Suomeksi
LÄKTA
I Allmän del

Tillämpningsområde

§ 1 Tillämpningsområde

Detta tjänste- och arbetskollektivavtal, nedan kallat LÄKTA, tillämpas på läkare och tandläkare inom social-, hälso- och sjukvården vilka är anställda av ett välfärdsområde eller en välfärdssammanslutning, om inte något annat bestäms här eller i något annat tjänste- eller arbetskollektivavtal.


Tillämpningsanvisning

Detta tjänste- och arbetskollektivavtal tillämpas när läkar- eller tandläkaruppgifter utförs och/eller när uppgifterna förutsätter medicinskt eller odontologiskt kunnande. Se närmare promemorian om läkaravtalets tillämpningsområde i bilaga 3 till cirkulär 9/2022.

Den terminologi som använts i detta tjänste- och arbetskollektivavtal och dess bilagor (t.ex. legitimerad läkare, läkare med allmänläkarrättigheter) beskrivs närmare i tillämpningsbilagan till allmänna delen.


§ 2 Tillämpning av avtalet

mom. 1 Hur anställningsvillkoren fastställs

Anställningsvillkoren för dem som omfattas av avtalet följer bestämmelserna i detta avtal och i dess bilagor 1–4 samt bestämmelserna för tjänsteinnehavare och arbetstagare i gällande allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal för välfärdssektorn (VÄLKA), så som nedan närmare föreskrivs.

På veterinärer som är anställda i kommun- eller välfärdssektorn tillämpas de bestämmelser i LÄKTA 2022–2025 som gäller 31.5.2023 samt bestämmelserna för tjänsteinnehavare och arbetstagare i gällande allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorn (AKTA), så som närmare bestäms i LÄKTA.


Tillämpningsanvisning

De som omfattas av bilaga 5 hör till läkaravtalet ända till 30.4.2025. Se tjänste- och arbetskollektivavtalet om vissa frågor med anknytning till huvudavtalet.


mom. 2 Tillämpning av VÄLKA

Bestämmelserna i VÄLKA och detta avtal med bilagor tillämpas så, att en specialbestämmelse i detta avtal eller dess bilaga åsidosätter motsvarande allmänna bestämmelse i VÄLKA.


mom. 3 Avtalsbilagorna och deras tillämpningsområden

Bilaga nrTillämpningsområdeBestämmelser

1

Läkare inom primärvården

a) läkare som arbetar inom primärvården inklusive rehabiliterande vårdavdelningar och hemsjukvård (från 1.2.2024)

b) läkare isom arbetar inom socialvården inklusive uppfostrings- och familjerådgivningar (från 1.2.2024)

c) läkare inom företagshälsovården

 

 

 • Karriärstegssystem
   
 • Uppgiftstillägg
   
 • Prestationslönesystem från 1.1.2024
   
 • Arvoden för kliniskt mertidsarbete

2

Tandläkare inom primärvården

 

Tandläkare som arbetar vid hälsocentraler.

 

 • Karriärstegssystem
   
 • Uppgiftstillägg
   
 • Åtgärdsarvoden
   
 • Besöksarvoden för kliniskt mertidsarbete och förstahjälpsbesök under ledig tid
   
 • Arvoden för kliniskt mertidsarbete för deltidsarbetande tandläkare
   
 • Ersättning för förstahjälpsbesök under ledig tid
   
 • Till bilagan hör en separat åtgärdskatalog.

3

Läkäre inom den specialiserade sjukvården

 

Läkare som arbetar inom den specialiserade sjukvården och den specialicerade sjukvård som bedrivs inom primärvården.

 

 • Karriärstegssystem
   
 • Uppgiftstillägg
   
 • Arvoden för läkarintyg och läkarutlåtanden
   
 • Innehavare av bitjänst vid unversitetssjukhus.

4

Tandläkare inom den specialiserade sjukvården

 

Legitimerade tandläkare som arbetar inom den specialiserade sjukvården.

 

 

 • Karriärstegssystem
   
 • Uppgiftstillägg
   
 • Åtgärdsarvoden för ordinarie arbetstid och kliniskt mertidsarbete
   
 • Besöksarvoden för kliniskt mertidsarbete
   
 • Tillämpning av vissa bestämmelser i kapitel I, II, III och IV samt bilaga 3
   
 • Till bilagan hör en separat åtgärdskatalog.

Tillämpningsanvisning

Om en läkare eller tandläkare arbetar inom både primärvården och den specialiserade sjukvården, tillämpas bestämmelserna i den bilaga inom vilken personen i fråga arbetar mest. Se dock kap. II § 7 i fråga om bestämning av lönen.

Prestations- och åtgärdsarvoden samt arvoden för intyg och utlåtanden betalas enligt den bilaga som prestationen gäller.