           

Opettajan kokonaistyövelvollisuus jakautuu työvuoden aikana opetusvelvollisuuteen ja muuhun työvelvollisuuteen.

2 mom.           

Opettajan vuotuinen kokonaistyövelvollisuus on seuraava:

äidinkieli

700 tuntia

opiskelijalle vieras kieli, matematiikka, fysiikka ja kemia

800 tuntia

muut aineet

870 tuntia

Opettajan opetusvelvollisuus on 3/4 kokonaistyövelvollisuuden tuntimäärästä.

Jos opettaja opettaa useampia aineita, joiden tuntimäärät ovat erilaiset, hänen opetusvelvollisuutensa lasketaan eri aineiden opetusvelvollisuuksien mukaan painotettuna.


Pöytäkirjamerkintä

Opetustunnin pituus on 45 minuuttia. Opetustuntiin sisältyy opetuksen valmistelu samoin kuin opetukseen kuuluvien kertausten, kokeiden ja muiden tehtävien valmistus ja korjaus, kansankorkeakoulun erikoiskurssin tutkielmien ohjausta ja tarkastusta lukuun ottamatta sekä osallistuminen opettajainkokouksiin.


3 mom. (voimaan 1.8.2020)

Opettajan vuotuinen muun työn työvelvollisuus on 315 tuntia vuodessa, jos opettajan opetusvelvollisuus on 3/4 kokonaistyövelvollisuudesta.

Muuhun työvelvollisuuteen kuuluvan tunnin pituus on 60 minuuttia.


Pöytäkirjamerkintä

Opettajan muuhun työvelvollisuuteen kuuluvat tehtävät tulee kokonaistyövelvollisuutta jaettaessa yleisesti määritellä. Muuhun työvelvollisuuteen ensisijaisesti kuuluvia ovat sisäoppilaitoksen luonteesta johtuvat kasvatukselliset, ohjaus-, valvonta- ja huoltotehtävät. Muuhun työvelvollisuuteen sisältyy myös apulaisrehtorin ja vararehtorin tehtävät sekä opettajalle mahdollisesti määrätyt erityistehtävät, esimerkiksi kirjaston hoito.


4 mom. (voimaan 1.8.2020)

Jos opiston opetustyön järjestäminen erityisestä syystä niin vaatii tai opettajan kanssa sovitaan, opettajan opetusvelvollisuus voidaan määrätä edellä mainittua suuremmaksi tai pienemmäksi. Tällöin muuta työvelvollisuutta lisätään tai vähennetään 1,5 tuntia jokaista oppituntia kohden. Opettajan opetusvelvollisuuden tulee olla kuitenkin vähintään 2/3 työvelvollisuudesta, ellei toimivaltainen viranomainen erityisistä syistä päätä alentaa opetusvelvollisuutta puoleen kokonaistyövelvollisuudesta.

5 mom.           

Ammatinvalinnan yhdysopettajan tehtäviä hoitavalle opettajalle saadaan lukea opetustunneiksi 10 tuntia työvuodessa jokaista ohjaukseen osallistuvaa hänen toimenpiteidensä kohteena olevaa 30 opiskelijan ryhmää kohti.

6 mom.           

Jos opettaja määrätään hoitamaan etäopetuksen ohjaustyö, luetaan siitä työnantajan vahvistama tuntimäärä opetustunteihin siten, että 1,5 tunnin työtä vastaa yksi oppitunti.

7 mom.           

Opettajan työaikaa lyhennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuvan loppiaisen johdosta laskennallisesti yhden päivän työ- ja opetusvelvollisuutta vastaava osa.

4 § Opettajan hinnoittelutunnukset ja peruspalkka työaikavaihtoehdossa 2 (ks. palkkaliite)

4 07 04 02 1

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai
soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

4 07 04 02 2

Soveltuva korkeakoulututkinto

4 07 04 02 3

Muu tutkinto


Soveltamisohje

Vaihtoehtoa 2 sovelletaan niiden kansanopiston opettajien palvelussuhteen ehtoihin, joihin ei sovelleta vaihtoehtoa 1.

Työnantaja ja opettaja, johon on sovellettu vaihtoehtoa 1, voivat sopia vaihtoehdon 2 mukaiseen palkkaukseen ja työaikaan siirtymisestä.


5 § Vuosisidonnainen lisä

Rehtorin ja päätoimisen opettajan vuosisidonnaiseen lisään oikeuttava aika ja sen laskenta määräytyvät osion A 12–18 §:n mukaan. Siihen oikeuttavat vuodet ja prosentit ovat seuraavat:

Voimassa 31.3.2021 asti

5 v.

8 v.

10 v.

15 v.

20 v.

Rehtori

 

 

5 %

4 %

6 %

Opettaja vaihtoehdossa 1

2 %

2 %

9 %

6 %

6 %

Opettaja vaihtoehdossa 2

2 %

2 %

5 %

 

 

Voimassa 1.4.2021 alkaen

5 v.

8 v.

10 v.

15 v.

20 v.

Rehtori

 

 

5 %

4 %

6 %

Opettaja vaihtoehdossa 1

2 %

1 %

9 %

6 %

6 %

Opettaja vaihtoehdossa 2

2 %

1 %

5 %

 

 

6 § Rehtorin työaika ja vuosiloma

1 mom.           

Rehtorin työaika on kokonaistyöaika, joka on soveltuvin osin oppilaitoksen toiminnalliset vaatimukset huomioon ottava toimistotyöaika.


Pöytäkirjamerkintä

Rehtorin tehtävät ovat osittain sellaisia, että niiden tekeminen toimistotyöajan puitteissa on vaikeaa sekä osittain sellaisia, jotka voidaan tarkoituksenmukaisemmin tehdä muualla kuin työpaikalla. Työmäärä vaihtelee lukuvuoden eri aikoina. Näistä syistä työaika muodostuu joustavaksi lukuvuoden eri aikoina ja päivittäinkin poiketen tältä osin toimistotyöajasta.


2 mom.           

Työnantaja päättää rehtorin opetusvelvollisuuden työvuosittain paikallisesti ottaen huomioon opiston koko ja muut paikalliset olosuhteet enintään 325 tunniksi.

3 mom.           

Rehtorin vuosiloma määräytyy osion A 33 § 1 momentin mukaan.

7 § Opettajan työaika ja vuosiloma vaihtoehdossa 2

1 mom.           

Opettajan työaika on kokonaistyöaika, joka on soveltuvin osin oppilaitoksen toiminnalliset vaatimukset huomioon ottava toimistotyöaika. Kokonaistyöaika jakaantuu opetukseen ja muuhun työhön.


Pöytäkirjamerkintä

Opettajan tehtäväkokonaisuus muodostuu osittain tehtävistä, joiden tekeminen toimistotyöajan puitteissa on vaikeaa sekä osittain tehtävistä, jotka voidaan tarkoituksenmukaisemmin tehdä muualla kuin työpaikalla. Työmäärä vaihtelee työvuoden eri aikoina. Näistä syistä työaika muodostuu joustavaksi lukuvuoden eri aikoina ja päivittäinkin poiketen tältä osin toimistotyöajasta.


2 mom.           

Opettajan vuosiloma määräytyy osion A 33 §:n 1 momentin määräysten mukaan.

3 mom.           

Opettajan opetusvelvollisuus työvuodessa on seuraava:

1

Äidinkieli

525 tuntia

2

Opiskelijalle vieras kieli, matematiikka, fysiikka ja kemia

600 tuntia

3

Uskonto, psykologia, historia, kirjallisuus, yhteiskuntaoppi, taloustieto, biologia, maantieto ja muut aineet

652 tuntia

4 mom.           

Jos opiston opetustyön järjestäminen erityisestä syystä vaatii, opettajan opetusvelvollisuus voidaan määrätä edellä mainittua suuremmaksi tai pienemmäksi. Opetusvelvollisuutta ei kuitenkaan tule alentaa alle 90 %:iin opetusvelvollisuudesta.


Pöytäkirjamerkintä

Opetusvelvollisuuteen kuuluvan opetustunnin pituus on 45 minuuttia.


5 mom.           

Ammatinvalinnan yhdysopettajan tehtäviä hoitava opettajalle saadaan lukea opetustunneiksi 10 tuntia työvuodessa jokaista ammatinvalinnan ohjaukseen osallistuvaa 30 opiskelijan ryhmää kohti.