På svenska
LS
LS 2022–2025, voimassa 1.6.2023 lukien

Liite 4 Erikoissairaanhoidon hammaslääkärit

1 § Uraporrasjärjestelmä

Sovellettava porras valitaan kokonaisharkinnalla tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun perusteella. Portaikossa on kolme erillistä lohkoa (hammaslääkärit/erikoistumassa olevat hammaslääkärit, erikoishammaslääkärit ja johtamistyötä tekevät).

LIITE 4

ERIKOISSAIRAANHOIDON HAMMASLÄÄKÄRIT 1.6.2023 lukien

Porras

Tehtävä ja kriteerit

L4SH003C
Erittäin vaativat johtamistehtävät OSVA 3

6 449,71 €

L4SH003B
Vaativat johtamistehtävät OSVA 2

6 142,58 €

L4SH002C Erikoishammaslääkäri, erittäin vaativat tehtävät OSVA 3

5 670,99 €

L4SH003A 
Johtamistehtävät OSVA 1

5 670,99 €

L4SH002B
Erikoislääkäri, vaativat tehtävät OSVA 2

5 290,31 €

L4SH002A Erikoishammaslääkäri OSVA 1

5 038,38 €

L4SH001E
Hammaslääkäri/ erikoistuva hammaslääkäri vaativat tehtävät OSVA 3

4 349,28 €

L4SH001D hammaslääkäri/erikoistuva hammaslääkäri, 3 vuotta OSVA 2

4 243,52 €

L4SH001C hammaslääkäri/erikoistuva hammaslääkäri OSVA 1

3 718,51 €


Soveltamisohje

Portaat 1C–1E

L4SH001C Hammaslääkäri, jolla on oikeus harjoittaa hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Sovelletaan myös erikoistuvaan hammaslääkäriin (ent. L4SH7000)

L4SH001D Hammaslääkäri/erikoistuva hammaslääkäri, jolla on oikeus harjoittaa hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä, ja joka on toiminut yhteensä vähintään 3 vuotta laillistetun hammaslääkärin virassa/tehtävässä (ent. L4SH7003)
Sovelletaan tämän sopimuksen palkkausluvun 10 § työkokemuslisämääräyksiä.

L4SH001E Hammaslääkäri/erikoistuva hammaslääkäri vaativat tehtävät. Erikoistumisensa loppuvaiheessa oleva hammaslääkäri, jonka työnkuva on lähes 2A-portaan tasolla.

Portaat 2A–2C

L4SH002A Erikoishammaslääkärillä on erikoisalan/painotusalan ammatilliset perustaidot ja erikoishammaslääkäri työskentelee erikoisalansa/painotusalansa perustyönkuvassa. (ent. L4SH4100)

L4SH002B Erikoishammaslääkäri, vaativat tehtävät

Päätyönä on kliininen työ (ml. kliininen tutkimus). Kyse on laaja-alaisesta erikoisalan/painotusalan syventynyttä osaamista edellyttävästä työnkuvasta. Tehtävässä edellytettävä osaaminen saavutetaan yleensä noin kymmenessä vuodessa erikoishammaslääkärin tehtävissä.

Kliininen osaaminen voi koostua usealta erikoisalalta/painotusalalta. Tehtävien hallinta edellyttää perustason tehtäviin (porras 2A) verrattuna selvästi syvällisempää ja/tai laaja- alaisempaa osaamista tai perehtyneisyyttä/erityisosaamista. Tähän ryhmään siirretään osa ent. L4SH4100 ja L4SH4200

L4SH002C Erikoishammaslääkäri, erittäin vaativat tehtävät

Tehtävässä vaaditaan enemmän osaamista ja/tai se sisältää enemmän vastuuta kuin tasolla 2B.

Laaja erityisvastuualue tai hoitoketjuvastuu ilman esihenkilövastuuta tai ainoa erikoisalan/painotusalan tehtävä.

Erikoisalan sisällä suppea erityisvastuu tehtävineen (hoitopolku)

Laaja kehittämis- tai tutkimusvastuu (uusien menetelmien ja hoitojen käyttöönotto ja kehittäminen).

Vastaa klinikan kehittämistoiminnasta tai tutkimustoiminnasta olematta ylihammaslääkäri. Tähän ryhmään siirretään osa ent. L4SH4200

Portaat 3A–3C

Johtamistehtävillä tarkoitetaan kliinistä, hallinnollista ja/tai hammaslääketieteellistä johtamista. Työnkuva voi sisältää myös kliinistä työtä.
Eri organisaatioissa hallinnon tasot ja johtotehtävissä toimivien tehtävät nimetään keskenään eri tavoin. Johtotehtävissä toimivien virka-/tehtävänimike ei yksinomaan ratkaise portaan valintaa.

Johtotehtävissä toimivan hammaslääkärin tehtävä kuuluu LS:n soveltamisalaan, mikäli tehtävään sisältyy hammaslääketieteellisen substanssin johtamista, muuta LS:n piiriin kuuluvaa hallinnollista työtä tai joissakin tapauksissa myös kliinistä työtä.

Hallinnolliset johtotehtävät, joissa päätehtävänä on johtaa koko toimialuetta tai vastaavaa eikä tehtäviin kuulu hammaslääketieteellisen toiminnan johtamista tai tehtäviä, kuuluvat HYVTESin piiriin.

Kun kehittämis-, tutkimus- tai muu projektitehtävä edellyttää hammaslääketieteellistä osaamista, kyseessä on LS:n soveltamisalaan kuuluva tehtävä. Tehtävästä maksettava palkka, ks. palkkausluku 7 §.

L4SH003A Johtamistehtävät

Hammaslääkäri/erikoishammaslääkäri, joka on lähiesihenkilö tai jolla on tietyn osa-alueen kokonaisvastuu.

Tehtävä edellyttää yleensä oikeutta toimia erikoishammaslääkärinä.

Tähän ryhmään siirretään myös osa ent. L4SH2000

L4SH003B Vaativat johtamistehtävät

Tehtäväkokonaisuudessa johtaminen (kliininen, hallinnollinen ja/tai tieteellinen) on merkittävässä roolissa. Arvioinnissa merkityksellistä ei ole johtamiseen osoitettu työajan käyttö vaan johtamistehtävään kuuluvan vastuun sisältö ja sen edellyttämä osaaminen.

Muun muassa johdettavan yksikön koko, yksikössä toimivien erikoisalojen määrä ja moninaisuus tai yhteistyövaatimus hyvinvointialueen muiden toimijoiden tai palveluntuottajien kanssa ovat suurempia kuin portaalla 3A.

Tehtävään voi kuulua kliinistä työtä.

Tähän ryhmään siirretään myös osa ryhmästä L4SH2000 ja osa ryhmästä L4SH1000.

L4SH003C Erittäin vaativat johtamistehtävät

Kyse kliinisestä, hallinnollisesta tai/ja hammaslääketieteellisestä johtamisesta.

Kokonaisvastuu alueeltaan tai henkilöstömäärältään merkittävän kokonaisuuden johtamisesta tai tietyn suurehkon kokonaisuuden johtamisesta.

Tehtävässä edellytetään lähtökohtaisesti erikoishammaslääkärin oikeutta.

Tehtävä voi sisältää myös jossain määrin kliinistä työtä. Tähän ryhmään siirretään osa ent. ryhmästä L4SH1000.


2 § Tehtävälisä

Tehtävälisien maksamisen yleisistä edellytyksistä ks. II luvun 6 §.

1 mom.
Koulutus- ja ohjaustehtävät

Koulutus- ja ohjaustehtävissä toimivilla tarkoitetaan erikoishammaslääkäreitä, jotka kouluttavat/ohjaavat perehtyviä hammaslääkäreitä tai erikoistuvia hammaslääkäreitä.  

Koulutus- ja ohjaustehtävissä vaadittava osaaminen ja vastuu vaihtelee, mikä huomioidaan maksettavan lisän suuruudessa.

2 mom.
Muut erityisvastuut

Hammaslääkärillä/erikoishammaslääkärillä voi olla jokin muu erityisvastuu, jota ei ole huomioitu uraporraspalkassa (esim. tietojärjestelmävastuu, muu paikallisesti määriteltävä erityisvastuu esim. prosessien kehittäminen).


Soveltamisohje 1.2.2024 alkaen

Mikäli muista erityisvastuista aiheutuu toimenpidepalkkioiden alenemista, tämä huomioidaan tehtävälisän määrässä.


3 § Säännöllisen työajan ja kliinisen lisätyön toimenpidepalkkiot

Päävirassa toimivalle erikoissairaanhoidon hammaslääkärille maksetaan erikoissairaanhoidon hammaslääkärien toimenpideluettelossa sanotulta kultakin toimenpiteeltä toimenpidepalkkiot seuraavasti:

Korvaustaulukko 1.6.2023 lukien

 

Säännöllinen työaika

Kliininen lisätyö

Toimenpideryhmä

Laillistettu
hammaslääkäri

Erikoishammas­lääkärin oikeuden omaava

Täyttä työaikaa
tekevä erikois­hammaslääkärin
oikeuden omaava

 

Palkkio, €

Palkkio, €

Palkkio, €

SHL 4

0,94

1,97

15,33

SHL 5

1,13

2,36

20,06

SHL 6

1,43

2,94

30,46

SHL 7

1,90

3,93

30,46

SHL 8

2,80

5,64

54,00

SHL 9

3,38

6,74

56,25

SHL 10

3,95

7,87

61,90

SHL 11

5,64

11,82

73,14

SHL 12

8,11

16,89

99,01

SHL 13

10,26

21,37

SHL 14

12,71

27,01

SHL 15

18,00

33,75

SHL 16

28,39

58,85

 
 

Soveltamisohje

Kirurgisissa toimenpiteissä, joihin osallistuu useampi hammaslääkäri, maksetaan päävastuulliselle toimenpidepalkkiot kuten erikoishammaslääkärin oikeuden omaavalle ja avustajille kuten laillistetulle hammaslääkärille.

Toimenpidepalkkion maksamisen edellytyksenä on, että hammaslääkäri tekee toimenpiteen ym. täysin itsenäisesti ja omalla vastuullaan.
Erikoistumiskoulutusvaiheessa olevan hammaslääkärin katsotaan toimivan em. tavalla sen jälkeen, kun paikallisesti määritelty ajanjakso toimenpiteen ym. oppimiselle (ns. oppimisjakso) on kulunut.

Potilastietojärjestelmien muutoksista ja palkkauksesta, ks. liitteen 2 2 §:n 3 mom.


4 § Kliinisen lisätyön käyntipalkkiot

Päävirassa/-toimessa toimivalle, täyttä työaikaa tekevälle, erikoishammaslääkärin oikeuden omaavalle erikoissairaanhoidon hammaslääkärille maksetaan kliinisestä lisätyöstä jokaiselta potilaalta käyntipalkkio seuraavasti:

 Korvaustaulukko 1.6.2023 lukien

PotilaskäyntiPalkkio/€
Potilaan käynti hammaslääkärin luona

3,68

Hammaslääkärin erillinen käynti potilaan luona
(kutsutaan työhön vapaa-aikana työpaikalta poistuttua)

23,20

Yli 45 minuuttia kestävä käynti, lisäys kultakin alkavalta neljännestunnilta (erillisessä käynnissä potilaan luona käyntiaika luetaan matka-aikaan)

5,82

5 § Työaikaluvun ja liitteen 3 eräiden määräysten soveltaminen

Edellä sanotun lisäksi noudatetaan työaikaluvun 9 ja 11 §:n määräyksiä päivystyskorvauksista sekä liitteen 3 määräyksiä yliopistollisten sairaaloiden sivuviran-/sivutoimenhaltijoiden palvelussuhteen ehdoista.

Tässä tarkoitettuja sivuviran-/sivutoimenhaltijoita ovat

Peruspalkka €/kk 1.6.2023 lukien

 L4SH9001

Erikoishammaslääkärin erittäin vaativat tehtävät (kliininen opettaja tai vastaava)

35 % liitteen 4 1 §:n portaan 2C (erikoishammaslääkäri, erittäin vaativat tehtävät) porraspalkasta

L4SH9002

Erikoishammaslääkärin vaativat tehtävät (kliininen opettaja tai vastaava)

35 % liitteen 4 1 §:n portaan 2B (erikoishammaslääkärin vaativat tehtävät) porraspalkasta

L4SH9003

Erikoishammaslääkäri
(kliininen opettaja tai vastaava)

35 % liitteen 4 1 §:n portaan 2A (erikoishammaslääkäri) porraspalkasta

L4SH9004

 

Erikoistuva hammaslääkäri
(assistentti)
 

20 % liitteen 4 1 §:n portaan 2A (erikoishammaslääkäri) porraspalkat


Soveltamisohje

Uraporrasjärjestelmän ulkopuoliset ylihammaslääkärin ja apulaisylihammaslääkärin (professori) sivuvirat, ks. liitteen 3 5 §:n soveltamisohje.