På svenska
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  LS 2022–2025, voimassa 1.6.2023 lukien

  Liite 2 Perusterveydenhuollon hammaslääkärit

  1 § Uraporrasjärjestelmä  

  Sovellettava porras valitaan kokonaisharkinnalla tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun perusteella. Portaikossa on kolme erillistä lohkoa (opiskelijat/hammaslääkärit/erikoistumassa olevat hammaslääkärit, erikoishammaslääkärit ja johtamistyötä tekevät). 

  LIITE 2 

  PERUSTERVEYDENHUOLLON HAMMASLÄÄKÄRIT 1.6.2023 lukien 

  Porras 

  Tehtävä ja kriteerit 

     

  L2TH003C  
  Erittäin vaativat johtamistehtävät OSVA 3 

  5 866,22 € 

     

  L2TH003B  

  Vaativat johtamistehtävät OSVA 2 

  5 586,88 € 

    

  L2TH002C 

  Erikoishammaslääkäri, erittäin vaativat tehtävät OSVA 3 

  5 320,84 € 

  L2TH003A johtamistehtävät OSVA 1 

  5 320,84 € 

    

  L2TH002B erikoishammaslääkäri, vaativat tehtävät OSVA 2 

  4 845,93 € 

   
    

  L2TH002A 

  erikoishammaslääkärit 

  OSVA 1 

  4 615,17 € 

   
   

  L2TH001E hammaslääkäri/erikoistuva hammaslääkäri, vaativat tehtävät OSVA 3 
  4 371,85 € 

    
   

  L2TH001D hammaslääkäri/erikoistuva hammaslääkäri 3 vuotta 

  OSVA 2 

  4 163,66 € 

    
   

  L2TH001C hammaslääkäri/erikoistuva hammaslääkäri OSVA 1 

  3 965,39 € 

    
   

  L2TH001B  

  hammaslääketieteen opiskelija (syventävää käytännön harjoittelua suorittava) 

  2 534,06 € 

    
   

  L2TH001A  
  hammaslääketieteen opiskelija 

  2 413,39 € 

    

  Soveltamisohje

  PORTAAT 1A–1E  

  L2TH001A Hammaslääketieteen opiskelija, joka voi tilapäisesti toimia hammaslääkärin tehtävissä laillistetun hammaslääkärin johdon ja valvonnan alaisena suoritettuaan vähintään neljään ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat opinnot. (ent. L2TH6200)

  L2TH001B Hammaslääketieteen opiskelija, joka suorittaa tutkintoon sisältyvää syventävää käytännön harjoittelua. Sovelletaan myös opiskelijaan, joka on suorittanut hyväksytysti syventävän käytännön harjoittelun sekä tutkinnon suorittaneeseen siihen saakka, kunnes hänelle lisensiaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen on myönnetty oikeus toimia laillistettuna hammaslääkärinä.

  Sovelletaan myös muuhun kuin opiskelijaan, joka työskentelee hammaslääkärinä toisen laillistetun hammaslääkärin johdon ja valvonnan alaisena.

  L2TH001C Hammaslääkäri/erikoistuva hammaslääkäri, jolla on oikeus harjoittaa hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. (ent. L2TH5200)  

  L2TH001D Hammaslääkäri/erikoistuva hammaslääkäri, jolla on oikeus harjoittaa hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä, ja joka on toiminut yhteensä vähintään kolme vuotta laillistetun hammaslääkärin virassa/ tehtävissä.

  Sovelletaan tämän sopimuksen palkkausluvun 10 § työkokemuslisämääräyksiä.

  L2TH001E Hammaslääkäri/erikoistuvat hammaslääkäri, vaativat tehtävät

  Hammaslääkäri/erikoistuva hammaslääkäri, jonka ammatillinen osaaminen on kehittynyt uran aikana siten, että hammaslääkäri suunnittelee ja toteuttaa kokonaisvaltaisia hoitoratkaisuja ja vaativampia hoitokokonaisuuksia kuin alemmilla portailla oleva. Tehtävässä edellytetty osaaminen saavutetaan yleensä kymmenessä vuodessa hammaslääkärin tehtävissä. Tätä palkkaporrasta voidaan soveltaa myös hammaslääkäriin, joka työskentelee toimipisteessä, jossa työskentelee vain muutama hammaslääkäri ja tähän liittyen tehtävässä vaaditaan monipuolista osaamista ja vastuuta työnkuvan laaja-alaisuuden vuoksi ja kollegiaalisen tuen puutteen vuoksi.

  Ks. myös liitteen 2 2 § tehtävälisästä, jota maksetaan hammaslääkärille, jonka työnkuvassa painottuu muita enemmän jonkin hammaslääketieteen erikoisalan/painotusalan tehtävät tai jonkin erityisryhmän potilaiden hoito.

  PORTAAT 2A–2C

  Portaiden 2A–2C soveltaminen edellyttää, että hammaslääkärillä on oikeus harjoittaa erikoishammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Määräyksiä sovelletaan myös erikoishammaslääkäriin, joka työskentelee muussa kuin erikoishammaslääkärin virassa/tehtävässä.

  L2TH002A Erikoishammaslääkäri

  Erikoishammaslääkärillä on erikoisalansa/painotusalansa ammatilliset perustaidot ja hän työskentelee erikoisalansa/painotusalansa perustyönkuvassa. (ent. L2TH4100)

  L2TH002B Erikoishammaslääkäri, vaativat tehtävät

  Päätyönä on kliininen työ (ml. kliininen tutkimus). Kyse on laaja-alaisesta erikoisalan/painotusalan syventynyttä osaamista edellyttävästä tehtävästä. Tehtävän edellyttämä osaaminen saavutetaan yleensä noin kymmenessä vuodessa erikoishammaslääkärin tehtävissä. Kliininen osaaminen voi koostua usealta eri erikoisalalta/painotusalalta. (ent. L2TH4200)

  L2TH002C Erikoishammaslääkäri, erittäin vaativat tehtävät

  Tehtävässä vaaditaan enemmän osaamista ja/tai se sisältää enemmän vastuuta kuin tasolla 2B.

  Vastuu oman erikoisalansa/painotusalansa kliinisestä toiminnasta, kehittämisestä ja/tai suunnittelusta toimimatta esihenkilö- ja johtotehtävissä.

  Hoitoketjuvastuu ja/tai muu omaa yksikköä laajempi vastuualue. Vastaa yksikön kehittämistoiminnasta ja/tai tutkimustoiminnasta toimimatta esihenkilö- ja johtotehtävissä.

  Yksikkö määritellään paikallisesti.


  Esimerkki

  Erikoishammaslääkärin uran alkuvaiheessa olevaan erikoishammaslääkäriin sovelletaan yleensä porrasta 2 A. Jos tällainen erikoishammaslääkäri kuitenkin työskentelee perusterveydenhuollon ainoansa erikoisalansa/painotusalansa hammaslääkärinä, tehtävässä vaadittu osaaminen ja vastuu ovat kuitenkin yleensä korkeammalla kuin mitä portaalla 2 A on tarkoitettu. Jos seuraavien portaiden edellytykset eivät täyty, mutta työnkuvaan sisältyy tehtäviä, joita muilla samalle portaalle sijoitetuilla ei ole, maksetaan tehtävälisää. Jos portaiden 2B tai 2 C soveltamisen edellytykset täyttyvät, esimerkiksi hammaslääkärillä on hoitoketjuvastuu, sovelletaan ko. portaita.


  PORTAAT 3A–3C

  Johtamistehtävillä tarkoitetaan kliinistä, hallinnollista ja/tai hammaslääketieteellistä johtamista. Työnkuva voi sisältää myös kliinistä työtä.
  Eri organisaatioissa suun terveydenhuollon johtaminen on järjestetty eri tavoin ja tämä vaikuttaa siihen, mitä tämän urapolun portaita sovelletaan. Johtotehtävissä toimivien virka/tehtävänimike ei vaikuta portaiden soveltamiseen.

  Johtotehtävissä toimivan hammaslääkärin tehtävä kuuluu Lääkärisopimuksen soveltamisalaan, mikäli tehtävään sisältyy hammaslääketieteellisen substanssin johtamista, muuta Lääkärisopimuksen piiriin kuuluvaa hallinnollista työtä tai joissakin tapauksissa myös kliinistä työtä.

  Kun kehittämis-, tutkimus- tai muu projektitehtävä edellyttää hammaslääketieteellistä osaamista, kyseessä on LS:n soveltamisalaan kuuluva tehtävä. Tehtävästä maksettava palkka ks. palkkausluku 7 § (uraporrasjärjestelmän ulkopuolinen).

  Esihenkilön palkan tulee olla oikeassa suhteessa verrattuna alaistensa palkkaan. Vertailussa huomioidaan tehtävästä maksettavan palkan lisäksi säännölliseltä työajalta maksetut toimenpidepalkkiot. Portailla 3B ja 3C ei yleensä makseta suoritekompensaatiota.


  Siirtymämääräys

  Hammaslääkäri/erikoishammaslääkäri, joka sijoitetaan portaalle 3B tai 3C ja jolle on maksettu todennetusti toimenpidepalkkiokompensaatiota muutoin kuin osana tehtäväkohtaista palkkaa, toimenpidepalkkiokompensaatio siirretään paikalliseen uraporraspalkkaan.


  L2TH003A Johtamistehtävät

  Hammaslääkärillä on vastuu laajan alueen suun terveydenhuollon yksiköiden tai suuren yksikön toiminnasta, ja toimii hammaslääkärien lähiesihenkilönä; tai

  Erikoishammaslääkärien lähiesihenkilö tai jonkin erikoishammaslääkäritasoista osaamista edellyttävän osa-alueen kokonaisvastuu, tehtävä vaatii yleensä oikeutta toimia erikoishammaslääkärinä.

  Hammaslääkärille/erikoishammaslääkärille, joka vastaa esimerkiksi hammashoitolan toiminnasta ja/tai toimii hammaslääkärien esihenkilönä, mutta portaiden 3A–3C edellytykset eivät täyty, maksetaan tästä tehtävästä tehtävälisää.

  L2TH003B Vaativat johtamistehtävät

  Kyse on kliinisestä, hallinnollisesta tai/ja hammaslääketieteellisestä johtamisesta.
  Johdettavan yksikön koko, yksikössä toimivien erikoisalojen määrä ja moninaisuus tai yhteistyövaatimus hyvinvointialueen muiden toimijoiden tai palveluntuottajien kanssa ovat suurempia kuin portaalla 3A.

  Tehtävässä edellytetään lähtökohtaisesti erikoishammaslääkärin oikeutta. Tehtävä voi sisältää myös jossain määrin kliinistä työtä.

  Tähän siirretään myös osa ryhmästä L2TH2000.

  L2TH003C Erittäin vaativat johtamistehtävät

  Kyse on kliinisestä, hallinnollisesta tai/ja hammaslääketieteellisestä johtamisesta.

  Kokonaisvastuu hyvinvointialueen tietyn alueeltaan tai henkilöstömäärältään merkittävän kokonaisuuden johtamisesta tai tietyn suurehkon kokonaisuuden johtamisesta (esimerkiksi lähipalvelut)

  Tehtävässä edellytetään lähtökohtaisesti erikoishammaslääkärin oikeutta.

  Tehtävä voi sisältää myös jossain määrin kliinistä työtä.

  Tähän siirretään myös osa ryhmästä L2TH2000.

  Opetusklinikan hammaslääkärit

  Uraporrasjärjestelmää sovelletaan myös opetusklinikan hammaslääkäreihin/erikoishammaslääkäreihin.

  Opetusklinikalla työskenteleville hammaslääkäreille/erikoishammaslääkäreille maksetaan samalla uraportaalla työskentelevien hammaslääkärien/erikoishammaslääkärien säännöllisen työajan toimenpidepalkkioiden keskiarvosta laskettava suoritekompensaatio.

  2 § Tehtävälisät

  Tehtävälisien maksamisen yleisistä edellytyksistä ks. II luvun 6 §.

  1 mom. Koulutus- ja ohjaustehtävä

  Koulutus- ja ohjaustehtävissä toimivilla tarkoitetaan hammaslääkäreitä/erikoishammaslääkäreitä, jotka kouluttavat/ohjaavat hammaslääketieteen lisensiaatin perustutkintoa tai syventävää käytännön harjoittelua suorittavia, perehtyviä hammaslääkäreitä ja erikoistuvia hammaslääkäreitä sekä henkilöitä, jotka työskentelevät hammaslääkärinä toisen laillistetun hammaslääkärin johdon ja valvonnan alaisena.

  Koulutus- ja ohjaustehtävissä vaadittava osaaminen ja vastuu vaihtelee, mikä huomioidaan maksettavan lisän suuruudessa.

  2 mom. Hammaslääkärien kliiniset erityistehtävät

  Tehtävässä painottuu muita hammaslääkäreitä enemmän jonkin hammaslääketieteen erikoisalan/painotusalan tehtävät, esimerkiksi hampaiston oikomishoidon, suu- ja leukakirurgian ja kliinisen hammashoidon (painotusalat kariologia ja endodontia, lasten hammashoito, parodontologia, ja protetiikka ja purentafysiologia) tehtävät.

  Tehtävässä painottuu muita hammaslääkäreitä enemmän jonkin/joidenkin erityisryhmän potilaiden hoito, esimerkiksi suugeriatriset ja erityistarpeiset potilaat, kipupotilaat, pelkopotilaat, uniapneapotilaat, leikkausta odottavat potilaat, ilokaasusedaatiossa ja yleisanestesiassa hoidettavat potilaat.

  3 mom. Erikoishammaslääkärien kliiniset erityistehtävät

  Tehtävässä painottuu muita hammaslääkäreitä enemmän jokin kliininen erityisvastuu, jota ei ole huomioitu porrasta määritettäessä.

  4 mom. Muut erityisvastuut

  Muulla kuin esihenkilö- tai johtamistehtävässä toimivalla hammaslääkärillä/erikoishammaslääkärillä on kliinisen työn lisäksi vastuu, jota ei ole huomioitu uraporraspalkassa (esim. tietojärjestelmävastuu, kehittämis-/tutkimusvastuu).

  Hammaslääkärille/erikoishammaslääkärille, joka vastaa esimerkiksi hammashoitolan toiminnasta ja/tai toimii hammaslääkärien esihenkilönä, mutta portaiden 3A–3C edellytykset eivät täyty, maksetaan tästä tehtävästä tehtävälisää.


  Soveltamisohje 2–4 mom.

  Mikäli erityistehtävistä tai muista erityisvastuista aiheutuu toimenpidepalkkioiden alenemista, tämä huomioidaan tehtävälisän määrässä.


  3 § Toimenpidepalkkiot

  1 mom.

  Hammaslääkärille maksetaan säännöllisenä työaikana ja päivystysaikana suoritetuista sekä täyttä työaikaa tekevälle hammaslääkärille kliinisenä lisätyönä suoritetuista, terveyskeskuksen hammaslääkärin toimenpideluettelossa sanotuista toimenpiteistä korvaustaulukosta ilmenevät toimenpidepalkkiot.

  2 mom. Toimenpidepalkkiot 1.6.2023 lukien

  Palkkiot ja korvaukset

  Säännöllinen työaika

  Kliininen
  lisätyö

  Päivystys

  Ensiapukäynti

  Toimenpidepalkkiot

  Yli 30 t/vk, arki-iltoina klo 18.00 jälkeen ja viikonloppuna*

  Toimenpideryhmät

  TKHL 2
  TKHL 3
  TKHL 4
  TKHL 4 B
  TKHL 5
  TKHL 6
  TKHL 7

  2,13
  4,05
  5,14
  8,50
  11,77
  16,99
  28,70

  3,91
  7,04
  7,04
  11,63
  15,85
  20,74
  35,07

  3,91
  7,14
  7,14
  11,80
  16,08
  21,04
  35,59

  3,91
  7,14
  7,14
  11,80
  16,08
  21,04
  35,59

  3,91
  7,14
  7,14
  11,80
  16,08
  21,04
  35,59

  Kliinistä
  vastaanottotyötä yksin (ilman avustavaa henkilökuntaa) tekevä hammas­lääkäri

  Em. toimenpidepalkkiot maksetaan 30 %:lla korotettuna.

  * Viikonlopun määritelmä, ks. 3 §:n soveltamisohje.

  * Korotus ei koske toimenpiteitä TKHL 204, 305 (lausunto), 307, 309, 311, 409, 420, 428, 429, 457, 462 ja 528.


  Soveltamisohje

  Hammaslääkärien toimenpideluettelon seuraavien toimenpiteiden palkkiot poikkeavat em. taulukon euroista: TKHL 223, 224, 227, 301.

  Kliinisen työn 30 tunnin rajaa tulee tarkastella viikoittain. On suositeltavaa, että kliinisen työn enimmäismäärä ei ylitä 7 tuntia päivässä.


  3 mom.

  Tietojärjestelmien muutokset eivät saa aiheuttaa sitä, että lääkärisopimuksen mukaiset palkkiot jäävät maksamatta ajallaan tai että ne maksetaan virheellisesti. Tietojärjestelmän muuttuessa tai järjestelmän laajoissa muutostilanteissa työnantajan on otettava käyttöön laskennallisten toimenpidepalkkioiden maksaminen, kunnes järjestelmä toimii, kuitenkin vähintään 3 kuukauden ajaksi. Laskennallinen toimenpidepalkkio määräytyy kunkin hammaslääkärin henkilökohtaisten toimenpidepalkkioiden perusteella. Laskennan pohjana voidaan käyttää edellisenä lomanmääräytymisvuonna maksettuja toimenpidepalkkioita. Jollei ko. hammaslääkäri ole työskennellyt edellisen lomanmääräytymisvuoden aikana ko. työnantajan palveluksessa, maksetaan laskennallisena palkkiona työnantajan samankaltaista työtä tekevien hammaslääkärien palkkioiden keskiarvo. Palkanmaksu on korjattava lääkärisopimuksen mukaiseksi heti kun se on mahdollista.


  Soveltamisohje

  Lääkärisopimuksen piirissä työskenteleviin sovelletaan HYVTESin II luvun 18 §:n määräystä palkanmaksusta. Sen 1 momentissa todetaan, että jos ”palkkion maksaminen edellyttää laskulla esitettävää selvitystä suoritetuista toimenpiteistä, palkkio maksetaan viimeistään laskutusta seuraavan kalenterikuukauden aikana.” Mikäli saatava viivästyy, palkansaajalla syntyy oikeus korkolain (633/82) mukaiseen korkosaatavaan.


  4 § Kliinisen lisätyön ja vapaa-aikana suoritetun ensiapukäynnin käyntipalkkiot

  1 mom. 

  Täyttä työaikaa tekevälle hammaslääkärille maksetaan kliinisenä lisätyöaikana jokaisesta potilaasta 2 momentin korvaustaulukosta ilmenevä käyntipalkkio.

  2 mom. 

  Käyntipalkkiot 1.6.2023 lukien

  Palkkiot ja korvaukset

  Kliininen
  lisätyö

  Ensiapu-
  käynti

  Käyntipalkkiot

  Potilaan käynti hammaslääkärin luona

  a) viikonloppuna

  a) 10,05

   

  b) muuna aikana

  b) 10,05

   

  Hammaslääkärin erillinen käynti potilaan luona

    

  a) viikonloppuna

  a) 12,80

   

  b) muuna aikana

  b) 12,80

   

  Hammaslääkärin vapaa-aikanaan ensiaputapauksessa suorittama käynti terveyskeskukseen tai muuhun hoitopaikkaan

  1. viikonloppuna

   

  a) 21,92

  a1) seuraavat potilaat/sama käynti

   

  a1) 10,05

  1. muuna päivystysaikana

   

  b) 16,45

  b1) seuraavat potilaat/sama käynti

   

  b1) 4,57

  Hammaslääkärin erillinen yli 45 minuuttia kestänyt käynti potilaan luona, lisäys alkavalta neljännestunnilta (käyntiaikaan luetaan myös matkoihin nopeinta reittiä käytettäessä kuluva aika)

  a) viikonloppuna

  a) 4,20

  a) 5,31

  b) muuna aikana

  b) 4,20

  b) 4,20

  Kliinistä vastaanottotyötä yksin (ilman
  avustavaa henkilökuntaa) tekevä hammaslääkäri

  Em. käyntipalkkiot maksetaan
  30 %:lla
  korotettuna.

   

   


  Soveltamisohje

  Kunkin potilaan osalta maksetaan yksi korvaustaulukosta ilmenevä käyntipalkkio, vaikka saman käynnin yhteydessä tehdään useampia palkkioon vaikuttavia tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä.

  Edellä taulukossa mainitulla viikonlopulla tarkoitetaan aikaa perjantaista klo 18.00 maanantaihin klo 8.00 sekä arkipyhää tai joulu- ja juhannusaattoa edeltävästä arkipäivästä klo 18.00 ensiksi seuraavaan arkipäivään klo 8.00.

  Hammaslääkärin erillinen käynti potilaan luona on harvinainen ja koskee yleensä vain huoltolaitoksessa tai vuodeosastolla hoidettavia potilaita.

  Huomautus

  Työpaikkapäivystyksen korvaukset määräytyvät tämän sopimuksen työaikaluvun 11 §:n 1 momentin mukaan.

  Vapaamuotoisen päivystyksen peruskorvaukset määräytyvät tämän sopimuksen työaikaluvun 11 §:n 2 momentin mukaan ja aktiivityön korvaukset 11 §:n 1 momentin mukaan.


  5 § Osa-aikatyötä tekevän kliinisen lisätyön palkkiot

  Osa-aikatyötä tekevälle hammaslääkärille maksetaan hänen oman säännöllisen työaikansa (osa-aikatyöaika) ylittävästä kliinisestä lisätyöstä toimenpidepalkkiot kuten säännöllisenä työaikana ja 50 % 4 §:n korvaustaulukossa todetuista kliinisen lisätyön käyntipalkkioista. Jos osa-aikaisen hammaslääkärin yhteenlaskettu säännöllinen työaika ja lisätyöaika ylittää täyttä työaikaa tekevän hammaslääkärin säännöllisen työajan, maksetaan tämän ylittävästä lisätyöstä korvaustaulukoista (3 § ja 4 §) kliinisen lisätyön kohdalta ilmenevät käynti- ja toimenpidepalkkiot.

  Osa-aikatyötä tekevälle hammaslääkärille maksetaan yksin työtä tekevän kliinisen lisätyön palkkioiden 30 %:n korotus vasta, kun hänen yhteenlaskettu säännöllinen työaikansa ja lisätyöaikansa ylittää täyttä työaikaa tekevän hammaslääkärin säännöllisen työajan.

  6 § Korvaus vapaa-aikana suoritetusta ensiapukäynnistä

  Hammaslääkärin vapaa-aikanaan ensiaputapauksessa suorittamasta käynnistä terveyskeskukseen tai muuhun hoitopaikkaan maksetaan edellä korvaustaulukoista (3 § ja 4 §) ilmenevät käynti- ja toimenpidepalkkiot. Myös käynnistä aiheutuneet tarkoituksenmukaiset matkakustannukset korvataan.