Suomeksi
Cirkulär
4/16
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2017 (AKTA 2017)

​Genom det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet verkställs de centrala arbetsmarknadsorganisationernas s.k. konkurrenskraftsavtal inom tillämpningsområdet för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.

Konkurrenskraftsavtalet sänker de kommunala arbetsgivarnas arbetskraftskostnader, men på kort sikt stramar verkningarna åt den kommunala eko-nomin, eftersom sänkningen av socialskyddsavgiften för alla arbetsgivare enligt avtalet finansieras genom besparingar som går ut över arbetsgivarna inom offentliga sektorn.

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet är i kraft 1.2.2017–31.1.2018.

Underteckningsprotokollet finns i cirkulärbilaga 1.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med huvudavtalsorganisationerna och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

AKTA 2017

Grundlöner i lönesättningen

Grundlönerna i lönesättningen ändras inte under avtalsperioden. Grundlönerna i lönebilagorna 1–8 framgår av cirkulärbilaga 2.

Ändrade avtalsbestämmelser

De ändrade avtalsbestämmelserna finns i cirkulärbilaga 3.

De ändrade bestämmelserna gäller främst:

 • minskningen av semesterpenningen för kvalifikationsåren 2016–2017, 2017–2018 och 2018–2019 (ett särskilt kollektivavtal har ingåtts)
 • förlängningen av arbetstiden
 • arbetstidsbanker.

Minskning av semesterpenningen

I ett särskilt tjänste- och arbetskollektivavtal har det avtalats om en minskning av semesterpenningarna med 30 procent från nuvarande nivå för kvalifikationsåren 2016–2017 och 2017–2018 samt 2018–2019, vilket de centrala arbetsmarknadsorganisationerna kom överens om i konkurrenskraftsavtalet. Enligt avtalet betalas semesterpenningen minskad med 30 procent under perioden 1.2.2017–30.9.2019.

Det särskilda tjänste- och arbetskollektivavtalet finns i cirkulärbilaga 4.

Märk väl att procentsatserna för semesterpenningarna fortfarande är oförminskade i § 18 i semesterkapitlet i AKTA 2017, eftersom nedskärningen har avtalats genom ett särskilt tidsbegränsat kollektivavtal. För klarhetens skull har en protokollsanteckning om det särskilda tjänste- och arbetskollektivavtalet lagts till i § 18 i semesterkapitlet.

Semesterpenningen för kvalifikationsåren

AKTA
2014–2016

(–31.1.2017)

KVAL. ÅR​
2016–2017

(1.2.2017–) 

KVAL. ÅR​
2017–2018 ​​

KVAL. ÅR​
2018–2019

​1. ​6 % ​4,2 % ​4,2 % ​4,2 %
​2. ​5 % ​3,5 % ​3,5 % ​3,5 %
​3. ​4 % ​2,8 % ​2,8 % ​2,8%

Det särskilda tjänste- och arbetskollektivavtalet träder i kraft 1.2.2017. Det innebär att om anställningen upphör senast 31.1.2017 bestäms semesterförmånerna enligt de tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller 31.1.2017. Semesterpenningen minskas då inte.

Om anställningen upphör 1.2.2017 eller senare, bestäms semesterförmånerna för kvalifikationsåret 2016–2017 enligt det särskilda tjänste- och arbetskollektivavtalet i cirkulärbilaga 4.

Semesterpenningen för kvalifikationsåret 2016–2017 minskas för hela kvalifikationsåret om anställningen fortgår efter 1.2.2017.

Tillämpningsanvisningar och exempel finns i cirkulärbilaga 5.

Ändringar i AKTA på grund av förlängningen av den ordinarie arbetstiden

Arbetstidsbestämmelserna i AKTA har ändrats genom att den ordinarie arbetstiden förlängts. Den uppgiftsrelaterade lönen ändras inte på grund av detta. I enlighet med konkurrenskraftsavtalet förlängs arbetstiden med i genomsnitt 24 timmar per år utan att lönerna ändras.

De ändrade arbetstidsbestämmelserna träder i kraft 1.2.2017.

I arbetstidskapitlet i AKTA har arbetstidsförlängningen enligt konkurrenskraftsavtalet genomförts genom att den ordinarie allmänna arbetstiden, byråarbetstiden, periodarbetstiden och arbetstiden på 37 timmar förlängts med 30 minuter i veckan. I samband med ändringen har också längden på söckenhelgsförkortningar ändrats för respektive arbetstidsform. Också övertidsgränserna har ändrats.

I cirkulärbilaga 6 finns det särskilda anvisningar om förlängningen av arbetstiden för deltidsanställda.

Arbetstidsform​

​AKTA 2014–2016

Ordinarie arbetstid

AKTA 2017

Ordinarie arbetstid

Allmän arbetstid ​ ​38 tim. 15 min. / vecka ​38 tim. 45 min. / vecka
Byråarbetstid ​ ​36 tim. 15 min. / vecka ​36 tim. 45 min. / vecka
Periodarbetstid​

​ ̶   76 tim. 30 min. / 2 veckor

​ ̶  114 tim. 45 min. / 3 veckor

​ ̶  153 tim. / 4 veckor

​ ̶   77 tim. 30 min. / 2 veckor

​ ̶  116 tim. 15 min. / 3 veckor

​ ̶  155 tim. / 4 veckor

Arbetstid för vissa sakkunniga
(tidigare 37 timmars arbetstid)
​37 tim. / veckor ​ 37 tim. 30 min. / veckor

Förlängningen av arbetstiden per vecka med 30 minuter jämfört med AKTA 2014–2016 bör i regel planeras in under en och samma dag i arbetsskiftsförteckningen. Arbetsgivaren kan planera arbetsskiften med tillämpning av utjämningsperioder enligt arbetstidskapitlet eller komma överens om en längre utjämningsperiod genom ett avtal eller en överenskommelse enligt § 3. Vid en längre utjämningsperiod kan den arbetstid som uppstått på grund av förlängningen av arbetstiden fullgöras under en dag. Förlängningen av arbetstiden kan också planeras i arbetsskiftsförteckningen så att arbetsskiften vissa dagar är längre än normalt.

De ändrade avtalsbestämmelserna finns i cirkulärbilaga 3.

Tillämpningsanvisningar och exempel finns i cirkulärbilaga 6.

Vissa arbetstidsformer i AKTA

Förändringarna i arbetstiderna för familjedagvårdare och lantbruksavbytare förklaras i tillämpningsanvisningarna. Märk väl att de särskilda villkoren för tillstånd till undantag inte ändras genom dessa avtalsändringar.

De ändrade avtalsbestämmelserna finns i cirkulärbilaga 3.

Tillämpningsanvisningar och exempel på förlängning av arbetstiden finns i bilaga 6.

Främjande av lokala avtal

Gemensamma anvisningar har utarbetats om främjande av lokala avtal. Anvisningarna skickas i ett separat cirkulär.

Införande av en arbetstidsbank

I arbetstidskapitlet i AKTA har det införts en ny bestämmelse om arbetstidsbanker (AKTA kap. III § 32). Bestämmelsen finns i cirkulärbilaga 3.

Gemensamma anvisningar har utarbetats om införande av en arbetstidsbank. Anvisningarna skickas i ett separat cirkulär.

Övriga avtalsområden

Avtalsuppgörelserna för de övriga avtalsområdena behandlas i separata cirkulär.

Avtalsböckerna 2017

De nya tjänste- och arbetskollektivavtalen 2017 trycks på både finska och svenska. Information om beställning av avtalsböckerna skickas till KT-kontaktpersonerna per e-post.

I avtalsboken AKTA 2017 införs också följande avtalsändringar som gjorts under den föregående avtalsperioden:

 • revideringen av lönesättningen (KT:s cirkulär 9/2014)
 • revideringen av arbetstidsbestämmelserna (KT:s cirkulär 10/2014)

KT:s avtalsinfo

KT-kontaktpersonerna har fått information om våra avtalsinfotillställningar per e-post.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

 Förhandlingschef Sari Ojanen

Bilagor

 1. Underteckningsprotokoll till det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2017
 2. Grundlönerna från 1.2.2016 och 1.2.2017 i lönebilagorna i AKTA.
 3. Ändrade avtalsbestämmelser i AKTA
 4. Tjänste- och arbetskollektivavtal om semesterpenningen för kvalifikationsåren 2016–2017, 2017–2018 och 2018–2019
 5. Tillämpningsanvisningar om minskningen av semesterpenningen i AKTA
 6. Tillämpningsanvisningar om de ändrade arbetstidsbestämmelserna i AKTA

Heikki Saaristo

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2599
Mobiltelefon:
+358 50 456 7640
E-post:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Anne Kiiski

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2508
Mobiltelefon:
+358 50 414 0718
E-post:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT