Liite 4 Sairaalahammaslääkärit

Huom. Verkkosopimuksen 1 §:ää on päivitetty siten, että korjaukset vastaavat 8.3.2021 ilmestyneessä KT:n yleiskirjeessä 2/2021 julkaistuja korjauksia. Korjaukset on merkitty tekstiin lihavoinnilla.


1 § a Palkkahinnoittelu 1.8.2020 lukien

Sairaalahammaslääkärin virkanimike/tehtävä

Peruspalkka €/kk

1

Ylihammaslääkäri/verrattavassa asemassa olevat
yliopistollisessa sairaalassa

Hammaslääkäriltä edellytetään kohdissa 1–3 tehtävään
soveltuvaa erikoishammaslääkärin/erikoislääkärin oikeutta

 

L4SH1000

5 806,27

2

Muut ylihammaslääkärit ja apulaisylihammaslääkärit/
verrattavassa asemassa olevat

 

L4SH2000

5 274,07

3

Erikoishammaslääkäri

 

L4SH5000

4 649,65

4

Erikoistuva hammaslääkäri/lääkärihammaslääkäri

 

4.1

Laillistettu hammaslääkäri, joka on toiminut yhteensä vähintään 3 vuotta laillistetun hammaslääkärin virassa/tehtävässä

Sovelletaan KVTES II luvun 12 § työkokemuslisämääräyksiä. Hyväksytyksi palveluksi luetaan kuitenkin vain laillistettuna hammaslääkärinä työskentely.

 

L4SH7003

3 915,39

4.2

Laillistettu hammaslääkäri

 

L4SH7000

3 417,91

1 § b Palkkahinnoittelu 1.4.2021 lukien

Sairaalahammaslääkärin virkanimike/tehtävä

Peruspalkka €/kk

1

Ylihammaslääkäri/verrattavassa asemassa olevat yliopistollisessa sairaalassa

Hammaslääkäriltä edellytetään kohdissa 1–4 tehtävään soveltuvaa erikoishammaslääkärin/erikoislääkärin oikeutta

 

L4SH1000

5864,33

2

Muut ylihammaslääkärit ja apulaisylihammaslääkärit/
verrattavassa asemassa olevat

 

L4SH2000

5326,81

3

 

Erikoishammaslääkärin vaativat tehtävät

 

L4SH4200

5050,67

4

Erikoishammaslääkäri

L4SH4100

 

 

4810,16

5

Erikoistuva hammaslääkäri/lääkärihammaslääkäri

 

5.1

Laillistettu hammaslääkäri, joka on toiminut yhteensä vähintään 3 vuotta laillistetun hammaslääkärin virassa/tehtävässä

Sovelletaan KVTES II luvun 12 § työkokemuslisämääräyksiä. Hyväksytyksi palveluksi luetaan kuitenkin vain laillistettuna hammaslääkärinä työskentely.

 

 

 

 

 

L4SH7003

3954,54

5.2

Laillistettu hammaslääkäri

 

L4SH7000

3452,09

Soveltamisohje: AKP 3 § Erän jakamisesta, ks. yleiskirje 2/2021.


Soveltamisohje

Palkkahinnoittelun soveltamisesta, ks. liitteen 2 1 §:n soveltamisohjeet 1 ja 2 ja liitteen 3 1 §:n soveltamisohje.

2 § Säännöllisen työajan ja kliinisen lisätyön toimenpidepalkkiot

Päävirassa toimivalle sairaalahammaslääkärille maksetaan sairaalahammaslääkärien toimenpideluettelossa sanotulta kultakin toimenpiteeltä toimenpidepalkkiot seuraavasti:

Korvaustaulukko 1.8.2020 lukien

 

Säännöllinen työaika

Kliininen lisätyö

Toimenpideryhmä

Laillistettu
hammaslääkäri

Erikoishammas­lääkärin oikeuden omaava

Täyttä työaikaa
tekevä erikois­hammaslääkärin
oikeuden omaava

 

Palkkio, €

Palkkio, €

Palkkio, €

SHL 4

0,89

1,86

14,52

SHL 5

1,07

2,23

19,00

SHL 6

1,35

2,78

28,85

SHL 7

1,79

3,71

28,85

SHL 8

2,66

5,34

51,16

SHL 9

3,20

6,39

53,28

SHL 10

3,73

7,46

58,63

SHL 11

5,34

11,19

69,28

SHL 12

7,67

16,00

93,79

SHL 13

9,71

20,25

SHL 14

12,04

25,58

SHL 15

17,05

31,97

SHL 16

26,89

55,73

 

Korvaustaulukko 1.4.2021 lukien 

 

Säännöllinen työaika

Kliininen lisätyö

Toimenpideryhmä

Laillistettu
hammaslääkäri

Erikoishammas­lääkärin oikeuden omaava

Täyttä työaikaa
tekevä erikois­hammaslääkärin
oikeuden omaava

 

Palkkio, €

Palkkio, €

Palkkio, €

SHL 4

0,90

1,88

14,67

SHL 5

1,08

2,25

19,19

SHL 6

1,36

2,81

29,14

SHL 7

1,81

3,75

29,14

SHL 8

2,69

5,39

51,67

SHL 9

3,23

6,45

53,81

SHL 10

3,77

7,53

59,22

SHL 11

5,39

11,30

69,97

SHL 12

7,75

16,16

94,73

SHL 13

9,81

20,45

SHL 14

12,16

25,84

SHL 15

17,22

32,29

SHL 16

27,16

56,29


Soveltamisohje

Kirurgisissa toimenpiteissä, joihin osallistuu useampi hammaslääkäri, maksetaan päävastuulliselle toimenpidepalkkiot kuten erikoishammaslääkärin oikeuden omaavalle ja avustajille kuten laillistetulle hammaslääkärille.

Toimenpidepalkkion maksamisen edellytyksenä on, että hammaslääkäri tekee toimenpiteen ym. täysin itsenäisesti ja omalla vastuullaan. Erikoistumiskoulutusvaiheessa olevan hammaslääkärin katsotaan toimivan em. tavalla sen jälkeen, kun paikallisesti määritelty ajanjakso toimenpiteen ym. oppimiselle (ns. oppimisjakso) on kulunut.

Potilastietojärjestelmien muutoksista ja palkkauksesta, ks. liitteen 2 2 §:n 3 mom. 

Liitteeseen 2 on lisätty väliaikainen 2 § 4 momentti varsinaisen palkan laskemisesta lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2020–31.3.2021. Samoja periaatteita noudatetaan myös liitteessä 4. 


3 § Kliinisen lisätyön käyntipalkkiot

Päävirassa toimivalle, täyttä työaikaa tekevälle, erikoishammaslääkärin oikeuden omaavalle sairaalahammaslääkärille maksetaan kliinisestä lisätyöstä jokaiselta potilaalta käyntipalkkio seuraavasti:

 Korvaustaulukko 1.8.2020 lukien

Potilaskäynti

Palkkio/€

Potilaan käynti hammaslääkärin luona

3,49

Hammaslääkärin erillinen käynti potilaan luona
(kutsutaan työhön vapaa-aikana työpaikalta poistuttua)

21,98

Yli 45 minuuttia kestävä käynti, lisäys kultakin alkavalta
neljännestunnilta (erillisessä käynnissä potilaan luona
käyntiaika luetaan matka-aikaan)

5,51

 

Korvaustaulukko 1.4.2021 lukien

Potilaskäynti

Palkkio/€

Potilaan käynti hammaslääkärin luona

3,52

Hammaslääkärin erillinen käynti potilaan luona
(kutsutaan työhön vapaa-aikana työpaikalta poistuttua)

22,20

Yli 45 minuuttia kestävä käynti, lisäys kultakin alkavalta
neljännestunnilta (erillisessä käynnissä potilaan luona
käyntiaika luetaan matka-aikaan)

5,57

4 § Työaikaluvun ja liitteen 3 eräiden määräysten soveltaminen

Edellä sanotun lisäksi noudatetaan työaikaluvun 9 ja 11 §:n määräyksiä päivystyskorvauksista sekä liitteen 3 määräyksiä yliopistollisten sairaaloiden sivuviranhaltijoiden palvelussuhteen ehdoista.

Tässä tarkoitettuja sivuviranhaltijoita ovat

 

 

Peruspalkka €/kk

L4SH9003 

Erikoishammaslääkäri
(apulaisopettaja/yliassistentti/
lehtori/ osastonhammaslääkäri)

 

30 % liitteen 4 1 §:n palkka­-
hinnoittelun 3 kohdan (erikoishammaslääkäri) peruspalkasta
 

L4SH9004


 

Erikoistuva hammaslääkäri
(assistentti)

 

20 % liitteen 4 1 §:n palkka­-
hinnoittelun 3 kohdan (erikoishammaslääkäri) peruspalkasta


Soveltamisohje

Hinnoittelemattomat ylihammaslääkärin ja apulaisylihammaslääkärin (professori) sivuvirat, ks. liitteen 3 4 §:n soveltamisohje.