På svenska

OVTES 2020– 2021

2020–2021

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Osio C Ammatillisen oppilaitoksen opetushenkilöstö

  I Soveltaminen

  1 § Soveltamisala

  1 mom.

  Tämän osion sopimusmääräyksiä sovelletaan ammatillisen oppilaitoksen opetushenkilöstöön.

  2 mom.

  Tämän osion käyttöönotosta neuvotellaan paikallisesti kunnallisen pääsopimuksen 14 § 2 momentin mukaisesti. Osio tulee ottaa käyttöön viimeistään 1.8.2020.  

  3 mom.

  Musiikin toisen asteen ammatillisiin tutkintoihin (musiikkialan perustutkinto) johtavassa koulutuksessa opettajien palvelussuhteen ehdot määräytyvät osion F liitteen 10 mukaan.

  4 mom.

  Yhteispäätoimisen tuntiopettajan palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES 2018–2019 osion C yhteisen osan ja liitteiden 4–9 sekä osion A päätoimisia tuntiopettajia koskevien määräysten mukaisesti. (Voimassa 1.4.2020–31.7.2022).

  5 mom.

  Tämän osion lisäksi opetushenkilöstöön noudatetaan OVTES:n osion A seuraavia määräyksiä:  

  I Soveltaminen ja työrauha
  1 § Soveltamisala
  2 § Paikallinen sopiminen ja muut soveltamisalaa koskevat rajoitukset
  4 § Työrauha

  II Virkasuhteisen opetushenkilöstön palkkaus
  5 § Palkka eri kalleusluokissa
  6 § Palkkausperusteet ja palkkausjärjestelmä
  7 § Tehtävien muutoksen vaikutus palkkaan
  8 § Epäpätevyysalennus muilla kuin peruskoulun ja lukion opettajilla
  9 § Erivapauden vaikutus palkkaan
  10 § Palkan tarkistaminen paikallisella päätöksellä
  11 § Henkilökohtainen lisä
  12 § Vuosisidonnainen lisä (kokonaistyöajassa olevat)
  13 § Vuosisidonnaiseen lisään oikeuttava aika
  15 § Vuosisidonnaiseen lisään oikeuttavan ajan vähimmäispituus
  16 § Vuosisidonnaiseen lisään luettavat virantoimituksen keskeytykset
  17 § Vuosisidonnaisen lisän hakeminen
  18 § Palvelulisän siirtymäsäännös
  19 § Syrjäseutulisä
  20 a § Rekrytointilisä
  21 § Varsinainen palkka
  28 § Palkkioiden pyöristäminen
  29 § Palkanmaksu, oikeus palkkaan, työnantajan saatavan kuittausoikeus, palkka virantoimituksesta pidättämisen ajalta ja palkan laskeminen kalenterikuukautta lyhyemmältä ajalta
  30 § Palkkaus lyhytaikaisessa palvelussuhteessa

  III Työaika
  31 § Työaikamuodot

  IV Vuosiloma, laskennallinen vuosiloma ja lomaraha
  33 § Vuosiloma ja laskennallinen vuosiloma 
  34 § Lomaraha
  35 § Vuosilomaetuudet siirryttäessä tehtävästä toiseen

  V Virantoimituksen keskeytys
  38 § Sairausloma
  40 § Äitiysvapaan pituus ja oikeus palkalliseen äitiysvapaaseen
  41 § Sairausvakuutuslain mukainen päivä-, äitiys-, isyys- ja vanhempainraha sekä eräät muut korvaukset
  42 § Osittaisen virkavapaan ja viranhoidon palkkaus 
  43 § Osittainen hoitovapaa (sovelletaan 1 mom. ja 3 mom.)
  44 § Terveydenhoidollisten tutkimusten vaikutus palkkaan
  45 § Reservin kertausharjoitukset ja väestönsuojelukoulutus
  46 § Kansanedustajan tehtävän, valtioneuvoston ja Euroopan parlamentin jäsenyyden sekä asevelvollisuuden tai siviilipalveluksen suorittamisen vaikutus palkkaan
  47 § Yhteisiä opettajia koskevien määräysten soveltamisala (soveltuvin osin)
  48 § Yhteisen opettajan palvelussuhteen ehtojen määräytyminen (soveltuvin osin)
  49 § Yhteisen opettajan työaika (soveltuvin osin)

  VII Virkasuhteiset tuntiopettajat
  A PÄÄTOIMISET TUNTIOPETTAJAT
  51 § Päätoimisuus (3 mom.)
  54 § Päätoimiseen tuntiopettajaan sovellettavat muut sopimusmääräykset (soveltuvin osin)
  B SIVUTOIMISET TUNTIOPETTAJAT
  57 § Sivutoimisen tuntiopettajan virantoimituksen keskeytys

  VIII Opetushenkilöstön irtisanomisajat
  58 § Irtisanomisajat

  6 mom.

  Lisäksi palvelussuhteen ehtoina sovelletaan soveltuvin osin KVTES:n määräyksiä.