På svenska
Julkaisu

Ohjeita työtaistelun varalle

Opas on suunnattu työnantajille ja sen tavoitteena on tukea kunnallisten toimintojen turvaamisessa työtaistelutilanteessa. Ohjeet on tarkistettu joulukuussa 2021.

Kunnalliseen virka- ja työehtosopimusjärjestelmään kuuluu mahdollisuus käyttää laillisia työtaistelukeinoja. Laillisten työtaistelujen lisäksi viranhaltija- ja työntekijäyhdistykset järjestävät aika ajoin laittomia työtaisteluita. Viime aikoina myös poliittiseen päätöksentekoon on vaikutettu laittomilla työtaistelutoimenpiteillä kuten ulosmarsseilla ja toimintapäivillä. Myös työtaistelun uhka on työtaistelutoimenpide, joka pakottaa työnantajan ja palvelutuotannosta vastaavan ryhtymään varautumistoimenpiteisiin.

Kunnan ja kuntayhtymän toiminta häiriintyy kaikissa työtaistelutilanteissa. Palvelujen tuottaminen voi vaikeutua tai jopa keskeytyä kokonaan. Työtaistelu voi myös aiheuttaa vaaraa henkilöille ja omaisuudelle.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT pitää kaikkia työtaisteluja kunnalliseen palvelutuotantoon sopimattomina ja vie niiden laillisuuden työtuomioistuimen arvioitavaksi.

Palvelut turvattava myös työtaistelujen aikana

Kunnan ja kuntayhtymän pitää myös työtaistelun uhatessa toimia normaaliin tapaan ja suorittaa sille kuuluvat tehtävät. Kaikkien viranhaltijoiden ja työntekijöiden, myös työtaisteluun mahdollisesti osallistuvien, on suoritettava kaikki virka- ja työtehtävänsä normaalisti ennen työtaistelun alkamista.

Kunnan ja kuntayhtymän palvelutoiminta on turvattava myös työtaistelun aikana. Kunta ja kuntayhtymä voi tarvittaessa päättää palvelujen järjestämisestä esimerkiksi yhteistoiminta-alueella tai kuntien välisenä toimintana tai keskittämällä toimintoja.

Oppaan ohjeissa on otettu huomioon aiemmista työtaisteluista saadut kokemukset sekä työtuomioistuin- ja keskusneuvotteluratkaisut.

Opas jakautuu lukuihin I–VII.

Lukuihin I–III ja V on koottu yleistä tietoa työtaisteluista sekä ohjeita varautumiseen, työtaistelun aikaiseen toimintaan ja työtaistelun päättämiseen.

Palvelussuhteen ehtoja, palkan maksamista koskevia ohjeita sekä työtaistelun vaikutuksia käsitellään luvuissa IV ja VI. Erimielisyyksien selvittäminen ja muutoksenhakumenettely on aiheena luvussa VII.

Opas soveltuu myös hyvinvointialueille ja hyvinvointialueyhtymiin

Opas on tarkistettu joulukuussa 2021, jolloin siihen päivitettiin muun muassa KT:hen ja hyvinvointialueisiin liittyvästä lainsäädännöstä johtuvat
muutokset. Opas korvaa vuonna 2020 ilmestyneen samannimisen oppaan.

Kunnan henkilöstöhallinnosta ja palvelutoiminnasta vastaavien kannattaa perehtyä ohjeisiin huolella. Lisäksi on huolehdittava,  että  kunnallisilla luottamushenkilöillä on riittävästi tietoa aiheesta.

Jos ohjeen jossakin kohdassa ei ole mainittu erikseen viranhaltijoita tai työntekijöitä, ohje koskee molempia. Kunnasta puhuttaessa tarkoitetaan myös kuntayhtymää, ellei kuntayhtymää ole mainittu erikseen. Opas soveltuu käytettäväksi myös hyvinvointialueilla ja hyvinvointialueyhtymissä.

Oppaaseen onkin lisätty jonkin verran mainintoja myös hyvinvointialueista ja hyvinvointialueyhtymistä. Lähtökohtana on, että se mitä todetaan kunnista tai kuntayhtymistä, soveltuu myös hyvinvointialueille ja hyvinvointialueyhtymiin.

Julkaisutiedot

Sivumäärä:
66 s.
ISBN-numero (Pdf):
978-952-7465-14-1
Julkaistu:
1/2022
Kustantaja:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Painos:
5. painos