På svenska
OVTES
Osio F Liite 13 Kansanopisto

I Viran-/toimenhaltijoiden palkka ja työaika

1 § Rehtorin tehtäväkohtainen palkka

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkka-asteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

2 § Opettajan hinnoittelutunnukset ja peruspalkka työaikavaihtoehdossa 1 (ks. palkkaliite)

(voimassa 31.7.2022 asti)

3 § Opettajan työaika vaihtoehdossa 1

(voimassa 31.7.2022 asti)

4 § Opettajan hinnoittelutunnukset ja peruspalkka työaikavaihtoehdossa 2 (ks. palkkaliite) 

4 07 04 02 1

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai
soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

4 07 04 02 2

Soveltuva korkeakoulututkinto

4 07 04 02 3

Muu tutkinto

5 § Vuosisidonnainen lisä (voimassa 1.8.2022)

Rehtorin ja päätoimisen opettajan vuosisidonnaiseen lisään oikeuttava aika ja sen laskenta määräytyvät osion A 12–18 §:n mukaan. Siihen oikeuttavat vuodet ja prosentit ovat seuraavat:

 

5 v.

10 v.

15 v.

20 v.

Rehtori

 

5 %

4 %

6 %

Opettaja vaihtoehdossa 2

3 %

5 %

 

 

6 § Rehtorin työaika ja vuosiloma

1 mom.           

Rehtorin työaika on kokonaistyöaika, joka on soveltuvin osin oppilaitoksen toiminnalliset vaatimukset huomioon ottava toimistotyöaika.


Pöytäkirjamerkintä

Rehtorin tehtävät ovat osittain sellaisia, että niiden tekeminen toimistotyöajan puitteissa on vaikeaa sekä osittain sellaisia, jotka voidaan tarkoituksenmukaisemmin tehdä muualla kuin työpaikalla. Työmäärä vaihtelee lukuvuoden eri aikoina. Näistä syistä työaika muodostuu joustavaksi lukuvuoden eri aikoina ja päivittäinkin poiketen tältä osin toimistotyöajasta.


2 mom.           

Työnantaja päättää rehtorin opetusvelvollisuuden työvuosittain paikallisesti ottaen huomioon opiston koko ja muut paikalliset olosuhteet enintään 325 tunniksi.

3 mom.           

Rehtorin vuosiloma määräytyy osion A 33 § 1 momentin mukaan.

7 § Opettajan työaika ja vuosiloma vaihtoehdossa 2

1 mom.           

Opettajan työaika on kokonaistyöaika, joka on soveltuvin osin oppilaitoksen toiminnalliset vaatimukset huomioon ottava toimistotyöaika. Kokonaistyöaika jakaantuu opetukseen ja muuhun työhön.


Pöytäkirjamerkintä

Opettajan tehtäväkokonaisuus muodostuu osittain tehtävistä, joiden tekeminen toimistotyöajan puitteissa on vaikeaa sekä osittain tehtävistä, jotka voidaan tarkoituksenmukaisemmin tehdä muualla kuin työpaikalla. Työmäärä vaihtelee työvuoden eri aikoina. Näistä syistä työaika muodostuu joustavaksi lukuvuoden eri aikoina ja päivittäinkin poiketen tältä osin toimistotyöajasta.


2 mom.           

Opettajan vuosiloma määräytyy osion A 33 §:n 1 momentin määräysten mukaan.

3 mom.           

Opettajan opetusvelvollisuus työvuodessa on seuraava:

1

Äidinkieli

525 tuntia

2

Opiskelijalle vieras kieli, matematiikka, fysiikka ja kemia

600 tuntia

3

Uskonto, psykologia, historia, kirjallisuus, yhteiskuntaoppi, taloustieto, biologia, maantieto ja muut aineet

652 tuntia

4 mom.           

Jos opiston opetustyön järjestäminen erityisestä syystä vaatii, opettajan opetusvelvollisuus voidaan määrätä edellä mainittua suuremmaksi tai pienemmäksi. Opetusvelvollisuutta ei kuitenkaan tule alentaa alle 90 %:iin opetusvelvollisuudesta.


Pöytäkirjamerkintä

Opetusvelvollisuuteen kuuluvan opetustunnin pituus on 45 minuuttia.


5 mom.           

Ammatinvalinnan yhdysopettajan tehtäviä hoitava opettajalle saadaan lukea opetustunneiksi 10 tuntia työvuodessa jokaista ammatinvalinnan ohjaukseen osallistuvaa 30 opiskelijan ryhmää kohti.