På svenska

OVTES 2020– 2021

2020–2021

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Osio C Ammatillisen oppilaitoksen opetushenkilöstö

  VII Tuntiopettajat

  25 § Päätoiminen tuntiopettaja

  1 mom.

  Tuntiopettajan, jonka vuotuinen työaika on 1 500 tuntia (kokoaikaisen työaika), palkka määräytyy samoin perustein kuin 12 §:n opettajaviran haltijalla. Alle 1 500 tuntia tekevän tuntiopettajan palkka on samassa suhteessa alempi kuin hänelle määrätty työaika on täyttä työaikaa lyhyempi.


  Esimerkki

  Opettaja palkattiin ajalle 24.8.–18.12.2020. Viikko 42 on alustavasti suunniteltu opettajan vapaajaksoviikoksi. Vapaajaksoa on 7 kalenteripäivää. Työpäiviksi lasketaan kaikki muut päivät (ma–pe), paitsi vapaajaksopäivät. Virkasuhteeseen sisältyy 80 työpäivää (ma–pe). Vuotta lyhyemmissä palvelussuhteissa kokoaikaisen opettajan työaika on 37,5 tuntia viikossa, josta sitomattoman työajan osuus on 12 §:n 1 momentin mukainen. Täysiä työviikkoja on 16, joten opettajan 100 %:n työaika on 16 x 37,5 = 600 tuntia. Jos opettajalle on vahvistettu 500 työtuntia, on opettajan työaika tällöin 83,33 % täydestä työajasta (500/600).


  2 mom.

  Päätoimisen tuntiopettajan vuosityöaika on vähintään 800 tuntia työvuodessa tai vähintään keskimäärin 20 tuntia viikossa. Sitomattoman työajan osuus on 12 § mukainen.


  Soveltamisohje

  Tuntiopettaja katsotaan päätoimiseksi, jos hän opettaa keskimäärin vähintään 16 tuntia viikossa.


  3 mom.    

  4 11 07 00 1

  Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  4 11 07 00 2

  Soveltuva korkeakoulututkinto, insinöörin tai rakennusarkkitehdin tutkinto

  4 11 07 00 3

  Soveltuva opistoasteen tutkinto

  4 11 07 00 4

  Muu soveltuva tutkinto tai koulutus

  26 § Sivutoiminen tuntiopettaja

  1 mom.

  Tuntiopettaja katsotaan sivutoimiseksi, jos hän opettaa keskimäärin alle 16 tuntia viikossa. Sivutoimiselle tuntiopettajalle (4 11 07 03 3) maksetaan palkkaliitteen mukainen tuntipalkkio jokaiselta pidetyltä opetustunnilta.


  Soveltamisohje

  Tuntipalkkion määrittämisessä tulee ottaa huomioon opetustyön vaativuus ja vastuullisuus, opettajan taidot ja kyky sekä opettajan koulutustaso ja kelpoisuus.


  2 mom.

  Kelpoisuusvaatimuksissa tarkoitettua pätevyyttä vailla olevan sivutoimisen tuntiopettajan epäpätevyysalennus määräytyy osion A II luvun 8 §:n mukaisesti.