På svenska
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Yleinen osa

  II Palkkaus

  5 § KVTES:n palkkausluvun sovellettavat määräykset

  Tämän sopimuksen lisäksi sovelletaan KVTES:n palkkausluvun (II luku) ja siihen sisältyvien liitteiden seuraavia määräyksiä:

  KVTES
  pykälä

  KVTES
  asia

  Poikkeukset KVTES:n soveltamisesta

  1 §

  Viranhaltijan oikeus palkkaan

   

   

  2 §

  Palkkaukseen liittyviä keskeisiä peruskäsitteitä

   

  4 §

  Osa-aikaisen palkka

  Ei sovelleta eläinlääkäreihin, joiden säännöllistä työaikaa ei ole sopimuksessa määrätty, ks. LS 2014–2016 31.12.2015 saakka voimassa ollut yleisen osan 3 §:n soveltamisohje 4.

  Sivuviroissa entisten palkkausperusteiden noudattaminen.

  Erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 28 §:ssä tarkoitettujen yliopistollisten sairaaloiden sivuviranhaltijoiden
  palvelussuhteen ehdot määräytyvät liitteen 3 4 §:n mukaan vastaavasti kuin päävirkaisen sairaalalääkärin tai -hammaslääkärin.

  5 §

  Varsinainen palkka
  (sisältää pöytäkirjamerkintänä määrävuosilisän ja syrjäseutulisän
  säilymisestä)

  Liitteisiin 1–4 kuuluvien varsinainen palkka palkallisen virkavapaan ajalta, ks. yleisen osan 7 §.

  Eläinlääkärin työkokemuslisän laskentapalkka, palkka palkallisen virkavapaan, koulutuksen ja lomarahavapaan ajalta, ks. yleisen osan 8 §.

  Sopimuksen piiriin kuuluvan vuosilomapalkka ja lomarahan laskentaperuste, ks. yleisen osan 9 §.

  Eläinlääkärin mahdollinen määrävuosilisä määräytyy 15.1.2000 voimassa olleen sopimuksen mukaan.
  6 § Palkkausjärjestelmä

   

  7 § Palkkahinnoittelu (peruspalkka) Sopimuksen piiriin kuuluvien tehtävä­kohtaiset peruspalkat (palkkahinnoittelu) on määrätty tämän sopimuksen liitteissä 1–5 ja yleisen osan 6 §:ssä.
  8 § Palkkahinnoittelun ulkopuoliset viranhaltijat/työntekijät Ks. palkkahinnoitteluliitteiden omat soveltamisohjeet palkkahinnoittelun ulkopuolisista.
  9 § Tehtäväkohtaisen palkan määrittely
  ja peruspalkan/tehtäväkohtaisen
  palkan alentaminen puuttuvan koulutuksen vuoksi
  Ks. alla oleva soveltamisohje. Sopimuksen palkkahinnoitteluissa on täydentäviä lisäohjeita tehtäväkohtaisen palkan määrittelystä.
  10 § Olennainen muutos tehtävissä  
  11 § Henkilökohtainen lisä Ks. henkilökohtaisen lisän vähimmäismäärää koskeva määräys yleisen osan 10 § ja soveltamisohjeet.
  12 § Työkokemuslisä

  Ks. eläinlääkärien työkokemuslisän laskentapalkka eräissä tapauksissa tämän sopimuksen yleisen osan 8 §:n 1 mom.

  13 § Tulospalkkio  
  14 § Kertapalkkio  
  15 § Rekrytointilisä  
  16 § Kielilisä  
  17 § Työnantajan edustajan palkka  
  18 § Palkanmaksu  
  19 § Palkan laskeminen kalenterikuukautta
  lyhyemmältä ajalta
  Eläinlääkäreillä, joiden säännöllistä työaikaa ei ole sopimuksessa määrätty, osakuukauden palkka määräytyy päiväpalkkana, ks. LS 2014–2016 31.12.2015 saakka voimassa ollut yleisen osan 7 §:n 2 momentin soveltamisohje ja liitteen 5 1 §:n soveltamisohjeen kohta 5.1.
  20 § Työnantajan saatavan
  kuittausoikeus
   
  21 § Palkka virantoimituksesta
  pidättämisen ajalta
   

  Soveltamisohje

  Tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

  Lääkärisopimuksen piiriin kuuluvan viranhaltijan tehtäväkohtaisen palkan määräytymisperusteena on ensisijaisesti tehtävien vaativuus. Yleiset vaativuustekijät ilmenevät KVTES:n palkkausluvun 9 §:n 1 momentin soveltamisohjeesta. Soveltamisohjeessa on kerrottu esimerkiksi koulutuksen, lisätehtävien ja vastuun sekä esimiesaseman vaikutuksesta tehtävien vaativuuteen. Palkkahinnoittelun soveltamisesta ja tehtäväkohtaisen palkan määrittelystä, ks. myös KVTES:n palkkausluvun 7, 8 ja 9 § soveltamisohjeineen.

  Viranhaltijan tehtäväkuvaus tulee tarkistaa muuttuneiden tehtävien mukaiseksi ja arvioida tehtävien vaativuus uudelleen tehtävämuutosten yhteydessä. Ks. KVTES:n palkkausluvun 9 §:n 1 momentin soveltamisohjeen kohta 1. Olennaisista tehtävämuutoksista ja niiden mahdollisista vaikutuksista viranhaltijan palkkaan neuvotellaan ao. viranhaltijan kanssa.

  Palkkahinnoittelun ulkopuolisten ja esimiesasemassa olevien palkkauksen määrittämisestä, ks. erityisesti KVTES:n palkkausluvun 8 §:n 1 momentti ja sen soveltamisohje.


  6 § Kasvatus- ja perheneuvolan lääkärien palkkahinnoittelu 1.5.2018 ja 1.4.2019 lukien

  Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa erikoislääkärin oikeutta, peruspalkka

   

  1.5.2018

  1.4.2019

  L0KASVNL

  4 607,44

  4 704,20

  7 § Terveyskeskuksen ja sairaalan lääkärin ja hammaslääkärin varsinainen palkka palkallisen virkavapaan ajalta

  Terveyskeskuksen ja sairaalan lääkärin ja hammaslääkärin palkallisen virkavapaan ajalta maksettavaa varsinaista palkkaa korotetaan sillä prosenttiluvulla, joka saadaan laskemalla, kuinka monta prosenttia on edellisenä lomanmääräytymisvuonna säännölliseltä työajalta maksetut tämän sopimuksen mukaiset toimenpide- ja käyntipalkkiot sekä todistus- ja lausuntopalkkiot samalta ajalta maksetusta varsinaisesta palkasta.


  Soveltamisohje

  Lääkärin ja hammaslääkärin varsinaista palkkaa korotetaan myös osan päivää kestävän palkallisen virkavapaan ajalta käyttäen apuna tuntipalkkaa.


  8 § Eläinlääkärin työkokemuslisän laskentapalkka, palkka palkallisen virkavapaan, koulutuksen ja lomarahavapaan ajalta

  1 mom.

  Mikäli laillistetun eläinlääkärin tehtäväkohtainen palkka on pienempi kuin liitteen 5 1 §:n 1 kohdan mukainen kokopäivätoimisena hygieenikkona toimivan laillistetun eläinlääkärin peruspalkka alennettuna 15 %:lla, lasketaan työkokemuslisä em. tavalla alennetusta hygieenikon peruspalkasta.

  2 mom.

  Mikäli laillistetun eläinlääkärin tehtäväkohtainen palkka on pienempi kuin liitteen 5 1 §:n 1 kohdan mukainen kokopäivätoimisena hygieenikkona toimivan laillistetun eläinlääkärin peruspalkka, hänelle maksetaan palkallisen virkavapaan, työnantajan määräämän tai hyväksymän koulutuksen sekä lomarahavapaan ajalta hygieenikon peruspalkka ja tästä laskettu mahdollinen työkokemuslisä.

  3 mom.

  Määräystä ei sovelleta eläinlääketieteen opiskelijoihin.


  Soveltamisohje

  Jos eläinlääkärin oma varsinainen palkka (ks. määritelmä KVTES II luvun 5 §) on suurempi kuin mikä maksettava palkka olisi 8 §:n 1 tai 2 momentin tai 9 §:n 3 momentin perusteella, maksetaan ao. ajoilta kuitenkin eläinlääkärin oma varsinainen palkka.

  Työnantajan hyväksymänä pidetään koulutustilaisuutta silloin, kun eläinlääkäri on anomuksesta saanut palkallista virkavapaata koulutusta varten.

  Reservin kertausharjoitusten ajalta saatu reserviläispalkka vähennetään em. palkasta KVTES:n V luvun 11 §:n 1 momentin mukaan.


  9 § Vuosilomapalkka ja lomarahan laskentaperuste

  1 mom.

  Terveyskeskuksen ja sairaalan lääkärin ja hammaslääkärin vuosiloman ajalta maksettavaa varsinaista palkkaa korotetaan sillä prosenttiluvulla, joka saadaan laskemalla, kuinka monta prosenttia on edellisenä lomanmääräytymisvuonna säännölliseltä työajalta maksetut tämän sopimuksen mukaiset toimenpide- ja käyntipalkkiot sekä todistus- ja lausuntopalkkiot samalta ajalta maksetusta varsinaisesta palkasta. Myös lomakorvaus lasketaan tämän määräyksen mukaisesta palkasta.

  Palvelussuhteen päättyessä maksettava lomakorvaus lasketaan käyttäen sen lomanmääräytymisvuoden aikana maksettuja palkkioita ja varsinaista palkkaa, jona palvelussuhde päättyy.

  2 mom.

  Terveyskeskuksen ja sairaalan lääkärin ja hammaslääkärin lomaraha lasketaan 1 momentin mukaisesta palkasta.

  3 mom.

  Mikäli laillistetun eläinlääkärin tehtäväkohtainen palkka on pienempi kuin liitteen 5 1 §:n 1 kohdan mukainen kokopäivätoimisena hygieenikkona toimivan laillistetun eläinlääkärin peruspalkka, hänelle maksetaan vuosiloman ajalta em. hygieenikon peruspalkka ja tästä laskettu mahdollinen työkokemuslisä. Myös lomakorvaus lasketaan em. palkasta. Eläinlääkärin lomaraha lasketaan 8 § 1 momentin mukaisesta palkasta ja tästä lasketusta mahdollisesta työkokemuslisästä.

  Eläinlääketieteen opiskelijalle maksetaan vuosiloman ajalta em. kokopäivätoimisena hygieenikkona toimivan laillistetun eläinlääkärin peruspalkka alennettuna 15 %:lla ja tästä laskettu mahdollinen työkokemuslisä. Myös lomakorvaus lasketaan em. palkasta.


  Soveltamisohje

  KVTES IV luvun 13 §:n 2 momentin mukaan eläinlääkärin 9 §:n 3 momentin tai eläinlääkärin oman varsinaisen palkan mukaan laskettu vuosiloma-ajan palkka kerrotaan lomanmääräytymisvuoden keskimääräisellä osa-aikaprosentilla.


  Pöytäkirjamerkintä

  Vuosilomapalkan määräytymisestä, ks. KVTES IV luku 13 §.


  10 § Henkilökohtaisen lisän vähimmäismäärä

  KVTES:n palkkausluvun 11 §:ssä tarkoitettuja henkilökohtaisia lisiä tulee olla kunnassa/kuntayhtymässä käytössä vuositasolla liitteittäin tarkasteltuna

  1. terveyskeskuksen lääkäreillä ja hammaslääkäreillä vähintään 3,5 % ja
  2. sairaalalääkäreillä ja sairaalahammaslääkäreillä vähintään 1,5 %

  laskettuna tehtäväkohtaisten palkkojen vuotuisesta yhteismäärästä, jolloin tehtäväkohtaisen palkan yhteismäärään otetaan tässä tapauksessa mukaan myös mahdolliset omalääkärien väestöosat.


  Soveltamisohje

  Em. palkkojen yhteismäärä voidaan laskea esim. edellisen vuoden toteutuneen tilinpäätöksen perusteella. Rahamäärä lasketaan ja sen täyttymistä tarkastellaan kerran vuodessa.

  Henkilökohtaisen lisän myöntämisestä, ks. KVTES:n palkkausluvun 11 § ja sen soveltamisohjeet.

  Esim. johtotehtävissä toimivalla oleva hallinnon- tai muu erityispätevyys, jota sinänsä ei tehtävässä edellytetä eikä vaikuta tehtävien vaativuuteen, voi merkittävästi parantaa henkilön onnistumista johtamistyössään ja muodostua näin henkilökohtaisen lisän myöntämisen perusteeksi.

  Esim. viranhaltijan toimiminen perus- ja jatkokoulutuksessa olevien tutorina voi lisätä viranhaltijan tehtävän vaativuutta muihin samaan palkkaryhmään kuuluviin verrattuna ja otetaan siis huomioon tehtäväkohtaisessa palkassa. Erityinen onnistuminen tutortehtävässä taas voidaan asettaa henkilökohtaisen lisän yhdeksi myöntämisperusteeksi. Toisaalta jo tutorina toimiminen voi edellyttää oman varsinaisen asiantuntijatehtävän erityisen hyvää ammatinhallintaa ja lisäksi pedagogista tietotaitoa ja joustavuutta, jotka ovat tyypillisiä henkilökohtaisen lisän myöntämisperusteita.