Suomeksi
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Allmän del

  II Löner

  § 5 Tillämpliga bestämmelser i lönekapitlet i AKTA

  Förutom LÄKTA tillämpas följande bestämmelser i lönekapitlet i AKTA (kap. II) och dess bilagor:

  AKTA
  paragraf

  AKTA
  sakfråga

  Undantag från tillämpningen av AKTA

  § 1

  De anställdas rätt till lön

   

   

  § 2

  Grundläggande lönebegrepp

   

  § 4

  Deltidslön

  Tillämpas inte på veterinärer vars ordinarie arbetstid inte har fastställts i avtalet. Se tillämpningsanvisning 4 i § 3 i allmänna delen till LÄKTA 2014–2016 som gällde till 31.12.2015.

  Iakttagande av tidigare lönegrunder i bitjänst

  Anställningsvillkoren för sådana innehavare av bitjänst vid universitetssjukhus som avses i 28 § i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) följer bilaga 3 § 4 på samma sätt som för sjukhusläkare och sjukhustandläkare med huvudtjänst.

  § 5

  Ordinarie lön
  (inklusive protokollsanteckningen om bibehållande av års- och fjärrortstillägg)

  Ordinarie lön under tjänstledighet för dem som omfattas av bilaga 1–4, se allmänna delen § 7.

  Lön som utgör grunden för arbetserfarenhetstillägg för veterinärer, lön under avlönad tjänstledighet, utbildning och utbytesledighet, se allmänna delen § 8.

  Semesterlön till dem som omfattas av LÄKTA och grunden för beräkning av semesterpenning, se allmänna delen § 9.

  Eventuella årstillägg för veterinärer följer bestämmelserna i det avtal som gällde 15.1.2000.

  § 6 Lönesystemet

   

  § 7 Lönesättning (grundlön) De uppgiftsrelaterade grundlönerna (lönesättningen) för dem som omfattas av detta avtal anges i bilagorna 1–5 till detta avtal och i § 6 i allmänna delen.
  § 8 Anställda utanför lönesättningen Se tillämpningsanvisningarna i lönebilagorna om dem som står utanför lönesättningen.
  § 9 Fastställande av den uppgiftsrelaterade lönen och sänkning av grundlönen/den uppgiftsrelaterade lönen p.g.a. avsaknad av den utbildning som krävs Se tillämpningsanvisningen. I avtalets lönesättning finns kompletterande närmare anvisningar om bestämning av den uppgiftsrelaterade lönen.
  § 10 Väsentliga ändringar i uppgifterna  
  § 11 Individuellt tillägg Se bestämmelsen om minimibeloppet för individuellt tillägg i § 10 i allmänna delen och tillämpningsanvisningen.
  § 12 Arbetserfarenhetstillägg

  Se den allmänna delen § 8 mom. 1 i detta avtal angående lön som utgör grunden för arbetserfarenhetstillägget för veterinärer i vissa fall.

  § 13 Resultatbonus  
  § 14 Engångsarvode  
  § 15 Rekryteringstillägg  
  § 16 Språktillägg  
  § 17 Lön för arbetsgivarens representant  
  § 18 Lönebetalning  
  § 19 Uträkning av lön för kortare tid än en kalendermånad För veterinärer vars ordinarie arbetstid inte har fastställts i avtalet bestäms lönen för en del av månaden som dagslön. Se tillämpningsanvisningen för § 7 mom. 2 i allmänna delen och punkt 5.1 i tillämpningsanvisningen för § 1 i bilaga 5 i det LÄKTA 2014–2016 som gällde till 31.12.2015.
  § 20 Arbetsgivarens kvittningsrätt  
  § 21 Lön under avstängning från tjänsteutövning  

  Tillämpningsanvisning

  Hur den uppgiftsrelaterade lönen bestäms

  Den uppgiftsrelaterade lönen för en tjänsteinnehavare som omfattas av läkaravtalet bestäms i första hand enligt arbetets svårighetsgrad. De allmänna värderingsfaktorerna anges i tillämpningsanvisningen för § 9 mom. 1 i lönekapitlet i AKTA. I tillämpningsanvisningen behandlas hur till exempel utbildning, extra uppgifter, ansvar och chefsställning påverkar arbetets svårighetsgrad. I fråga om tillämpningen av lönesättningen och bestämningen av den uppgiftsrelaterade lönen, se även § 7, 8 och 9 med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i AKTA.

  Vid ändringar i arbetsuppgifterna bör tjänsteinnehavarnas arbetsbeskrivningar ses över och arbetsvärderingen göras på nytt. Se punkt 1 i tillämpningsanvisningen för § 9 mom. 1 i lönekapitlet i AKTA. Avsevärda ändringar i uppgifterna och deras eventuella inverkan på tjänsteinnehavarens lön ska diskuteras med tjänsteinnehavaren.

  I fråga om bestämningen av lön för personal utanför lönesättningen och anställda i chefsställning, se särskilt § 8 mom. 1 med tillämpningsanvisning i lönekapitlet i AKTA.


  § 6 Lönesättning för läkare vid uppfostrings- och familjerådgivningsbyråer från 1.5.2018 och 1.4.2019

  Kompetens: för uppgiften lämpliga specialisträttigheter; grundlön

   

  1.5.2018

  1.4.2019

  L0KASVNL

  4 607,44

  4 704,20

  § 7 Ordinarie lön för läkare och tandläkare vid hälsocentraler och sjukhus under avlönad tjänstledighet

  Vid avlönad tjänstledighet höjs den ordinarie lönen för läkare och tandläkare vid hälsocentraler och sjukhus med det procenttal man får när man beräknar hur många procent de åtgärds- och besöksarvoden samt arvoden för intyg och utlåtanden enligt detta avtal som betalats för ordinarie arbetstid under föregående kvalifikationsår utgör av den ordinarie lön som betalats för samma tid.


  Tillämpningsanvisning

  Den ordinarie lönen höjs också vid avlönad tjänstledighet under en del av en dag. Som hjälp används då timlön.


  § 8 Lön som utgör grunden för arbetserfarenhetstillägget för veterinärer, lön under avlönad tjänstledighet, utbildning och utbytesledighet

  mom. 1

  Om den uppgiftsrelaterade lönen för en legitimerad veterinär är lägre än grundlönen för en i bilaga 5 § 1 punkt 1 avsedd legitimerad veterinär som är heltidsanställd som hygieniker minskad med 15 %, beräknas erfarenhetstillägget på den med 15 % minskade grundlönen för hygieniker.

  mom. 2

  Om den uppgiftsrelaterade lönen för en legitimerad veterinär är lägre än grundlönen för en i bilaga 5 § 1 punkt 1 avsedd legitimerad veterinär som är heltidsanställd som hygieniker, betalas till veterinären vid avlönad tjänstledighet, utbytesledighet och av arbetsgivaren anvisad eller godkänd utbildning grundlönen för en hygieniker och eventuellt också arbetserfarenhetstillägg, som räknats på grundlönen.

  mom. 3

  Bestämmelsen tillämpas inte på veterinärmedicine studerande.


  Tillämpningsanvisning

  Om veterinärens egen ordinarie lön (se definition i AKTA kap. II § 5) är högre än beräknat enligt § 8 mom. 1 eller 2 eller § 9 mom. 3, betalas under tiderna i fråga veterinärens egen ordinarie lön.

  Som utbildning som godkänns av arbetsgivaren anses sådan utbildning för vilken veterinären på begäran fått avlönad tjänstledighet för utbildning.

  Reservistlön för repetitionsövningar dras av från ovan nämnda lön i enlighet med AKTA kap. V § 11 mom. 1.


  § 9 Semesterlön och grunden för beräkning av semesterpenning

  mom. 1

  Den ordinarie lön som betalas för semester till läkare och tandläkare vid hälsocentraler och sjukhus höjs med det procenttal man får när man beräknar hur många procent de kollektivavtalsenliga åtgärds- och besöksarvodena och arvodena för intyg och utlåtanden som betalats för ordinarie arbetstid under föregående kvalifikationsår utgör av den ordinarie lön som betalats för samma tid. Också semesterersättningen beräknas på lönen enligt denna bestämmelse.

  Semesterersättningen, som betalas när anställningen upphör, beräknas på de arvoden och den ordinarie lön som betalats under det kvalifikationsår då anställningen upphör.

  mom. 2

  Semesterpenningen för läkare och tandläkare vid hälsocentraler och sjukhus beräknas på lönen enligt mom. 1.

  mom. 3

  Om den uppgiftsrelaterade lönen för en legitimerad veterinär är lägre än grundlönen för en i bilaga 5 § 1 punkt 1 avsedd legitimerad veterinär som är heltidsanställd som hygieniker, betalas för veterinärens semester denna grundlön för hygieniker och eventuellt ett arbetserfarenhetstillägg som beräknats på denna lön. Också semesterersättningen beräknas på denna lön. Semesterpenningen för veterinärer beräknas på lönen enligt § 8 mom. 1 och på ett eventuellt arbetserfarenhetstillägg som beräknats på denna lön.

  Till veterinärmedicine studerande betalas för semester grundlönen för ovan nämnda legitimerade veterinär som är heltidsanställd som hygieniker minskad med 15 % och ett eventuellt arbetserfarenhetstillägg som beräknats på denna lön. Också semesterersättningen beräknas på denna lön.


  Tillämpningsanvisning

  I enlighet med AKTA kap. IV § 13 mom. 2 multipliceras semesterlönen enligt § 9 mom. 3 eller semesterlönen som beräknats på veterinärens egen ordinarie lön med den genomsnittliga deltidsprocenten under kvalifikationsåret.


  Protokollsanteckning

  Se AKTA kap. IV § 13 angående bestämning av semesterlönen.


  § 10 Minimibeloppet för individuellt tillägg

  Sådana individuella tillägg som avses i § 11 i lönekapitlet i AKTA bör användas i kommunen/samkommunen på årsnivå enligt följande:

  1 för läkare och tandläkare vid hälsocentraler minst 3,5 %
  2 för sjukhusläkare och sjukhustandläkare minst 1,5 %

  av den totala summan av de årliga uppgiftsrelaterade lönerna, varvid den totala summan av den uppgiftsrelaterade lönen i detta fall omfattar också eventuella befolkningsdelar för husläkare.


  Tillämpningsanvisning

  Den totala summan av lönerna kan beräknas till exempel på basis av föregående års bokslut. Beloppet räknas ut och kontrolleras en gång per år.

  I fråga om beviljande av individuellt tillägg, se § 11 med tillämpningsanvisning i lönekapitlet i AKTA.

  En person i chefsställning kan till exempel ha administrativ eller någon annan särskild kompetens som i och för sig inte förutsätts för uppgiften och inte inverkar på uppgiftens svårighetsgrad, men som kan vara till väsentlig nytta i ledarskapsuppgifterna och detta kan då utgöra en grund för individuellt tillägg.

  Om en tjänsteinnehavare exempelvis är tutor för personer som genomgår grundutbildning eller fortbildning kan det öka arbetets svårighetsgrad jämfört med andra i samma lönegrupp och detta beaktas då i den uppgiftsrelaterade lönen. Stor framgång i tutorskapet kan däremot utgöra en grund för att bevilja individuellt tillägg. Tutorskapet i sig kan förutsätta extra god yrkesskicklighet i den egentliga uppgiften och dessutom pedagogiska färdigheter och flexibilitet, vilka är typiska grunder för beviljande av individuellt tillägg.