På svenska
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Liite 3 Sairaalalääkärit

  III Sivuviranhaltijoiden palvelussuhteen ehdot

  4 § Yliopistollisten sairaaloiden sivuviranhaltijoiden palvelussuhteen ehdot

  Erikoissairaanhoitolain (1062/89) 28 §:ssä tarkoitettujen sivuviranhaltijoiden palvelussuhteen ehdot määräytyvät tämän pykälän mukaan.


  Pöytäkirjamerkintä

  Yliopistollisissa sairaaloissa sovelletaan edelleen 30.11.1994 voimassa olleen lääkärisopimuksen 6 §:n 7 momentin (KVTES 1992–1993 liite 35 6 § 7 momentti) siirtymämääräyksiä.


  Soveltamisohje

  Tässä tarkoitetut sivuviranhaltijat ovat ao. yliopiston pääviroissa, minkä lisäksi he toimivat yliopistollisen sairaalan sivuvirassa. Ylilääkärin ja apulaisylilääkärin (professori) sivuvirkojen palkkioista hinnoittelemattomina päättää työnantaja.


  1 mom. Peruspalkka

  Sivuviranhaltijoille maksetaan sairaalatyöstä vähintään seuraava tehtäväkohtainen palkka:

   

   

  Peruspalkka €/kk

  L3SL9003

  Erikoislääkäri
  (apulaisopettaja/yliassistentti)

  30 % liitteen 3 1 §:n palkkahinnoittelun 2 kohdan (erikoislääkäri, osastonlääkäri) peruspalkasta

  L3SL9004

  Erikoistuva lääkäri (assistentti)

  20 % liitteen 3 1 §:n palkkahinnoittelun 2 kohdan (erikoislääkäri, osastonlääkäri) peruspalkasta

  2 mom. Työkokemuslisä

  Sivuviranhaltijoilla noudatetaan KVTES:n palkkausluvun 12 §:n määräystä työkokemuslisästä. Työkokemuslisä lasketaan sivuviranhaltijan tehtäväkohtaisesta palkasta. Lisään oikeuttavana palveluna pidetään myös toimimista tässä tarkoitetuissa sivuviroissa.

  3 mom. Henkilökohtainen lisä ja tehtävälisä

  Edellä 2 mom:ssa määrätyn lisäksi voidaan sivuviranhaltijalle maksaa KVTES:n tarkoittamaa henkilökohtaista lisää ja tavanomaisten tehtävien lisäksi määrätyistä lisätehtävistä erillistä tehtävälisää yhteensä enintään 840,94 €, ellei paikallisesti erityisestä syystä toisin päätetä. Lisät ovat varsinaista palkkaa.

  4 mom. Päivystyskorvaukset

  Sivuviranhaltijan päivystyskorvaukset määräytyvät työaikaluvun 11 §:n 1 ja 2 momentin mukaan kuitenkin siten, että ao. korvausmääräyksissä tarkoitettuna kuukausi- ja varsinaisena palkkana pidetään vastaavan sairaalalääkärin kuukausi- ja varsinaista palkkaa. Päivystyksen aikaista aktiivityötä korvattaessa otetaan huomioon vain sairaalalääkärin tehtäviin käytetty aika. Korvattaessa päivystyksenaikainen aktiivityö vapaa-aikana se annetaan viikon pituisina vapaina, jolloin lääkärin palkkiosta vähennetään vastaava osuus, joka on viikkoa kohden palkkion euromäärä jaettuna luvulla 4,3.


  Soveltamisohje

  Sivuviranhaltijoiden työaikaa ei ole sopimuksessa määritelty, vaan sen suhteen noudatetaan aiemmin yleisesti omaksuttua käytäntöä. Yliopistoviranhaltijoiden työaikaa ei ole tarkoituksenmukaista erotella toisaalta sairaalatyöhön ja toisaalta yliopiston viran hoidosta aiheutuviin tehtäviin.

  Sivuviranhaltijoiden päivystyskorvaukset määräytyvät pääsääntöisesti samalla tavoin kuin muiden sairaalalääkärien. Päivystyksenaikaisena aktiivityönä otetaan huomioon vain sairaalalääkärin tehtävissä toimittu aika. Mikäli lääkäri päivystysaikanaan suorittaa yliopiston päävirkaan kuuluvia tehtäviä, näihin kulunutta aikaa ei oteta huomioon päivystyksenaikaista aktiivityötä korvattaessa.


  5 mom. Vuosi- ja sairausloma sekä äitiys- ja isyysvapaa

  Sivuviranhaltijan vuosiloma, lomaraha sekä sairausloma, äitiys- ja isyysvapaa määräytyvät kuten päävirassa toimivan sairaalalääkärin. KVTES:n ao. määräyksissä tarkoitettuna varsinaisena palkkana pidetään edellä 1 momentissa mainittua tehtäväkohtaista palkkaa mahdollisine 2 ja 3 momenteissa määrättyine lisineen.