På svenska
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Liite 3 Sairaalalääkärit

  I Palkkaus

  Huom. Verkkosopimuksen 1 §:ää on päivitetty siten, että korjaukset vastaavat 8.3.2021 ilmestyneessä KT:n yleiskirjeessä 2/2021 julkaistuja korjauksia. Korjaukset on merkitty tekstiin lihavoinnilla.


  1 a § Palkkahinnoittelu 1.8.2020 lukien

  Virkanimike/tehtävä

  Peruspalkka €/kk

  1
  Ylilääkärit/verrattavassa asemassa olevat

  Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa
  erikoislääkärin oikeutta

   

  1.1

  Ylilääkäri, hallintoylilääkäri, osastonylilääkäri
  yliopistollisessa sairaalassa

   

  L3SL1100

  5 806,27

  1.2

  Muut ylilääkärit ja apulaisylilääkärit/verrattavassa
  asemassa olevat

   

  L3SL1200

  5 274,07

  2

  Erikoislääkäri, osastonlääkäri

   

  Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa
  erikoislääkärin oikeutta

   

  L3SL3000

  4 649,65

  Määräystä sovelletaan myös erikoislääkäriin, joka on
  erikoistumassa toiselle erikoisalalle, jos hänellä jo
  olevasta erikoislääkärin oikeudesta on olennaista
  hyötyä hänen nykyisessä virassaan.

   

  3.1

  Laillistettu lääkäri, joka on toiminut yhteensä vähintään 3 vuotta laillistetun lääkärin virassa/tehtävässä

  Sovelletaan KVTES II luvun 12 § työkokemuslisämääräyksiä. Hyväksytyksi palveluksi luetaan kuitenkin vain laillistettuna lääkärinä työskentely.

   

  L3SL4103

  3 915,39

  3.2

  Laillistettu lääkäri

   

  L3SL4100

  3 417,91

  4

  Lääketieteen opiskelijat

  Peruspalkka on hoidettavasta lääkärin virasta/tehtävästä riippumatta

   

  L3SL5000

  2 549,19

  1 § b Palkkahinnoittelu 1.4.2021 lukien

  Virkanimike/tehtävä

  Peruspalkka €/kk

  1

  Ylilääkärit/verrattavassa asemassa olevat

  Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa erikoislääkärin oikeutta

   

  1.1

  Ylilääkäri, hallintoylilääkäri, osastonylilääkäri yliopistollisessa sairaalassa

   

  L3SL1100

  5864,33

  1.2

  Muut ylilääkärit ja apulaisylilääkärit/verrattavassa
  asemassa olevat

   

   

   

  L3SL1200

  5326,81

  2

  Erikoislääkärin, osastonlääkärin vaativat tehtävät

  Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa erikoislääkärin oikeutta

  ks. soveltamisohje

  L3SL3200

  5050,67

  3

  Erikoislääkäri, osastonlääkäri

   

  Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa erikoislääkärin oikeutta

   

  L3SL3100

  4810,16

  Määräystä sovelletaan myös erikoislääkäriin, joka on erikoistumassa toiselle erikoisalalle, jos hänellä jo olevasta erikoislääkärin oikeudesta on olennaista hyötyä hänen nykyisessä virassaan.

   

  4.1

  Laillistettu lääkäri, joka on toiminut yhteensä vähintään 3 vuotta laillistetun lääkärin virassa/tehtävässä

  Sovelletaan KVTES II luvun 12 § työkokemuslisämääräyksiä. Hyväksytyksi palveluksi luetaan kuitenkin vain laillistettuna lääkärinä työskentely.

  L3SL4103

  3954,54

  4.2

  Laillistettu lääkäri

   

  L3SL4100

  3452,09

  5

  Lääketieteen opiskelijat

  Peruspalkka on hoidettavasta lääkärin virasta/tehtävästä riippumatta

   

  L3SL5000

  2574,68

  Soveltamisohje: AKP 3 § Erän jakamisesta, ks. yleiskirje 2/2021.


  Soveltamisohje

  Palkkahinnoittelun soveltamisesta, ks. liitteen 1 1 §:n soveltamisohje 1.

  1 Palkkahinnoittelun ulkopuoliset

  Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin virka ja sairaalan johtavan lääkärin päätoiminen virka ovat hinnoittelemattomia virkoja, joiden palkkauksesta päättää työnantaja. Samoin hinnoittelun ulkopuolisia ovat ylilääkäri sivutoimisena johtavana lääkärinä ja tulosvastaavana toimiva ylilääkäri.

  2 Muut ylilääkärit ja apulaisylilääkärit/verrattavassa asemassa olevat

  Verrattavassa asemassa olevalla tarkoitetaan lääkäriä, joka on asemansa ja tehtäviensä puolesta ylilääkäriin verrattavissa ja jonka päätehtävänä on johtaminen.

  3 Erikoislääkärin vaativat tehtävät

  Päätyönä on kliininen työ (ml. kliininen tutkimus). Kyse on laaja-alaisesta erikoisalan syventynyttä osaamista edellyttävästä työnkuvasta. Tehtävässä edellytettävä osaaminen saavutetaan yleensä noin kymmenessä vuodessa erikoislääkärin tehtävissä. Kliininen osaaminen voi koostua usealta erikoisalalta.

  Työnantaja ratkaisee hinnoittelukohtaan siirrettävät tehtävät. Asiasta tarkemmin yleiskirje 2/2021.

  4 Erikoislääkäri

  Lääkäri työskentelee erikoisalansa perustyönkuvassa ja hänellä on erikoisalan ammatilliset perustaidot.


  2 § Lääkärintodistus- ja -lausuntopalkkiot

  Tätä määräystä ei sovelleta 1 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuihin lääketieteen opiskelijoihin.

  Lääkärille maksetaan lääkärintodistuksista ja -lausunnoista, jotka eivät liity potilaan hoitoon, jäljempänä sanotut palkkiot. Alan erikoislääkärille maksetaan palkkio 50 %:lla korotettuna.

   

  Lääkärintodistus- ja lausuntopalkkiot

  Palkkio/€

  1
  Lääkärinlausunnot

   

  1.1

  Suppea lausunto, joka sisältää sairauden, vamman tai invaliditeetin kuvauksen ja siihen nojautuvan perustellun ilmoituksen työkyvyttömyys- tai haitta-asteesta, lääke- tai muun hoidon tarpeesta ja vastaavista seikoista (esim. sairausvakuutuslain mukaisen etuuden hakemiseksi tarpeellinen lomakkeelle B laadittu taikka eläke- tai invalidihuoltohakemukseen liitettävä suppea lausunto, C-lausunto)

   

   

   

   

   

   

  14,19

  1.2
  Perusteellinen lausunto, joka sisältää sairauden, vamman tai invaliditeetin kuvauksen ja siihen nojautuvan perustellun ilmoituksen työkyvyttömyys- tai haitta-asteesta, lääke- tai muun hoidon tarpeesta, korvattavuudesta, hengenvaarallisuusasteesta ja vastaavista seikoista (esim. sairausvakuutuslain mukaisen etuuden hakemiseksi tarpeellinen lomakkeelle B laadittu taikka poliisi-, huolto- tai muille viranomaisille annettava perusteellinen lausunto) tai perusteellinen ja
  aikaa vievä eläkehakemukseen liitettävä lausunto

   

   

   

   

   

   

   

   

  16,22

  1.3
  Oikeustoimikelpoisuutta koskeva lausunto (esim. testamentin tekoa, avioliittolupaa tai holhouslain mukaisen päätöksen tekemistä varten)

   

   

  24,33

  2
  Tapaturmavakuutuslain 29 §:ssä tarkoitetulle vakuutuslaitokselle
  vakuutetun potilaan tutkimuksen tai hoidon perusteella annettavat
  lääkärintodistukset ja -lausunnot niiden laadusta riippuen

   

  2.1
  Tavallinen lääkärintodistus

   

  10,14

  2.2
  Perusteellinen lääkärintodistus tai -lausunto

   

  17,74

  2.3
  Laaja ja aikaa vievä lääkärintodistus tai -lausunto

   

  24,33


  Soveltamisohje

  Potilaan hoitoon liittyvistä lääkärintodistuksista ja -lausunnoista ei suoriteta palkkiota. Lääkärintodistus tai -lausunto on potilaan hoitoon liittyvä (ei siis palkkioon oikeuttava), kun se annetaan sairaalassa tai poliklinikalla hoidettavana tai tutkittavana olevalle potilaalle

  1. työnantajalta haettavaa sairauslomaa varten
  2. toiseen sairaanhoitolaitokseen pääsemistä varten
  3. sairauden hoidon vuoksi tarpeellisen lääkinnällisen toimenpiteen suorittamista varten (esim. raskauden keskeyttäminen tai steriloiminen).

  Liitteeseen 1 on lisätty väliaikainen 2 § 4 momentti varsinaisen palkan laskemisesta lomanmääräytymisvuodelta 1.4.202031.3.2021. Samoja periaatteita noudatetaan todistus- ja lausuntopalkkioiden osalta myös liitteessä 3.