På svenska
Yleiskirje
7/14
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Pääsopijajärjestöt 1.6.2014 lukien ja paikallinen luottamusmiesjärjestelmä

Pääsopijajärjestöt 1.6.2014 lukien

KT Kuntatyönantajat ja pääsopijajärjestöt ovat sopineet 12.5.2014 kunta-alan pääsopimuksen uudistamismenettelystä. Samalla sovittiin pääsopijajärjestöjä koskevista muutoksista. Pääsopimuksen muusta sisällöstä neuvotellaan ensi keväänä 15.6.2015 mennessä.

Kunta-alalla on 1.6.2014 alkaen seuraavat pääsopijajärjestöt: 

  • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
  • Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry
  • Kunta-alan unioni ry

Kunta-alan neuvottelu- ja sopimusjärjestelmämuutoksen tausta

Kunta-alan neuvottelujärjestelmä on ollut vuodesta 2007 poikkeuksellisessa tilanteessa Tehy ry:n ollessa pääsopijajärjestelmän ulkopuolella. Tilanne on syksystä 2013 alkaen tehtyjen sopimusten ja pääsopijajärjestöjen uudelleen muotoutumisten jälkeen muuttunut kevään 2014 aikana.

Työllisyys- ja kasvusopimuksen yhteydessä valtakunnansovittelija Esa Lonka teki esityksen Työllisyys- ja kasvusopimuksen noudattamisesta ja pääsopimuksen uudistamismenettelystä kunta-alalla; esitys hyväksyttiin 25.9.2013. Tällä ratkaistiin Tehy ry:n asema ja Tehy pääsi mukaan kunta-alan neuvottelujärjestelmään.

Samalla sovittiin, että Tehyllä ja SuPerilla säilyy nykyisen tasoinen oikeus omiin luottamusmiehiin, mikäli uusi pääsopijajärjestö perustetaan. Lisäksi sovittiin myös, että Kunta-alan unionilla säilyy nykyisen tasoinen oikeus omiin luottamusmiehiin. Lonka teki vielä 10.2.2014 tarkennuksen, että viittaus luottamusmiehiin tarkoitti myös pääluottamusmiehiä.

Tekniikka ja Terveys KTN ry:n liittyminen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn jäseneksi 1.6.2014 lähtien aiheutti sen, että KTN:n velvoitteet ja oikeudet pääsopijajärjestönä siirtyivät JUKOlle 1.6.2014 lukien. KT ja pääsopijajärjestöt sopivat 12.5.2014, että JUKO:n ja KTN:n pääluottamus- ja luottamusmiehet jatkavat JUKO:n pääluottamus- ja luottamusmiehinä valintansa yhteydessä määritellyn toimikautensa ajan, kuitenkin enintään 31.7.2015 saakka ellei paikallisesti toisin sovita.

Vaikutukset paikalliseen luottamusmiesjärjestelmään

KVTES:n luottamusmiesluvun 3 §:n mukaan pääsopijajärjestö voi asettaa kuntaan yhden pääluottamusmiehen, ellei paikallisesti muuta sovita.

KT Kuntatyönantajat ja pääsopijajärjestöt ovat kuitenkin neuvottelujärjestelmää koskevissa keskustasojen neuvotteluissa päätyneet ratkaisuun, jossa edellä olevasta pääsäännöstä on poikkeuksia.

Jäljempänä selostettua järjestelyä noudatetaan toistaiseksi niin kauan kuin edellä mainitut sopimukset ovat voimassa, tai kunnes KT:n ja pääsopijajärjestöjen kesken toisin sovitaan. KT tiedottaa ratkaisua koskevista mahdollisista muutoksista.

Tähän yleiskirjeeseen on koottu jokaista pääsopijajärjestöä koskeva tilanne.

Paikallinen yhteistoimintajärjestelmä

Lisäksi todetaan, että KT ja pääsopijajärjestöt eivät ole 12.5.2014 sopimallaan pääsopimusratkaisulla tarkoittaneet muuttaa kunnissa ja kuntayhtymissä omaksuttuja käytäntöjä koskien työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) annetun lain 14 §:n tarkoitetun yhteistoimintaelimen kokoonpanoa.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen

Liitteet
1.Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
2.Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry
3.Kunta-alan unioni ry