På svenska
Yleiskirje
4/16
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2017 (KVTES 2017)

​Kunnallisella yleisellä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla työmarkkinakeskusjärjestöjen ns. kilpailukykysopimus.

Kilpailukykysopimus alentaa kunnallisten työnantajien työvoimakustannuksia, mutta vaikutukset kuntatalouteen ovat lyhyellä aikavälillä kiristäviä, sillä sopimuksen mukaan kaikkien työnantajien sosiaaliturvamaksun alennus rahoitetaan julkisen sektorin työnantajille aiheutuvilla säästöillä.

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2017–31.1.2018.

Allekirjoituspöytäkirja on yleiskirjeen liitteenä 1.

Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä pääsopijajärjestöjen kanssa ja osapuolet ovat sen sisällöstä yksimielisiä.

KVTES 2017

Palkkahinnoittelun peruspalkat

Palkkahinnoittelun peruspalkat eivät muutu sopimuskaudella. Palkkahinnoitteluliitteiden 1–8 peruspalkat ovat yleiskirjeen liitteenä 2.

Muuttuneet sopimusmääräykset

Muuttuneet sopimusmääräykset ovat yleiskirjeen liitteenä 3.

Muuttuneet sopimusmääräykset liittyvät pääosin:

 • lomarahan vähentämiseen lomanmääräytymisvuosien 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019 osalta (erillinen virka- ja työehtosopimus)
 • työajan pidentämiseen
 • työaikapankkiin

Lomarahan vähentäminen

Kilpailukykysopimuksessa sovitusta lomarahojen vähentämisestä 30 prosentilla nykyisestä tasosta lomanmääräytymisvuosien 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019 osalta on sovittu erillisessä virka- ja työehtosopimuksessa. Sen mukaan lomaraha maksetaan 30 prosentilla alennettuna 1.2.2017–30.9.2019 välisellä ajanjaksolla.

Erillinen virka- ja työehtosopimus on yleiskirjeen liitteenä 4.

Huomioitava on, että KVTES 2017 vuosilomaluvun 18 §:ssä on edelleen vähentämättömät lomarahaprosentit, koska vähennyksistä on sovittu erillisellä määräaikaisella virka- ja työehtosopimuksella. Selvyyden vuoksi vuosilomaluvun 18 §:ään on lisätty pöytäkirjamerkintä erillisestä virka- ja työehtosopimuksesta.

Lomanmääräytymisvuosien lomarahaprosentit

KVTES​​
2014–2016

(–31.1.2017)

LMV​
2016–2017

(1.2.2017–) 

LMV
2017–2018 ​​

LM​​​V​
2018–2019

​1. ​6 % ​4,2 % ​4,2 % ​4,2 %
​2. ​5 % ​3,5 % ​3,5 % ​3,5 %
​3. ​4 % ​2,8 % ​2,8 % ​2,8%

Erillinen virka- ja työehtosopimus tulee voimaan 1.2.2017. Tämän vuoksi, mikäli palvelussuhde päättyy 31.1.2017 mennessä vuosilomaetuudet määräytyvät 31.1.2017 voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten mukaan. Lomarahaa ei vähennetä.

Jos palvelussuhde päättyy 1.2.2017 tai sen jälkeen, niin vuosilomaetuudet määräytyvät lomanmääräytymisvuodelta 2016–2017 erillisen yleiskirjeen liitteenä 4 olevan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Lomanmääräytymisvuoden 2016–2017 lomarahaa vähennetään koko lomanmääräytymisvuodelta, mikäli palvelussuhde jatkuu 1.2.2017 jälkeenkin.

Lomarahaan liittyviä soveltamisohjeita ja esimerkkejä on liitteessä 5.

KVTES:n säännöllisen työajan pidentämisestä johtuvat muutokset

KVTES:n työaikaa koskevia määräyksiä on muutettu siten, että säännöllistä työaikaa on pidennetty. Tehtäväkohtainen palkka ei tästä syystä muutu. Työaika pitenee Kilpailukykysopimuksen mukaisesti keskimäärin 24 tuntia vuodessa ansiotasoa muuttamatta.

Työaikoja koskevat sopimusmuutokset tulevat voimaan 1.2.2017 lukien.

KVTES:n työaikaluvun yleistyöaikaa, toimistotyöaikaa, jaksotyöaikaa sekä 37 t työaikaa koskeva kilpailukykysopimuksen mukainen ratkaisu on toteutettu pidentämällä säännöllistä työaikaa 30 minuuttia viikossa. Muutoksen yhteydessä myös arkipyhälyhennyksen pituutta on kunkin työaikamuodon kohdalla muutettu. Myös ylityörajoja on muutettu.

Osa-aikaisen viranhaltijan/työntekijän työajan pidentämisestä annetaan erilliset ohjeet yleiskirjeen liitteessä 6.

 
Työaikamuoto​

​KVTES 2014–2016

Säännöllinen työaika 

KVTES 2017

Säännöllinen työaika​

Yleistyöaika ​ ​38 t 15 min /vk ​38 t 45 min / vk
​Toimistotyöaika ​ ​36 t 15 min / vk ​36 t 45 min / vk
Jaksotyöaika​

​ ̶   76 t 30 min / 2 vk

​ ̶  114 t 45 min / 3 vk

​ ̶  153 t / 4 vk

​ ̶   77 t 30 min / 2 vk

​ ̶  116 t 15 min / 3 vk

​ ̶  155 t / 4 vk

Eräiden asiantuntijoiden
työaika (entinen 37 t työaika) 
​37 t / vk ​ 37 t 30 min / vk

Viikkotyöajan pidentyminen 30 minuutilla KVTES 2014–2016 mukaisesta työajasta tulee pääsääntöisesti suunnitella työvuoroluetteloon tehtäväksi yhtenä päivänä. Työnantaja voi suunnitella työvuorot käyttäen työaikaluvun mukaisia tasoittumisjaksoja taikka sopimalla 3 §:n mukaisella sopimuksella tavanomaista pidemmästä tasoittumisjaksosta. Pidempi tasoittumisjakso mahdollistaa sen, että työajan pidentymisestä kertynyt työaika voidaan tehdä yhtenä päivänä. Työajan pidentyminen voidaan suunnitella työvuoroluetteloon myös siten, että joinakin päivinä teetetään tavanomaista pidemmät työvuorot.

Muuttuneet sopimusmääräykset ovat yleiskirjeen liitteessä 3.

Työajan pidentämiseen liittyviä soveltamisohjeita ja esimerkkejä on liitteessä 6.

Eräät KVTES:n työaikamuodot

Perhepäivähoitajien ja maatalouslomittajien työaikamuutokset on selostettu soveltamisohjeessa. Huomioitavaa on, että poikkeusluvan erityiset ehdot eivät näillä sopimusmuutoksilla muutu.

Muuttuneet sopimusmääräykset ovat yleiskirjeen liitteessä 3.

Työajan pidentämiseen liittyviä soveltamisohjeita ja esimerkkejä on liitteessä 6.

Paikallisen sopimisen edistäminen

Paikallisen sopimisen edistämisestä on laadittu yhteinen ohjeistus. Yhteinen ohjeistus annetaan erillisellä yleiskirjeellä.

Työaikapankin käyttöönotto

KVTES:n työaikalukuun on lisätty uusi työaikapankkia koskeva määräys (KVTES III luku 32 §). Ko. määräys on yleiskirjeen liitteessä 3.

Työaikapankin käyttöönotosta on laadittu yhteinen ohjeistus. Yhteinen ohjeistus annetaan erillisellä yleiskirjeellä.

Muut sopimusalat

Muiden sopimusalojen sopimusratkaisuista lähetetään omat yleiskirjeet.

Sopimuskirjat 2017

Uusista virka- ja työehtosopimuksista 2017 julkaistaan uudet sopimuskirjat sekä suomeksi että ruotsiksi. Sopimuskirjojen tilaamisesta tiedotetaan sähköpostitse KT-yhteyshenkilöille.

KVTES 2017 -sopimuskirjaan tullaan sisällyttämään myös edellisen sopimuskauden aikana tehdyt sopimusmuutokset:

 • palkkahinnoittelun uudistaminen (KT:n yleiskirje 9/2014)
 • työaikamääräysten uudistaminen (KT:n yleiskirje 10/2014).

KT:n sopimusinfot

Tarkempia tietoja sopimusinfoista on lähetetty sähköpostitse KT-yhteyshenkilöille.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen

Liitteet

 1. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2017 allekirjoituspöytäkirja
 2. KVTES:n palkkahinnoitteluliitteiden (1–8) peruspalkat 1.2.2016 ja 1.2.2017 lukien
 3. KVTES:n määräysten muutokset
 4. Virka- ja työehtosopimus lomanmääräytymisvuosien 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019 lomarahasta
 5. KVTES:n lomarahan vähentämistä koskeva soveltamisohje
 6. KVTES:n muuttuneiden työaikaa koskevien määräysten soveltamisohje

Heikki Saaristo

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2599
Matkapuhelin:
+358 50 456 7640
Sähköposti:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Anne Kiiski

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2508
Matkapuhelin:
+358 50 414 0718
Sähköposti:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT