Suomeksi

AKTA 2018– 2019

2018–2019

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  AKTA 2018–2019, i kraft från 1.2.2018

  Bilaga 15 Temporär avtalsbestämmelse om utbyte av semesterpenningen mot ledighet

  § 1 Tillämpning av bilaga 15

  För att bestämmelserna i denna bilaga ska kunna börja tillämpas måste arbetsgivaren och huvudavtalsorganisationerna eller deras registrerade underföreningar/förtroendemän lokalt avtala om tillämpning av bilaga 15.


  Tillämpningsanvisning

  Det lokala avtalet kan sägas upp med tre månaders uppsägningstid. Om avtalet sägs upp tillämpas bestämmelserna i denna bilaga ändå på semesterpenningar som bytts ut före uppsägningen.


  § 2 Utbyte av semesterpenningen och användning av utbytesledighet

  mom. 1

  Arbetsgivaren och den anställde kan komma överens om att semesterpenningen för kvalifikationsåren 2017–2018 och 2018–2019 eller en del av den tas ut som motsvarande ledighet.


  Tillämpningsanvisning

  Ett skriftligt avtal eller skriftligt samtycke krävs.


  mom. 2

  Antalet utbytesledighetsdagar utgör 35 % av antalet intjänade semesterdagar enligt § 5 mom. 2 i semesterkapitlet i AKTA. Om bara en del av semesterpenningen tas ut i form av ledighet, avdras från den semesterpenning som räknats ut enligt § 18 i semesterkapitlet andelen dagar som byts ut mot ledighet.

  mom. 3     

  Utbytesledighet likställs med arbetad tid enligt § 4 i semesterkapitlet.        

  mom. 4     

  Utbytesledighet förläggs till en tid som arbetsgivaren och den anställde kommer överens om. Utbytesledigheten ska tas ut innan den semesterperiod som följer på kvalifikationsåret börjar.

  § 3 Hur utbytesledighet åtgår, lön för utbytesledighet, flyttning av utbytesledighet

  mom. 1     

  Utbytesledighet åtgår såsom semester enligt § 6 i semesterkapitlet. För utbytesledighet betalas den ordinarie lönen för den tid då ledigheten tas ut.


  Tillämpningsanvisning

  På lönen för utbytesledighet tillämpas inte § 13 mom. 2 och 3 i semesterkapitlet.


  mom. 2     

  Den anställdes rätt att flytta utbytesledighet på grund av arbetsoförmåga bestäms enligt § 11 i semesterkapitlet.

  § 4 Ersättning för outtagen utbytesledighet

  När anställningen upphör har den anställde rätt att få ersättning för utbytesledighet som inte tagits ut. Ersättning betalas också när utbytesledighet inte tagits ut inom den tid som anges i § 2 mom. 4. Ersättningen betalas i enlighet med § 2 mom. 2.