På svenska
OVTES
Osio F Liite 12 Kansalaisopisto

II Viran-/toimenhaltijoiden työaika

5 § Rehtorin ja apulaisrehtorin työaika ja vuosiloma

1 mom.

Rehtorin työaika on kokonaistyöaika, joka on soveltuvin osin oppilaitoksen toiminnalliset vaatimukset huomioon ottava toimistotyöaika.


Pöytäkirjamerkintä

Rehtorin tehtävät ovat osittain sellaisia, että niiden tekeminen toimistotyöajan puitteissa on vaikeaa, sekä osittain sellaisia, jotka voidaan tarkoituksenmukaisemmin tehdä muualla kuin työpaikalla. Työmäärä vaihtelee lukuvuoden eri aikoina. Näistä syistä työaika muodostuu joustavaksi lukuvuoden eri aikoina ja päivittäinkin poiketen tältä osin toimistotyöajasta.


2 mom. 

Rehtorin vuosiloma määräytyy osion A 33 §:n 1 momentin määräysten mukaan.

3 mom. 

Työnantaja päättää rehtorin opetusvelvollisuuden ottaen huomioon opiston koon ja muut paikalliset olosuhteet enintään 100 tuntiin.

4 mom. 

Oppilaitoksen, jossa on vähintään 11 000 opetustuntia työvuodessa, apulaisrehtorin työajasta ja vuosilomasta noudatetaan mitä edellä on rehtorin osalta todettu.

Muissa oppilaitoksissa apulaisrehtorin opetusvelvollisuus on 150 tuntia työvuodessa.

6 § Opettajan vuotuinen työaika ja opetustuntimäärä (voimaan 1.8.2022)

1 mom. 

Opettaja on velvollinen opettamaan seuraavan opetustuntimäärän työvuodessa:

a) yhteiskunnallisten aineiden, kasvatustieteellisten aineiden, äidinkielen, toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen opettaja sekä matemaattis-luonnontieteellisen aineen opettaja 530 tuntia.

b) muut 580 tuntia.

2 mom. 

Opettajan muu työvelvollisuus on 350 tuntia työvuodessa. Jos opettaja eri toimipisteeseen matkustamisen vuoksi matkustaa viikossa keskimäärin 200 kilometriä, luetaan matkustamiseen käytetystä ajasta enintään 75 tuntia edellä sanottuun muuhun työvelvollisuuteen.

3 mom. 

Jos opettaja opettaa useita aineita, joiden opetusvelvollisuudet ovat erilaiset, lasketaan hänen opetustuntiensa määrä vuodessa eri aineiden mukaan painotettuna.

4 mom. 

Jos opetusvelvollisuus määrätään pienemmäksi kuin 1 momentissa on mainittu, lisätään muuta työvelvollisuutta 1 ½ tuntia jokaista vähennettyä opetustuntia kohden. Opetusvelvollisuus voidaan opettajan suostumuksin vahvistaa myös suuremmaksi työvuodeksi kerrallaan, jolloin muuta työvelvollisuutta vähennetään 1 ½ tuntia jokaista lisättyä opetustuntia kohden. Tällöin muu työvelvollisuus on vähintään 200 tuntia työvuodessa.

Tarvittaessa opettaja voi opettaa 150 tuntia vuotuista opetustuntimäärää enemmän. Ylimääräisestä opetuksesta sovitaan opettajan kanssa. Ylimääräinen opetus korvataan tuntipalkkiona ja yhden tunnin hinta saadaan jakamalla varsinainen kuukausipalkka luvulla 103.

5 mom. 

Opetustunnin pituus on 45 minuuttia. Opetustuntiin kuuluu opetuksen valmistelu samoin kuin opetukseen kuuluvien kertausten, kokeiden ja muiden tehtävien valmistus ja korjaus sekä osallistuminen opettajainkokoukseen.

6 mom. 

Muuhun työvelvollisuuteen kuuluvan tunnin pituus on 60 minuuttia.


Soveltamisohje

Muuhun työvelvollisuuteen kuuluvat opistotyön luonteen vuoksi yleiset järjestelyt, opetussuunnitelman laatiminen, opetuksen kehittäminen, opiskelijan ohjaaminen, opistolaiskuntatoimintaan osallistuminen sekä muut samantapaiset tehtävät.


7 mom. 

Jos opettaja määrätään hoitamaan etäopetuksen ohjaustyö, luetaan siitä työnantajan vahvistama tuntimäärää opetustunteihin siten, että 1,5 tunnin työtä vastaa yksi oppitunti.

8 mom. 

Opettajan työaikaa lyhennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuvan loppiaisen johdosta laskennallisesti yhden päivän työ- ja opetusvelvollisuutta vastaavalla osalla.

7 § Opettajan opetustuntimäärän huojennukset

1 mom. 

Jos opettaja on määrätty apulaisrehtoriksi opistoon, jossa opetustuntien määrä on 6 000–10 999, työnantaja voi huojentaa apulaisrehtorin opetustuntien määrän vähintään 400 tunniksi. Kuitenkin milloin em. opistossa on vähintään neljä opettajanviran haltijaa, apulaisrehtorin opetustuntien määrä voidaan huojentaa vähintään 300 tunniksi.

2 mom. 

Jos opettaja on määrätty osastonjohtajaksi, työnantaja voi huojentaa hänen opetustuntiensa määrän vähintään 400 tunniksi. Jos osastossa kuitenkin on yli 2 000 opiskelijaa, työnantaja voi huojentaa osastonjohtajan opetustuntien määrän vähintään 150 tunniksi, mikäli hallinnollisten tehtävien määrä antaa siihen erittäin pätevät perusteet.

3 mom. 

Työnantaja voi huojentaa opettajan opetustuntien määrän vähintään 200 tunniksi, jos opettaja toimii sellaisena oman opetusalansa johtavana opettajana, jolle opistossa on erityisesti keskitetty opetusalansa opetuksen ja oppimateriaalien kehittäminen sekä tuntiopettajien ohjaus. Opistossa tulee olla tällöin vähintään 11 000 opetustuntia vuodessa.

8 § Iltaopetus

Jos opettaja määrätään opettamaan vähintään puolet opetustunneista kello 16.00 jälkeen, hänelle maksetaan vähintään palkkaliitteestä ilmenevä korvaus.


Soveltamisohje

Täyttä työaikaa tekevän opettajan iltaopetuslisän suuruus on em. palkkaliitteen mukainen, ja osa-aikaisen opettajan ao. lisä on suhteessa täyteen työaikaan. Lisä huomioidaan lomarahaa laskettaessa.


9 § Suunnittelijaopettajan työaika (voimaan 1.8.2022)

1 mom. 

Suunnittelijaopettajan, jonka tehtäviin kuuluu opintokokonaisuuksien/kurssien suunnittelua, koordinointia, hankkeiden hallintaa ja seurantaa (talous- yms. vastuu), sidottu vuotuinen työaika määrätään 1 200 tunniksi. Työaika jakautuu opetukseen ja muuhun työnantajan määräämään työhön työnantajan päätöksen mukaisesti siten, että opetustunteja on 6 §:n 1 momentin mukainen määrä. Opettajan kanssa voidaan sopia muun työn vaihtamisesta opetustunteihin. Tällöin yksi opetustunti vähentää muuta työtä 1,5 tunnilla. Muun työn määrä (620–670 tuntia) saadaan siten, että 1200 tunnista vähennetään 530 tuntia tai 580 tuntia, riippuen suunnittelijaopettajan opetusvelvollisuudesta. Jos suunnittelijaopettajalle on laskettu painotettu opetusvelvollisuus, muun työn määrä saadaan, kun 1200 tunnista vähennetään painotettu opetusvelvollisuus.


Esimerkki

Opettajan opetustuntimäärä on 530 tuntia ja muun työn osuus on 670 tuntia lukuvuoden aikana.


2 mom. 

Opettajan kanssa voidaan sopia muun työn vaihtamisesta opetustunteihin tai opetustuntien vaihtamisesta muuhun työhön lukuvuodeksi kerrallaan. Tällöin yksi vähennetty opetustunti lisää muuta työtä 1,5 tuntia ja yksi lisätty opetustunti vähentää muuta työtä 1,5 tunnilla. Opetustunteja voidaan vaihtaa muuhun työhön enintään 280 tuntia. Opettajan sidottu vuotuinen työaika lukuvuoden aikana voi vaihdella sen mukaisesti kuinka paljon opettaja opettaa.


Esimerkki

Opettajan opetusvelvollisuus on 530 tuntia ja hän opettaa vain 400 tuntia. Opettajan muun työn osuus lasketaan seuraavasti: 530 – 400 = 130 eli opettaja opettaa 130 tuntia vähemmän kuin hänen opetusvelvollisuutensa on. Tällöin muun työn osuudeksi jää 865 tuntia lukuvuoden aikana (670 + 130 x 1,5 = 865). Opettajan vuotuinen sidottu työaika lukuvuoden aikana on 1 265 tuntia.


Soveltamisohje

Omien oppituntien valmistelu ja jälkikäteistyöt tehdään opetustyöajan ja työnantajan muun määräämän työajan (eli sidotun työajan) ulkopuolisena aikana.


3 mom.

Työnantaja ja 6 §:n mukaista työaikaa noudattava opettaja voivat sopia tämän pykälän 1 momentin mukaiseen työaikaan siirtymisestä siten, että siirtyminen tapahtuu elokuun 1. päivästä lukien.

10 § Suunnittelijaopettajan opetustuntimäärästä poikkeaminen (voimaan 1.8.2022)

Työnantaja sekä opettaja ja/tai häntä edustava luottamusmies voivat yhdessä sopia toistaiseksi tai määräajaksi, että suunnittelijaopettajan edellä 4 §:n mukaiset vuosisidonnaisen lisän prosentit ovat samat kuin päätoimisen opettajan.