Suomeksi
LÄKTA
I Allmän del

Tillämpningsområde

§ 1 Tillämpningsområde

Detta tjänstekollektivavtal, nedan kallat LÄKTA, tillämpas på läkare och tandläkare inom social-, hälso- och sjukvården samt veterinärer inom veterinärvården, miljö- och hälsoskyddet och miljövården vilka är anställda av en kommun eller samkommun, om inte något annat bestäms här eller i något annat tjänsteeller arbetskollektivavtal.


Tillämpningsanvisning

Den terminologi som använts i detta tjänstekollektivavtal och dess bilagor (t.ex. legitimerad läkare, läkare med allmänläkarrättigheter) beskrivs närmare i tillämpningsbilagan till allmänna delen.


§ 2 Tillämpning av avtalet

mom. 1 Hur anställningsvillkoren fastställs

Anställningsvillkoren för dem som omfattas av avtalet följer bestämmelserna i detta avtal och i dess bilagor 1–5 samt bestämmelserna för tjänsteinnehavare i gällande allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal (AKTA), så som nedan närmare föreskrivs.

mom. 2 Hur bestämmelserna i AKTA tillämpas

Bestämmelserna i AKTA och detta avtal med bilagor tillämpas så, att en specialbestämmelse i detta avtal eller dess bilaga åsidosätter motsvarande allmänna bestämmelse i AKTA.


Tillämpningsanvisning

Till exempel när förhållandet mellan bestämmelserna i lönekapitlet i AKTA och specialbestämmelserna i bilagorna avgörs kan de som omfattas av detta avtal inte beviljas löneförhöjning eller få lönen sänkt på samma grund med stöd av både en specialbestämmelse i allmänna delen i detta avtal eller en bilaga till detta avtal och en allmän bestämmelse i lönekapitlet i AKTA, utan specialbestämmelsen åsidosätter den allmänna bestämmelsen.


mom. 3 Avtalsbilagorna och deras tillämpningsområden

Bilaga nr

Tillämpningsområde

Bestämmelser

1

Läkare vid hälso-centraler

 

Läkare som arbetar vid hälsocentraler

a) läkare som arbetar inom systemet för primärvård och

b) läkare inom företagshälsovården.

 

 

 • Lönesättning
   
 • Åtgärdsarvoden fö ordinrie arbetstid
   
 • Arvoden för kliniskt mertidsarbete
   
 • Till bilagan hör en separat åtgärdskatalog.

2

Tandläkare vid hälso-centraler

 

Tandläkare som arbetar vid hälsocentraler.

 

 • Lönesättning
   
 • Åtgärdsarvoden
   
 • Besökningsarvoden för kliniskt mertidsarbete och förstahjälpsbesök under ledig tid
   
 • Arvoden för kliniskt mertidsarbete för deltidsarbetande tandläkare
   
 • Ersättning för förstahjälpsbesök under ledig tid
   
 • Till bilagan hör en separat åtgärdskatalog.

3

Sjukhusläkare

 

Läkare som arbetar inom den specialiserade sjukvården och den specialicerade sjukvård som upprätthålls av en hälsocentral.

Tillämpningsanvisning

Bilagan tillämpas på läkare som arbetar vid sjukvårdsdistrikt, specialomsorgsdistrikt eller specialistledda sjukhus som i enlighet med § 4 i lagen om införande av folkhälsolagen överförts att användas i hälsocentralens verksamhet (se Kommunala avtalsdelegationens cirkulär C 4/1981 och C 18/1981). Bilagan tillämpas i samma omfattning också på dem som arbetar vid de specialistledda kretssjukhusen i Pieksämäki och Brahestad och vid Jokilaakso och Honkaharju sjukhus och sjukhuset Lapponia.

 

 • Lönesättning
   
 • Arvoden för läkarutlåtanden
   
 • Innehavare av bitjänst vid unversitetssjukhus.

4

Sjukhus-tandläkare

 

Legitimerade tandläkare som arbetar inom den specialiserade sjukvården.

 

 

 • Lönesättning
   
 • Åtgärdsarvoden för ordinarie arbetstid och kliniskt mertidsarbete
   
 • Besöksarvoden för kliniskt mertidsarbete
   
 • Tillämpning av vissa bestämmelser i kapitel I, II, III och IV samt bilaga 3
   
 • Till bilagan hör en separat åtgärdskatalog.

5

Kommunala veterinärer

 

Legitimerade veterinärer som är anställda av en kommun eller samkommun.

 

Bestämmelserna i § 2 och 4 i bilagan tillämpas även på icke legitimerade visstidsanställda veterinärer.

 

 • Lönesättning
   
 • Kommunala veterinärtaxan
   
 • Ordandet av lediga dagar
   
 • Jourersättningar
   
 • Till bilagan hör en separat veterinärtaxa.

§ 3 Anställningsvillkor för amanuenser

Lönen för en amanuens i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande, dvs. en läkarpraktikant, som fullgör sjukhustjänst som ingår i läkarutbildningen och som har full arbetstid bestäms enligt det belopp som anges i § 3 i lönekapitlet i AKTA. Också till övriga delar fastställs anställningsvillkoren enligt bestämmelserna i AKTA, varvid arbetstidssystemet kan följa § 7 eller 9 i arbetstidskapitlet i AKTA.