Suomeksi
UKTA
Del F Bilaga 12 Medborgarinstitut

II Arbetstid för tjänste-/befattningsinnehavare

§ 5 Arbetstid och semester för rektorer och biträdande rektorer

mom. 1

På rektorer tillämpas en helhetsarbetstid som i tillämpliga delar följer en byråarbetstid anpassad till läroanstaltens verksamhet.


Protokollsanteckning

Rektorsuppgifterna består delvis av sådana som är svåra att utföra inom byråarbetstiden och delvis av sådana som det är mer ändamålsenligt att utföra någon annanstans än på arbetsplatsen. Arbetsmängden varierar också under läsåret. Därför är arbetstiden flexibel både dagligen och under olika tider av läsåret och avviker till denna del från byråarbetstiden.


mom. 2 

Rektorer har rätt till semester enligt del A § 33 mom. 1.

mom. 3  

Arbetsgivaren fastställer rektorns undervisningsskyldighet till högst 100 timmar med beaktande av medborgarinstitutets storlek och övriga lokala förhållanden.

mom. 4

Vid en läroanstalt med minst 11 000 undervisningstimmar per arbetsår gäller för biträdande rektorns arbetstid och semester vad som ovan föreskrivs om rektorer.

Vid andra läroanstalter är undervisningsskyldigheten för en biträdande rektor 150 timmar per arbetsår.

§ 6 Årlig arbetstid och undervisningsskyldighet för lärare (träder i kraft 1.8.2022)

mom. 1

Lärare är skyldiga att hålla följande antal undervisningstimmar per arbetsår:

a) lärare i samhällsämnen, pedagogik, modersmålet, det andra inhemska språket och främmande språk samt lärare i matematisk-naturvetenskapliga ämnen 530 timmar,

b) övriga lärare 580 timmar.

mom. 2

Den övriga arbetsskyldigheten för en lärare är 350 timmar per arbetsår. Om en lärare i medeltal reser 200 kilometer per vecka på grund av resor till en annan verksamhetsenhet, räknas av den tid som använts till resor högst 75 timmar per år till den ovan nämnda övriga arbetsskyldigheten.

mom. 3           

Om en lärare undervisar i flera ämnen med olika undervisningsskyldighet, ska undervisningstimmarna per år räknas så att de vägs enligt de olika ämnena.

mom. 4           

Om undervisningsskyldigheten bestäms så att den understiger de timantal som anges i mom. 1, ska den övriga arbetsskyldigheten ökas med 1,5 timmar per minskad undervisningstimme. Med lärarens samtycke kan undervisningsskyldigheten också för ett arbetsår i sänder bestämmas vara större, varvid den övriga arbetsskyldigheten minskas med 1,5 timmar per varje tillagd undervisningstimme. Den övriga arbetsskyldigheten är då minst 200 timmar per arbetsår.

Vid behov kan läraren undervisa 150 timmar mer än det årliga antalet undervisningstimmar. En överenskommelse om extra undervisning ingås med läraren. Extra undervisning ersätts i form av timarvode. Arvodet för en timme får man genom att dividera den ordinarie månadslönen med 103.

mom. 5          

En undervisningstimme är 45 minuter. I en undervisningstimme ingår förberedelse av undervisningen, liksom också utarbetande och korrigering av repetitioner, prov och övriga uppgifter som hör till undervisningen och deltagande i lärarmöten.

mom. 6           

En timme övrig arbetsskyldighet är 60 minuter.


Tillämpningsanvisning

Till den övriga arbetsskyldigheten hör, beroende på institutarbetets karaktär, allmänna arrangemang, uppgörande av läroplan, utveckling av undervisningen, studiehandledning, deltagande i elevkårsverksamheten vid medborgarinstitutet och andra liknande uppgifter.


mom. 7   

Om en lärare får i uppgift att sköta handledningen av distansundervisning, räknas det av arbetsgivaren fastställda antalet handledningstimmar till undervisningstimmarna så att 1,5 timmar arbete motsvarar en undervisningstimme.

mom. 8  

Om trettondagen infaller på en annan vardag än lördag, förkortas lärarnas arbetstid med en tid som motsvarar en dags arbets- och undervisningsskyldighet.

§ 7 Minskning av antalet undervisningstimmar för lärare

mom. 1  

Om en lärare är förordnad till biträdande rektor vid ett medborgarinstitut med 6 000–10 999 undervisningstimmar kan arbetsgivaren minska antalet undervisningstimmar för biträdande rektorn till minst 400 timmar. Om det vid medborgarinstitutet ovan finns minst fyra lärartjänsteinnehavare kan antalet undervisningstimmar för biträdande rektorn minskas till minst 300 timmar.

mom. 2   

Om en lärare är förordnad till avdelningsföreståndare kan arbetsgivaren minska lärarens undervisningstimmar till minst 400 timmar. Om det finns över 2 000 studerande vid avdelningen kan arbetsgivaren minska avdelningsföreståndarens undervisningstimmar till minst 150 timmar, om detta är synnerligen motiverat med hänsyn till mängden administrativa uppgifter.

mom. 3

Arbetsgivaren kan minska antalet undervisningstimmar till minst 200 timmar för en lärare som leder sitt eget undervisningsområde och som inom detta framför allt sköter utvecklingen av undervisningen och undervisningsmaterialet och handleder timlärare. Medborgarinstitutet ska i så fall ha minst 11 000 undervisningstimmar per år.

§ 8 Kvällsundervisning

Om en lärare åläggs att hålla minst hälften av sina undervisningstimmar efter klockan 16.00, betalas minst en ersättning som framgår av lönebilagan.


Tillämpningsanvisning

Kvällstillägget för en lärare med full arbetstid betalas enligt lönebilagan. För en deltidsanställd lärare är tillägget lägre i proportion till full arbetstid. Tillägget beaktas vid beräkningen av semesterpenning.


§ 9 Arbetstid för en planeringsansvarig lärare (träder i kraft 1.8.2022)

mom. 1

För en planeringsansvarig lärare, vars uppgifter omfattar planering och koordinering av studieprogram/kurser samt ledning och uppföljning av projekt (ekonomiskt e.d. ansvar) delas arbetstiden enligt arbetsgivarens beslut in i undervisning och andra uppgifter som åläggs av arbetsgivaren, så att antalet undervisningstimmar följer § 6 mom. 1. Mängden annat arbete (620–670 timmar) får man genom att från 1 200 timmar dra av 530 eller 580 timmar, beroende på den planeringsansvariga lärarens undervisningsskyldighet. När en vägd undervisningsskyldighet räknats ut för den planeringsansvariga läraren, får man mängden annat arbete genom att dra av den vägda undervisningsskyldigheten från 1 200 timmar.


Exempel

En lärare har en undervisningsskyldighet på 530 timmar. Andelen annat arbete är 670 timmar under läsåret.


mom. 2

Enligt överenskommelse med läraren kan annat arbete bytas mot undervisningstimmar eller undervisningstimmar mot annat arbete ett läsår åt gången. En utbytt undervisningstimme ökar då det andra arbetet med 1,5 timmar och en extra undervisningstimme minskar det andra arbetet med 1,5 timmar. Högst 280 undervisningstimmar kan bytas ut mot annat arbete. Lärarens bundna arbetstid kan variera under läsåret enligt hur mycket läraren undervisar.


Exempel

En lärare har en undervisningsskyldighet på 530 timmar, men undervisar bara 400 timmar. Andelen annat arbete beräknas på följande sätt: 530 - 400 = 130, dvs. läraren undervisar 130 timmar mindre än undervisningsskyldigheten. Andelen annat arbete blir då 865 timmar under läsåret (670 + 130 x 1,5 = 865). Lärarens årliga bundna arbetstid under läsåret är 1 265.


Tillämpningsanvisning

Förberedelse av egna lektioner och efterarbete sker utanför undervisningstiden och den övriga arbetstid som arbetsgivaren bestämmer, om (dvs. utanför den bundna arbetstiden). 


mom. 3

Arbetsgivaren och en lärare som har arbetstid enligt § 6 kan komma överens om övergång till arbetstid enligt mom. 1 i denna paragraf, så att övergången sker den 1 augusti.

§ 10 Avvikelse från antalet undervisningstimmar för en planeringsansvarig lärare (träder i kraft 1.8.2022)

Arbetsgivaren samt läraren och/eller lärarens förtroendeman kan tillsvidare eller för viss tid komma överens om att procenttalen för det årsbundna tillägget enligt § 4 är de samma för den planeringsansvariga läraren som för lärare i huvudsyssla.