2018– 2019

KVTES

2018–2019

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Liite 15 Määräaikainen sopimusmääräys lomarahan vaihtamisesta lomarahavapaaksi

1 § Liitteen 15 käyttöönottaminen

Tämän liitteen määräysten käyttöönottaminen edellyttää, että työnantaja ja pääsopijajärjestöt tai niiden rekisteröidyt alayhdistykset/luottamusmies sopivat paikallisesti liitteen 15 soveltamisesta.


Soveltamisohje

Paikallinen sopimus voidaan irtisanoa kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Ennen irtisanomista vaihdettuihin lomarahoihin sovelletaan kuitenkin irtisanomisesta huolimatta tämän liitteen määräyksiä.


2 § Lomarahan vaihtaminen ja lomarahavapaiden käyttö

1 mom.     

Työnantaja ja työntekijä/viranhaltija voivat sopia, että lomanmääräytymisvuosilta 2017–2018 ja 2018–2019 maksettava lomaraha tai osa siitä annetaan vastaavana vapaana.


Soveltamisohje

Sopimuksen/suostumuksen tulee olla kirjallinen.


2 mom.     

Lomarahavapaapäivien lukumäärä on 35 % KVTES:n vuosilomaluvun 5 §:n 2 momentin mukaan ansaittujen vuosilomapäivien lukumäärästä. Mikäli vain osa lomarahasta annetaan vapaana, vähennetään vuosilomaluvun 18 §:n mukaisesta lomarahasta niin monen lomarahavapaapäivän osuus kuin lomarahavapaata pidetään.

3 mom.     

Lomarahavapaa on vuosilomaluvun 4 §:ssä tarkoitettua työssäolon veroista aikaa.

4 mom.

Lomarahavapaa annetaan työnantajan ja viranhaltijan/työntekijän sopimana ajankohtana. Lomarahavapaa annetaan viimeistään lomanmääräytymisvuotta seuraavan lomakauden alkuun mennessä.

3 § Lomarahavapaan kuluminen, lomarahavapaan ajalta maksettava palkka, lomarahavapaan siirtyminen

1 mom.     

Lomarahavapaa kuluu kuten vuosiloma vuosilomaluvun 6 §:n mukaan. Lomarahavapaa-ajalta maksetaan vapaan pitämisajankohdan varsinainen palkka.


Soveltamisohje

Lomarahavapaan ajalta maksettavaan palkkaan ei sovelleta vuosilomaluvun 13 §:n 2 ja 3 momentin määräystä.


 2 mom.     

Viranhaltijan/työntekijän oikeus siirtää lomarahavapaa työkyvyttömyyden perusteella määräytyy vuosilomaluvun 11 §:n mukaan.

4 § Korvaus pitämättömiltä lomarahavapaapäiviltä

Viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus saada palvelussuhteen päättyessä korvaus pitämättömiltä lomarahavapaapäiviltä. Korvaus maksetaan myös, mikäli lomarahavapaata ei ole annettu 2 §:n 4 momentissa määrätyssä ajassa. Korvaus lasketaan 2 §:n 2 momentissa sanotulla tavalla.