På svenska

OVTES 2020– 2021

2020–2021

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Osio B Yleissivistävän koulun opetushenkilöstön työaikakokeiluja koskevat sopimusmääräykset

  III Peruskoulun lisätehtäväkiintiö

  7 § Peruskoulun lisätehtäväkorvauskiintiö

  1 mom. 

  Jos opettajanviran haltijalle määrätään koulun tai kunnan opetustoimen kehittämiseen, suunnitteluun, hallintoon liittyvä lisätehtävä tai keskimääräistä enemmän taide- ja taitoaineen hankinta- ja kunnossapitotyötä, siitä maksetaan korvaus tehtävän työllistävyyden, vaativuuden ja vastuullisuuden perusteella. Työnantaja vahvistaa lisätehtäviin koulu- tai kuntatasolla käytettävän rahamäärän.


  Soveltamisohje

  Työ, joka voi tulla korvattavaksi tämän määräyksen mukaan, on muuta kuin oman viran hoitamiseen liittyvää työtä (perustehtävä). Opettajan perustehtäväkuvaan kuuluvat tehtävät eivät ole lisätehtäviä.

  Erikseen määritellyillä korvauksilla korvataan sellaisia lisätehtäviä, jotka eivät kuulu jokaisen opettajan perustehtäväkuvaan, esim. vaativia kehittämisprojekteja tai koulun kirjaston hoitoa. Lisätyöt voivat tulla korvattavaksi B osion 14 § 2 momentin mukaan (suunnittelutyö, työyhteisön kehittäminen, koulutyön ulkopuolisena aikaan määrätty koulutus) tai tämän sopimusmääräyksen mukaan. Vaativia kehittämistehtäviä voivat olla kansainväliset, kansalliset tai kuntaa koskevat tehtävät, kuten esim. opetussuunnitelman/arviointi-järjestelmän tai muun kehittämisohjelman laatiminen, koulun toimintaan liittyvän kansainvälisen yhteistyön kuten EU-projektin yhdyshenkilön tehtävät tai muuhun laajempaan projektiin, opetusministeriön tai OPH:n toimeenpanemaan valtakunnalliseen opetuksen kehittämisprojektiin osallistumiseen liittyvät työt tai koulun rakennusprojektin yhteydessä suunnittelutyöhön yms. osallistuminen (esim. asiantuntija kemian koeluokkatilojen suunnittelussa).

  Tällä sopimusmääräyksellä korvataan työnantajan määräämän ylimääräisen lisätyön aiheuttamaa työn tekemiseen tarvittavaa lisäaikaa, ei mahdollista tehtäväkohtaisessa palkassa huomioon otettavaa tehtävän vaativuuden olennaista lisääntymistä. Samaa työtä/tekijää ei voi korvata sekä tehtäväkohtaisessa palkassa tehtävien vaativuuden lisääntymisenä että lisätyönä, ellei kyseessä ole perustehtäväkuvan ulkopuolinen ylimääräistä työaikaa edellyttävä lisätehtävä, joka lisää samalla tehtävien vaativuutta olennaisesti.


  2 mom.

  Edellä 1 momentin mukaisten lisätehtävien korvaamiseen on käytettävä euromäärä, joka ilmenee jäljempänä palkkataulukosta (pakollisen lisätehtävän = ent. kunta- ja koulukohtainen sekä taito- ja taideaineiden korvaus.)

  3 mom.

  Kunnan toimivaltainen viranomainen saa harkintansa mukaan käyttää 1 momentin tarkoitukseen 2 momentissa määrätyn euromäärän lisäksi sen euromäärän, jonka se käytti OVTES:n 2010–2011 osion B liite 1 mukaisiin erityistehtäviin (11–22 § ja 24–25 §).

  4 mom.

  Paikallisesti voidaan lisäksi sopia 2–3 momentteja suuremman euromäärän käyttämisestä 1 momentin mukaiseen tarkoitukseen. Tämän momentin mukainen euromäärä rahoitetaan paikallisesta järjestelyerästä tai työnantajan harkinnan perusteella muusta tarkoitukseen ohjaamasta rahasta. Siltä osin, kun tehtäviin käytetään paikallista järjestelyerää, se palautuu uudelleen jaettavaksi paikallista järjestelyerää seuraavan kerran jaettaessa, jos rahamäärää ei enää käytetä tämän sopimusmääräyksen mukaisten tehtävien korvaamiseen.

  5 mom.

  Jos opettajanviran haltijan opetusvelvollisuustuntimäärän täyttyminen sitä edellyttää, tämän pykälän mukainen lisätehtävä on luettavissa opetusvelvollisuuden täytteeksi seuraavasti:

  Viranhaltijalle määrätyn lisätehtävän euromäärä kuukaudessa


  x

  Viikoittainen huojentamaton opetusvelvollisuus

  Täyttä opetusvelvollisuutta vastaava varsinainen palkka kuukaudessa