På svenska

OVTES 2020– 2021

2020–2021

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Osio B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön työaikakokeiluja koskevat sopimusmääräykset

  II Peruskoulun rehtorinviran haltijan työaika ja palkka

  2 § Peruskoulun rehtorinviran haltijan työaika

  1 mom.

  Rehtorin työaika on kokonaistyöaika, joka on soveltuvin osin peruskoulun/oppilaitoksen toiminnalliset vaatimukset huomioon ottava toimistotyöaika. Rehtorin oikeus vuosilomaan määräytyy OVTES:n osio A 33 §:n 1 momentin mukaisesti.


  Pöytäkirjamerkintä

  Rehtorin tehtävät ovat osittain sellaisia, että niiden tekeminen toimistotyöajan puitteissa on vaikeaa sekä osittain sellaisia, jotka on tehtävä tai voidaan tarkoituksenmukaisimmin tehdä muualla kuin koululla. Työmäärä vaihtelee lukuvuoden eri aikoina huomattavasti. Näistä syistä työaika muodostuu joustavaksi lukuvuoden eri aikoina ja päivittäinkin poiketen tältä osin toimistotyöajasta. 

  Ennen työvuoden alkua rehtorille vahvistetaan työaikasuunnitelma, joka sisältää opetus- ja ohjaustyön määrän sekä rehtorin muut tehtävät.


  2 mom.

  Rehtorinviran haltijan vuotuinen opetustuntimäärä on vuosiluokkien 1–6 koulussa (alakoulu), erityiskoulussa, vuosiluokkien 7–9 koulussa (yläkoulu) tai yhtenäisessä peruskoulussa 38–494 tuntia. Vähintään 42 palkkaperusteryhmää käsittävässä alakoulussa tai vähintään 31 palkkaperusteryhmää käsittävässä yläkoulussa työnantaja voi vahvistaa opetustuntimäärän nollaksi.


  Soveltamisohje

  Rehtorin opetustuntimäärää vahvistettaessa otetaan huomioon mm. oppilaitoksen koko, johdettavien määrä, koululle määrätty erityinen koulutustehtävä, useamman koulun johtaminen, rehtorin budjettivastuu ja muut paikalliset erityisolosuhteet.


  3 § Peruskoulun rehtorinviran haltijan palkka

  1 mom. 

  Rehtorinviran haltijan tehtäväkohtaiset palkat I ja II kalleusluokissa sekä hinnoittelutunnukset palkkaperusteryhmittäin, ks. palkkaliite.

  2 mom.

  I Vuosiluokkia 1–6 käsittävän koulun rehtorin palkka ilmenee palkkaliitteestä

  Hinnoittelutunnukset

   

  4 03 01 10 1

  12–23

  4 03 01 20 1

  24–30

  4 03 01 30 1

  31–

  3 mom.  

  II Vuosiluokkia 7–9 käsittävän koulun rehtorin palkka ilmenee palkkaliitteestä

  Hinnoittelutunnukset

   

  4 03 01 10 2

  –6

  4 03 01 20 2

  7–14

  4 03 01 30 2

  15–19

  4 03 01 40 2

  20–

  4 mom. 

  III Erityiskoulun rehtorin palkka ilmenee palkkaliitteestä

  Hinnoittelutunnukset

   

  4 03 01 10 3

  6–11

  4 03 01 20 3

  12–20

  4 03 01 30 3

  21–25

  4 03 01 40 3

  26–


  Soveltamisohje

  Ks. palkka-asteikon käytöstä OVTES:n osion A 6 ja 10 §.


  5 mom.

  Rehtorin palkka-asteikko määräytyy vuosiluokkien 7–9 määräyksen mukaan myös silloin, jos rehtorinviran haltija on määrätty vastaamaan

  a) vuosiluokkien 1–9 koulusta tai

  b) vuosiluokkien 1–6 koulusta, jossa on lisäksi vähintään kuusi erityisopetuksen palkkaperusteryhmää.

  Koululla tarkoitetaan tässä yhtä hallinnollisesti itsenäistä koulua tai useampia itsenäisiä kouluja, joiden rehtorin tehtävät on määrätty yhdelle rehtorinviran haltijalle.


  Soveltamisohje

  Erityisopetuksen palkkaperusteryhmät on määritelty B osion yhteisten määräysten 2 § 1 momentin 3 kohdassa.

  Rehtorin, jolla ei ole asetuksen (986/1998) mukaista kelpoisuutta, palkka-asteikon alaraja on 3–15 % ao. asteikkojen alarajaa alempi.


  4 § Poistettu

  5 § Poistettu

  6 § Rehtorin vuosisidonnainen lisä

  Opetushenkilöstön vuosisidonnaiseen lisään oikeuttava aika ja sen laskenta määräytyvät osion A 12–18 §:n mukaan. Siihen oikeuttavat vuodet ja prosentit ovat seuraavat:

   

  5 v.

  8 v.

  10 v.

  15 v.

  20 v.

  Rehtori

   

   

  5 %

  5 %

  10 %