Suomeksi
UKTA
Del C Undervisningspersonalen inom yrkesutbildningen

VII Timlärare

§ 25 Timlärare i huvudsyssla

mom. 1

Lönen för en timlärare vars årliga arbetstid är 1 500 timmar (arbetstid för heltidsanställda) bestäms på samma grunder som för en lärartjänsteinnehavare i § 12. Lönen för en timlärare som arbetar mindre än 1500 timmar är lägre i samma proportion som arbetstiden är kortare än full arbetstid.


Exempel

En lärare har anställts för perioden 24.8–18.12.2020. Vecka 42 har preliminärt planerats som ledig period för läraren. Den lediga perioden omfattar 7 kalenderdagar. Som arbetsdagar räknas alla dagar (mån–fre), förutom de dagar som ingår i den lediga perioden. I tjänsteförhållandet ingår 80 arbetsdagar (mån–fre). I kortare anställningsförhållanden än ett år är en heltidsanställd lärares arbetstid 37,5 timmar per vecka, varav andelen icke-bunden arbetstid följer § 12 mom. 1. Läraren har 16 fulla arbetsveckor, så arbetstiden på 100 % är 16 x 37,5 = 600 timmar. Om 500 arbetstimmar fastställts för läraren är lärarens arbetstid 83,33 % av full arbetstid (500/600). 


mom. 2

Den årliga arbetstiden för en timlärare i huvudsyssla är minst 800 timmar per arbetsår eller i genomsnitt minst 20 timmar per vecka. Andelen icke-bunden arbetstid framgår av § 12.


Tillämpningsanvisning

En timlärare anses ha en anställning i huvudsyssla om timläraren undervisar i genomsnitt minst 16 timmar i veckan.


mom. 3   

4 11 07 00 1

Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

4 11 07 00 2

Lämplig högskoleexamen, ingenjörs- eller byggnadsarkitekt- examen

4 11 07 00 3

Lämplig examen på institutnivå

4 11 07 00 4

Annan lämplig examen eller utbildning

26 § Timlärare i bisyssla

mom. 1

En timlärare anses ha en anställning i bisyssla om timläraren undervisar i genomsnitt mindre än 16 timmar i veckan. Till en timlärare i bisyssla (4 11 07 03 3) betalas för varje undervisningstimme läraren hållit ett timarvode enligt lönebilagan.


Tillämpningsanvisning

När timarvodet fastställs bör man beakta undervisningsarbetets svårighetsgrad och ansvar, lärarens färdigheter och arbetsförmåga samt utbildningsnivå och behörighet.


mom. 2

För sådana timlärare i bisyssla som saknar den behörighet som avses i behörighetsvillkoren görs ett avdrag för avsaknad av behörighet enligt del A kap. II § 8.